Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Wyniki finansowe Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska za I kw. 2015 r.

Bank BGŻ oraz BNP Paribas Bank Polska, dwa banki należące do międzynarodowej grupy BNP Paribas, których połączenie zostało zakończone 30 kwietnia 2015 r., opublikowały dziś wyniki finansowe za I kw. 2015 r.

Pierwszy kwartał bieżącego roku był ostatnim, za który oba banki opublikowały wyniki finansowe w formie  oddzielnych raportów okresowych. Wyniki za pierwsze półrocze 2015 r. połączonego Banku BGŻ BNP Paribas będą już publikowane w formie jednego raportu okresowego.

Pierwszy kwartał był okresem intensywnych przygotowań do fuzji prawnej Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, która ostatecznie nastąpiła 30 kwietnia. Dzięki niej powstał nowy bank będący jedną z największych instytucji finansowych w Polsce” – powiedział Józef Wancer, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas. „Pomimo niesprzyjających warunków rynkowych na początku bieżącego roku, Bank BGŻ i BNP Paribas Bank Polska umocniły pozycje rynkowe oraz zwiększyły sprzedaż w segmencie agro w przypadku pierwszego banku oraz w kredytach dla firm i kredytach gotówkowych w przypadku drugiego” – dodał Józef Wancer.

WYNIKI BANKU BGŻ

Wynik odsetkowy Banku BGŻ wyniósł w I kw. 2015 r. 253,7 mln zł wobec 270,6 mln zł
w analogicznym okresie ubiegłego roku. Marża odsetkowa netto wyniosła 2,5% wobec 3,0% przed rokiem. Na spadek marży i wyniku odsetkowego wpływ miała redukcja podstawowych stóp procentowych, która spowodowała spadek generowanych marż na kredytach gotówkowych i preferencyjnych.

Wynik z tytułu opłat i prowizji Banku BGŻ wyniósł w I kw. 2015 r. 71,9 mln zł wobec 72,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku (spadek o 1% r/r). Spadek ten w głównej mierze był efektem niższych prowizji z tytułu kart płatniczych (obniżka stawek interchange).

Koszty działania wraz z amortyzacją wzrosły o 15,5% w porównaniu do I kw. 2014 r. Na wzrost ten wpłynęły głównie koszty związane z integracją z BNP Paribas Bankiem Polska oraz wzrost kosztów z tytułu opłat BFG. Po wyłączeniu kosztów integracji wzrost kosztów działania r/r wyniósłby 1%. Wskaźnik kosztów do przychodów wyniósł 79%,  jednak po wyłączeniu kosztów integracji - w wysokości 35,6 mln zł - wzrósłby jedynie o 0,2 p.p. r/r do 69,2%.

W I kw. 2015 r. skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Banku BGŻ wyniósł 14,5 mln zł wobec 44,6 mln zł rok wcześniej. Do spadku zysku netto przyczyniły się poniesione koszty integracji na poziomie 35,6 mln zł. Eliminując wpływ tego zdarzenia jednorazowego, zysk netto wyniósłby 43,3 mln zł.

Na koniec marca 2015 r. łączna wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom wyniosła 31,4 mld zł i była o 13,1% wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wartość portfela brutto kredytów detalicznych wyniosła 10,6 mld zł i była o 9,5% wyższa r/r dzięki wyższej sprzedaży kredytów hipotecznych w złotych oraz kredytów gotówkowych. Wartość portfela brutto kredytów instytucjonalnych wyniosła zaś 20,7 mld zł i była o 15,1% wyższa r/r, z czego wzrost o 7,2% wynikał z przejęcia portfela Rabobank Polska.

Bank kontynuował umacnianie pozycji lidera w sektorze rolno-spożywczym. Portfel kredytowy klientów tego sektora wzrósł o 12% r/r do 13,9 mld zł, co dało bankowi ponad 30% udział
w tym segmencie rynku.

Wolumen depozytów klientów wzrósł r/r o 10,2% do 29,9 mld zł.

WYNIKI BNP PARIBAS BANKU POLSKA

Wynik odsetkowy BNP Paribas Banku Polska wyniósł w I kw. 2015 r. 135,9 mln zł wobec 139,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Marża odsetkowa netto wyniosła 2,7% wobec 2,9% przed rokiem. Spadek ten był głównie spowodowany znaczącą obniżką stóp procentowych.

Wynik z tytułu opłat i prowizji BNP Paribas Banku Polska wyniósł w I kw. 2015 r. 38,6 mln zł wobec 35,0 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost ten jest głównie efektem wyższych prowizji związanych ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych i gwarancji, a także udzielonymi kredytami, które zostały częściowo skompensowane spadkiem prowizji związanych z kartami płatniczymi.

Koszty działania wraz z amortyzacją wzrosły o 11,8% w porównaniu do I kw. 2014 r. Na wzrost ten złożyły się głównie koszty związane z integracją z Bankiem BGŻ oraz wzrost kosztów z tytułu opłat BFG. Wskaźnik kosztów do przychodów wzrósł do 79,5% z 72,7% przed rokiem, głównie w wyniku kosztów związanych z połączeniem z Bankiem BGŻ. Po wyłączeniu kosztów integracji z Bankiem BGŻ wskaźnik kosztów do przychodów wyniósłby 76,4%.

W I kw. 2015 r. skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej BNP Paribas Banku Polska wyniósł 13,9 mln złotych wobec 24,6 mln zł rok wcześniej. Do spadku zysku przyczyniły się koszty integracji w wysokości 6,5 mln zł. Eliminując wpływ tego zdarzenia jednorazowego, zysk netto wyniósłby 19,2 mln zł.

Na koniec marca 2015 r. łączna wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom wyniosła 19,4 mld zł i była wyższa o 5,6% r/r .

Największy przyrost w porównaniu z marcem 2014 r. (o 239,9 mln zł, tj. 2,9%) odnotował portfel kredytów komercyjnych dla firm, przede wszystkim dzięki wyższemu wykorzystaniu limitów kredytów w rachunku bieżącym i obrotowych przez klientów korporacyjnych. Istotnie (o 231,1 mln zł) wzrosły również należności z tytułu faktoringu.

W I kw. 2015 r. solidny dwucyfrowy wzrost zanotowała sprzedaż kredytów gotówkowych. Wartość sprzedaży tych kredytów wyniosła w pierwszych trzech miesiącach roku 259,3 mln zł
i była wyższa o 11,6% r/r. Ponadto istotnie (o 49,5% r/r) wzrosła sprzedaż kredytów samochodowych, co umocniło pozycję banku na tym rynku.

Wolumen depozytów klientów wzrósł r/r o 17,5% do 12,0 mld zł.


***

O Banku BGŻ BNP Paribas
Bank BGŻ BNP Paribas jest bankiem uniwersalnym, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank oferuje klientom indywidualnym produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką gamę kredytów, natomiast przedsiębiorstwom (mikro, MŚP i korporacjom) dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku polskim i międzynarodowym. Bank kieruje swoje usługi również do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Klientom segmentu bankowości prywatnej Bank proponuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania majątku. Klienci Banku mogą również korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego. Jego misją jest oferowanie w sposób odpowiedzialny nowatorskich rozwiązań finansowych, które pomogą klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę. Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas.

O BNP Paribas
Grupa BNP Paribas jest obecna w 75 krajach i zatrudnia blisko 185 tys. pracowników, z czego ponad 145 tys.
w Europie. Grupa prowadzi działalność w dwóch kluczowych obszarach:  Bankowość Detaliczna i Usługi (Retail Banking & Services), w skład którego wchodzą Rynki Macierzyste (Domestic Markets) i Międzynarodowe Usługi Finansowe (International Financial Services) oraz Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna (Corporate & Institutional Banking). W Europie, Grupa działa na czterech rynkach macierzystych (Belgia, Francja, Włochy, Luksemburg), jest także liderem w zakresie kredytów konsumenckich (BNP Paribas Personal Finance). Grupa BNP Paribas rozwija swój model zintegrowanej bankowości detalicznej w krajach basenu Morza Śródziemnego,
w Turcji, Europie Wschodniej i poprzez rozbudowaną sieć placówek w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W obszarze Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej (Corporate & Institutional Banking) oraz Międzynarodowych Usług Finansowych (International Financial Services) BNP Paribas plasuje się również na czołowych miejscach w Europie, ma silną pozycję w Ameryce Północnej i Południowej, a także notuje szybki rozwój swoich spółek w rejonie Azji i Pacyfiku.

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość