facebook web
Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Bank BGŻ BNP Paribas robi kolejny krok w procesie emisji akcji w celu spełnienia nowych wymogów kapitałowych

Bank BGŻ BNP Paribas opublikował projekt uchwały WZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji. Uchwała przewiduje emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej (kierowanej do maksymalnie 149 inwestorów – tzw. private placement) z wyłączeniem prawa poboru. Celem Banku jest podwyższenie funduszy własnych (kapitału zakładowego i kapitału zapasowego) o kwotę ok. 800 mln zł, tak aby spełniać nowe wymogi kapitałowe określone dla sektora bankowego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jak informował Zarząd Banku raportem bieżącym nr 9/2018 z dnia 6 lutego 2018 r., bilans otwarcia Banku według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r., uwzględniający wdrożenie Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej MSSF 9, wskazywał, że poziom współczynników kapitału Tier I zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym oraz łącznego współczynnika kapitałowego („TCR”) w ujęciu skonsolidowanym znajdował się poniżej nowych wymogów obowiązujących banki w  2018 r., określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Na początku roku podjęliśmy niezwłocznie działania mające na celu spełnienie nowych wymogów regulacyjnych poprzez przeprowadzenie nowej emisji akcji. W związku z tym podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia zaproponujemy akcjonariuszom przyjęcie uchwały, która dotyczy emisji akcji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Naszym zdaniem jest to najszybszy i najbardziej efektywny sposób pozyskania kapitału dla Banku. Cały proces podwyższenia kapitału planujemy zakończyć do końca lipca 2018 r. – mówi Przemek Gdański, prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Uchwała przewiduje emisję do 13,3 mln nowych akcji, w ramach których imienne Akcje Serii K stanowić będą nie więcej niż 10,8 mln akcji, a Akcje Serii J będą akcjami na okaziciela, które staną się przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Obecnie kapitał zakładowy Banku dzieli się na 84.238.318 akcji dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zwołano na 18 maja 2018 r.


Zastrzeżenie prawne 

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani dystrybuowany, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub regulacji. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, jak również nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych.

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość