Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2015 r.

  • Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas prezentuje wyniki finansowe za rok 2015 - pierwszy roczny raport po połączeniu Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska.
  • Wynik z działalności bankowej wygenerowany przez Grupę w 2015 roku przekroczył 2 mld zł, wobec 1,5 mld zł w 2014 r.
  • Zysk netto w 2015 roku wyniósł 13,3 mln zł wobec 138 mln zł w roku ubiegłym. Wynik ten obciążony jest kosztami integracji obu banków, a także zdarzeniami Po ich wyeliminowaniu roczny zysk netto wyniósłby 284,4  mln zł.

Dane za 2015 r. dotyczą połączonego Banku BGŻ BNP Paribas, co oznacza, że wyniki BNP Paribas Banku Polska zostały ujęte w skonsolidowanym wyniku prospektywnie od dnia połączenia tj. od 30.04.2015 r., zgodnie z metodą wartości księgowej, przyjętą dla transakcji połączenia. Dane porównawcze za poprzednie okresy sprawozdawcze nie zostały przekształcone.

- Ubiegły rok był dla nas przełomowy – połączyliśmy dwa banki, a także przejęliśmy akcje Sygma Banku Polska, prowadząc prace przygotowujące do integracji w 2016 roku. Dzięki temu procesowi znacząco zwiększamy skalę działalności i umacniamy pozycję rynkową, jako bank uniwersalny, działający kompleksowo we wszystkich segmentach rynku. Wspomniana rosnąca skala działalności i plany dalszego rozwoju są dla nas kluczowe ze względu na konieczność zwiększania konkurencyjności i efektywności –  mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas. 

- Proces integracji po połączeniu prawnym z BNP Paribas Bankiem Polska przebiega sprawnie i zgodnie z planem – fuzję operacyjną planujemy sfinalizować do końca bieżącego roku. Aby osiągnąć korzyści płynące z większej skali działalności oraz wypracować zakładane synergie, najpierw musimy ponieść koszty integracji, co widoczne jest w ubiegłorocznych wynikach dodaje Tomasz Bogus

Poniesione przez Grupę koszty integracji obu banków to 206,4 mln zł, po ich wyeliminowaniu zysk netto Grupy wyniósłby 180,4 mln zł. Negatywny wpływ na zysk netto miały również obciążenia regulacyjne nałożone na Bank w IV kwartale ub. roku, m.in. dodatkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego związana z upadłością SK Banku (90,2 mln zł) oraz utworzenie rezerwy na wpłatę do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (38,2 mln zł). Po wyeliminowaniu kosztów integracji oraz w/w zdarzeń jednorazowych wynik Grupy wyniósłby 284,4 mln zł.  

Wynik z tytułu odsetek wypracowany w 2015 r. wyniósł 1,42 mld zł wobec 1,1 mld zł w 2014 roku, co Bank osiągnął dzięki połączeniu z BNP Paribas Bankiem Polska oraz rozwojowi biznesu,  pomimo rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych.  

Wynik z tytułu opłat i prowizji w 2015 r. wyniósł 422,7 mln zł. Wzrost został osiągnięty głównie dzięki połączeniu dwóch banków, pomimo zmniejszenia przychodów z opłat i prowizji od kart płatniczych w wyniku obniżenia stawek interchange.

W 2015 r. Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas dokonała odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w wysokości 301,9 mln zł, czyli o 2,9% mniej  w porównaniu z 2014 r.

Wzrost wolumenów biznesowych Grupy jest przede wszystkim wynikiem włączenia portfela kredytów i pożyczek oraz depozytów BNP Paribas Banku Polska oraz konsolidacji Sygma Banku Polska, jak również nowej sprzedaży. Na koniec 2015 r. wartość portfela kredytów brutto wyniosła 55,3 mld zł. Wolumen depozytów klientów wynosił 44,3 mld zł.

Dzięki fuzji Grupa umocniła swoją pozycję rynkową osiągając na koniec 2015 r. udział w rynku kredytów – 4,89% (wobec 3,10% na koniec 2014 r.) oraz w rynku depozytów – 4,23% (wobec 3,16% na koniec 2014 r.). Jednocześnie Grupa kontynuowała umacnianie pozycji lidera w sektorze rolno-spożywczym - udział w rynku kredytów tego segmentu wyniósł ponad 32%.

Kapitały własne Grupy na koniec grudnia 2015 r. wyniosły ponad 6,3 mld zł. Łączny współczynnik kapitałowy Grupy na koniec 2015 r.ukształtował się na poziomie 13,45%, a wskaźnik kapitału własnego Tier 1 - 11,76%.

Bank BGŻ BNP Paribas obsługiwał na koniec ubiegłego roku ponad 1,6 mln klientów oraz posiadał sieć 508 placówek rozmieszczonych w całym kraju. Łącznie z Sygma Bankiem liczba klientów przekroczyła 2,6 mln.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

w tys. PLN

2015

2014

zmiana

Wynik z tytułu odsetek

1 422 647

1 118 284

27,2%

Wynik z tytułu opłat i prowizji

422 702

310 499

36,1%

Przychody z tytułu dywidend

4 394

3 303

33,0%

Wynik na działalności handlowej

183 461

63 723

189,3%

Wynik na działalności inwestycyjnej

47 752

24 465

95,2%

Wynik na rachunkowości zabezpieczeń

-

(156)

(100,0%)

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

(31 648)

544

-

Wynik z działalności bankowej

2 049 308

1 520 662

34,8%

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe

(301 876)

(310 966)

(2,9%)

Ogólne koszty administracyjne

(1 569 283)

(930 525)

68,6%

Amortyzacja

(148 457)

(100 995)

47,0%

Wynik na działalności operacyjnej

29 692

178 176

(83,3%)

Zysk (strata) brutto

29 692

178 176

(83,3%)

Podatek dochodowy

(16 399)

(40 145)

(59,2%)

Zysk (strata) netto

13 293

138 031

(90,4%)

Koszty integracji

(206 354)

(35 258)

485,3%

Zysk (strata) netto

z wyłączeniem kosztów integracji i zdarzeń jednorazowych*

 284 429

166 590

70,7%

* Kluczowe zdarzenia jednorazowe:

- obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych dla deponentów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (90,2 mln zł) oraz

- utworzenie rezerwy na wpłatę do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (38,2 mln zł) 

Szczegółowa prezentacja na temat wyników dostepna jest tutaj

O Banku BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas jest bankiem uniwersalnym, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank oferuje klientom indywidualnym produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką gamę kredytów, natomiast przedsiębiorstwom (mikro, MŚP i korporacjom) dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku polskim i międzynarodowym. Bank kieruje swoje usługi również do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Klientom segmentu bankowości prywatnej Bank proponuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania majątku. Klienci Banku mogą również korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego. Jego misją jest oferowanie w sposób odpowiedzialny nowatorskich rozwiązań finansowych, które pomogą klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę. Bank BGŻ BNP Paribas jest częścią wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas.

O Grupie BNP Paribas

BNP Paribas jest wiodącym bankiem w Europie z międzynarodowym zasięgiem. Grupa jest obecna w 75 krajach i zatrudnia ponad 189 tys. pracowników, z czego ponad 146 tys. w Europie. Prowadzi działalność w trzech kluczowych obszarach: Rynki Macierzyste (Domestic Markets) i Międzynarodowe Usługi Finansowe (International Financial Services), które są świadczone przez Bankowość Detaliczną i Usługi (Retail Banking & Services) oraz Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna (Corporate & Institutional Banking). Grupa wspiera swoich klientów (indywidualnych, samorządy, przedsiębiorców, MŚP, korporacje oraz instytucje) w realizacji projektów oferując im  bogaty wachlarz produktów finansowych, inwestycyjnych i oszczędnościowych oraz ochrony ubezpieczeniowej. W Europie Grupa działa na czterech rynkach macierzystych (Belgia, Francja, Włochy, Luksemburg), jest także liderem w zakresie kredytów konsumenckich (BNP Paribas Personal Finance). Grupa BNP Paribas rozwija swój model zintegrowanej bankowości detalicznej w krajach basenu Morza Śródziemnego, w Turcji, Europie Wschodniej i poprzez rozbudowaną sieć placówek w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W obszarze Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej (Corporate & Institutional Banking) oraz Międzynarodowych Usług Finansowych (International Financial Services) BNP Paribas plasuje się również na czołowych miejscach w Europie, ma silną pozycję w Ameryce Północnej i Południowej, a także notuje szybki rozwój swoich spółek w rejonie Azji i Pacyfiku.

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość