facebook web
Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Informacje dla mediów

Bardzo dobra sprzedaż kredytu hipotecznego w Banku BGŻ

W pierwszym kwartale 2012 roku Bank BGŻ udzielił kredytów hipotecznych i konsolidacyjnych o wartości  263 mln zł,  co oznacza wzrost o ponad  130 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. ...

czytaj więcej

Wyniki Banku BGŻ - I kwartał 2012 roku. Zysk wyższy o 20 proc.

Skonsolidowany zysk netto Banku BGŻ w pierwszym kwartale 2012 roku był o 20% wyższy niż rok wcześniej oraz o 49% niż w poprzednim kwartale i wyniósł 40,5 mln zł – wynika z nieaudytowanego sprawozdania spółki. ...

czytaj więcej

Bardzo dobry pierwszy kwartał dla faktoringu w Banku BGŻ

W ramach świadczenia usług faktoringowych, Bank BGŻ nabył w I kwartale 2012 r. ok. 33 tys. faktur o łącznej wartości 713 tys. zł. Porównując z analogicznym okresem poprzedniego roku, kiedy to wartość obrotów wyniosła 510 tys. zł,  Bank BGŻ osiągnął dynamikę na poziomie 40 proc. ...

czytaj więcej

Wyniki finansowe Banku BGŻ za 2011 r. – wzrost zysku wsparty realizacją strategii

Bank BGŻ osiągnął w 2011 r. 14% wzrost zysku netto. Skonsolidowany zysk netto Banku  wyniósł 128,1 mln zł i był najwyższy w ciągu minionych 3 lat. W samym czwartym kwartale  zysk netto Banku wyniósł 27,2 mln zł. ...

czytaj więcej

Wyniki Banku BGŻ po trzecim kwartale 2011 roku

Znaczący wzrost zysku netto  Bank BGŻ odnotował w III kwartale 2011 roku zysk netto w wysokości 40,6 mln zł, co oznacza wzrost o 53 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Zysk netto za trzy kwartały br. wyniósł 100,9 mln zł, czyli 117 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku. ...

czytaj więcej

Wzrost zysku netto Grupy BGŻ o 158,8% w pierwszym półroczu 2011 roku

Zysk netto Grupy BGŻ w pierwszym półroczu 2011 roku wyniósł 60,3 mln zł i był o 158,8 proc. wyższy niż w pierwszym półroczu 2010 roku. Głównymi czynnikami wzrostu była poprawa wyniku z tytułu odsetek oraz spadek odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek. ...

czytaj więcej

Wyniki Banku BGŻ po I kwartale 2011 r.

Zysk netto Banku BGŻ S.A. („Bank”, „Bank BGŻ”) na poziomie skonsolidowanym wyniósł w I kw. 2011 r. 33,8 mln zł (wzrost o 250% w porównaniu z I kw. 2010 r.) – wynika z niebadanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. ...

czytaj więcej

ZWZ Banku BGŻ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ zatwierdziło dziś sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności banku i Grupy Kapitałowej w 2009 roku. Akcjonariusze udzielili absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej i Zarządu banku. ...

czytaj więcej

Agro Ekspres – w I kw. 2010 r. najlepsza sprzedaż w historii

Agro Ekspres - oferowany przez Bank BGŻ kredyt w rachunku bieżącym dla rolników będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi gruntów rolnych - osiągnął po I kw. 2010 r. rekordowe wyniki sprzedażowe. ...

czytaj więcej