Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ zatwierdziło jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i grupy kapitałowej BGŻ S.A. w 2011 roku.

Akcjonariusze udzielili absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.

Zysk netto wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 w kwocie 126,1 mln zł ZWZ przeznaczyło na zwiększenie kapitału zapasowego Banku.

Na koniec 2011 roku suma bilansowa Banku BGŻ wynosiła 33 mld 386,9 mln zł. Kapitały własne Banku wzrosły o 140,8 mln zł do 2 mld 627,5 mln  zł.

Zmiany w Radzie Nadzorczej

W związku ze złożoną rezygnacją przez Roelof’a Dekkera (Rabobank), ZWZ powołało na członka Rady Nadzorczej Everta Derksa Droka (Rabobank). Obecnie w skład Rady wchodzi dziewięć osób: Jan Alexander Pruijs – przewodniczący (Rabobank), Henrik Adams (Rabobank), Evert Derks Drok (Rabobank), Dariusz Filar (członek niezależny), Jarosław Iwanicki (Rabobank), Waldemar Maj (Skarb Państwa), Monika Nachyła (członek niezależny), Harry de Roo (Rabobank) oraz Andrzej Zdebski (Skarb Państwa).

Zarząd Banku BGŻ
Rada Nadzorcza powołała na kolejną trzyletnią kadencję Zarząd Banku BGŻ w składzie: Jacek Bartkiewicz – prezes zarządu, Gerardus Cornelis (Geert) Embrechts – pierwszy wiceprezes oraz członkowie zarządu: Johannes Gerardus (Geert-Jan) Beuming, Magdalena Legęć, Dariusz Odzioba, Witold Okarma, Wojciech Sass oraz Andrzej Sieradz. 

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość