facebook web
Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Bank BGŻ BNP Paribas przeprowadza prywatną emisję do 13,3 mln akcji

Bank BGŻ BNP Paribas rozpoczyna ofertę do 2,5 mln akcji serii J oraz do 10,8 mln akcji serii K. Celem Banku jest podwyższenie funduszy własnych (kapitału zakładowego i kapitału zapasowego) o kwotę ok. 800 mln zł, tak aby spełniać nowe wymogi kapitałowe określone dla sektora bankowego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Prywatna oferta akcji serii J (skierowana, łącznie z ofertą akcji serii K, do nie więcej niż 149 inwestorów) zostanie przeprowadzona w trybie budowania księgi popytu. Akcje zostaną zaoferowane wybranym inwestorom, w tym, na zasadach pierwszeństwa, Uprawnionym Akcjonariuszom, którzy posiadali co najmniej 0,67% ogólnej liczby głosów w Spółce na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 18 maja, tj. na koniec dnia 2 maja. Oferta akcji serii K będzie także przeprowadzona w trybie prywatnym, przy czym będzie skierowana wyłącznie do BNP Paribas SA lub BNP Paribas Fortis SA/NV.

Ze względu na cel emisji BNP Paribas SA zobowiązało się objąć akcje o łącznej wartości nie mniejszej niż 650 mln PLN. Ponadto, w przypadku nie objęcia akcji serii J przez pozostałych inwestorów, BNP Paribas SA zobowiązało się objąć również te akcje, tak aby łączna wartość akcji nowej emisji nie była niższa niż 800 mln PLN. Wskazane zobowiązania mogą zostać wykonane również przez BNP Paribas Fortis SA/NV.

Obie serie akcji oferowane będą z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Ostateczna liczba akcji, które zostaną zaoferowane do objęcia, jak również cena emisyjna, zostaną określone po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii J. Przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii J i akcji serii K zostaną zawarte do dnia 19 czerwca 2018 r.

Bank będzie się ubiegał o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji serii J do obrotu na GPW. Obecnie kapitał zakładowy Banku dzieli się na 84.238.318 akcji dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, z czego w obrocie jest 71.213.403 akcji Banku.

Rolę globalnych koordynatorów oferty akcji serii J pełnią Dom Maklerski PKO BP oraz Bank Zachodni WBK. Stroną umowy o plasowanie jest również BNP Paribas SA.

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani dystrybuowany, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub regulacji. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, jak również nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych.

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość