Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

ZWZ Banku BGŻ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ zatwierdziło dziś sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności banku i Grupy Kapitałowej w 2009 roku. Akcjonariusze udzielili absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej i Zarządu banku.
 
Zmiany w Radzie Nadzorczej
W związku z upływem kadencji, ZWZ wybrało członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. W skład Rady wchodzą następujące osoby: Jan Alexander Pruijs  - Rabobank,  Agata Rowińska - Skarb Państwa, Roelof Jan Dekker - Rabobank, Jarosław Iwanicki - Rabobank, Harry de Roo - Rabobank,  Andrzej Zdebski  - Skarb Państwa.

Podział zysku za 2009 rok
ZWZ przeznaczyło zysk netto w wysokości  107 991 tys. zł za rok 2009  na zwiększenie kapitału zapasowego banku. Na koniec 2009 roku suma bilansowa Banku BGŻ wynosiła  24 415 190 tys.zł. Kapitały zapasowy  wzrósł do 2 mld 220 mln zł.

Zmiany w statucie Banku BGŻ
Przyjęte zmiany w statucie mają głównie charakter doprecyzowujący lub dostosowawczy do obecnie obowiązujących przepisów polskiego prawa, w  szczególności zmian do Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. W szczególności zmiany dot. trybu wydawania przepisów wewnętrznych, składu komisji ds. audytu wewnętrznego, uprawnień organów i akcjonariuszy dot. zwoływania walnych zgromadzeń, postanowień dot. kontroli wewnętrznej.

 

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość