Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Wyniki Banku BGŻ po I kwartale 2011 r.

  • Zysk netto Banku BGŻ S.A. („Bank”, „Bank BGŻ”) na poziomie skonsolidowanym wyniósł w I kw. 2011 r. 33,8 mln zł (wzrost o 250% w porównaniu z I kw. 2010 r.) – wynika z niebadanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.
  • Głównym czynnikiem wzrostu zysków wypracowanych przez Bank był wyższy o 35% wynik z tytułu odsetek, który wyniósł 171,1 mln zł.
  • Ogólne koszty administracyjne wzrosły o 16% rok do roku, co było związane z dalszym rozwojem sieci placówek.
  • Na koniec I kw. 2011 r. wartość kredytów udzielonych klientom Banku wyniosła niemal 20 mld zł (+9% rok do roku), a depozytów 21,3 mld zł (+4%).

- W minionym kwartale osiągnęliśmy lepsze wyniki finansowe. Zwiększyliśmy portfel kredytów. Wypracowaliśmy także wyższy wynik z tytułu odsetek, który przełożył się na zysk operacyjny i zysk nettopowiedział Jacek Bartkiewicz, Prezes Zarządu Banku BGŻ.

Bank konsekwentnie realizuje strategię, opartą na umacnianiu pozycji lidera w bankowości dla sektora rolno-spożywczego w Polsce. Szczególnie w utrzymaniu silnej pozycji w małych i średnich miastach. - W kolejnych kwartałach Bank będzie ponosił dodatkowe koszty związane z realizacją założeń strategii: rozwojem sieci placówek oraz budową banku internetowego. Mają one sprzyjać w przyszłości zwiększaniu efektywności i wypracowywanych wyników finansowych – dodał Prezes.

Głównym czynnikiem wzrostu zysku netto w I kw. 2011 r. był wzrost wyniku z tytułu odsetek o 35% do 171,1 mln zł. Wpłynął również na wyższy wynik z działalności bankowej (+24% do 272,6 mln zł), który wzrósł w szybszym tempie niż ogólne koszty administracyjne (+16% do 194,4 mln zł). Wzrost kosztów związany był głównie z dalszą rozbudową sieci placówek – w 2010 r. Bank BGŻ otworzył 61 nowych oddziałów (z czego 2/3 w drugim półroczu), a w I kw. 2011 r. kolejnych 16 oddziałów. Obecnie Bank posiada już 364 oddziały w większości zlokalizowane w małych i średnich miastach.

Na koniec marca 2011 r. kredyty i pożyczki udzielone klientom Banku wyniosły 19 955 mln zł i były o 9% wyższe niż rok wcześniej, przede wszystkim za sprawą kredytów dla sektora rolno-spożywczego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów detalicznych.

Jednocześnie Bank odnotował spadek odpisów netto z tytułu utraty wartości – z 26,2 mln zł w I kw. 2010 r. do 23,1 mln zł w I kw. 2011 r., co wynikało częściowo ze zmiany parametrów modelu wykorzystywanego do wyliczenia tych odpisów wprowadzonej pod koniec 2010 r. Na koniec marca 2011 r. udział należności, które utraciły wartość, w portfelu brutto kredytów i pożyczek udzielonych klientom wyniósł 6,5% w porównaniu z 6,4% na koniec 2010 r. oraz 6,2% na koniec I kw. 2010 r. – tym samym kształtował się nadal znacznie poniżej przeciętnego poziomu dla sektora bankowego.

Na koniec I kw. 2011 r. współczynnik wypłacalności obniżył się do 11,4% z 12,2% rok wcześniej. Był to głównie efekt wzrostu całkowitego wymogu kapitałowego w następstwie wzrostu akcji kredytowej Banku. Jednocześnie fundusze własne wzrosły w porównaniu z I kw. 2010 r. o 3,8% do poziomu 2 378,9 mln zł, w efekcie uwzględnienia w nich audytowanego zysku netto za 2010 r.


W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Aleksandra Myczkowska
Rzecznik Prasowy Banku BGŻ
tel.: 22 860 43 40
e-mail: a.myczkowska@bgz.pl, rzecznik.prasowy@bgz.pl


Bank BGŻ – dodatkowe informacje o Banku i ofercie publicznej akcji

Bank BGŻ jest bankiem uniwersalnym, liderem bankowości dla sektora rolno-spożywczego w Polsce. Placówki Banku zlokalizowane są przede wszystkim w małych i średnich miastach, liczących do 150 tys. mieszkańców. Strategia Banku zakłada m.in. intensywny rozwój sieci oddziałów, umacnianie pozycji na perspektywicznym i wzrostowym rynku bankowości dla sektora rolno-spożywczego oraz uruchomienie bankowości internetowej. Większościowym akcjonariuszem Banku BGŻ jest Grupa Rabobank, światowy lider w zakresie obsługi finansowej sektora rolno-spożywczego.

Obecnie trwa oferta publiczna akcji Banku BGŻ. Do inwestorów trafi maksymalnie do 16.046.596 akcji zwykłych oferowanych przez Skarb Państwa i stanowiących do 37,20% kapitału zakładowego Banku. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje Banku BGŻ od 5 do 16 maja 2011 r. po cenie maksymalnej wynoszącej 90 zł za akcję, na zasadach określonych w Prospekcie.


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (Bank). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem o ofercie publicznej papierów wartościowych Banku w Polsce (Oferta) i Banku jest prospekt emisyjny Banku (Prospekt) przygotowany w związku z Ofertą i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem papierów wartościowych Banku do obrotu na GPW. Prospekt po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2011 r. został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Banku (www.bgz.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).

Dodatkowych informacji udziela:

Aleksandra Myczkowska

Rzecznik Prasowy Banku BGŻ

a.myczkowska@bgz.pl

tel. (22) 860 43 40

 

 

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość