Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w I półroczu 2016

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2016 r. - zysk netto wyniósł 64,6 mln zł. Oznacza to wzrost o 46,8 mln zł w porównaniu z I poł. 2015 r.

Wpływ na wyniki I półrocza miało przede wszystkim zwiększenie skali działania po połączeniu z BNP Paribas Bankiem Polska w kwietniu 2015 roku, a także włączenie w struktury Grupy Kapitałowej w grudniu 2015 roku Sygma Banku Polska. Innym ważnym czynnikiem było  wynagrodzenie wynikające z rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc.

Jednocześnie wyniki finansowe Banku są nadal obciążone kosztami integracji banków, które za I półrocze 2016 roku wynosiły 105 mln zł.

– Integracja banków to motyw przewodni tego półrocza. Zbliżamy się z sukcesem do końca fuzji operacyjnej, połączyliśmy się również z Sygma Bankiem tworząc silny bank w obszarze consumer finance – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Eliminując wpływ kosztów integracji, zysk netto Grupy za 6 miesięcy 2016 roku wyniósłby 149,7 mln zł wobec 129,9 mln zł rok wcześniej (+15,3% wyższy niż wygenerowany w analogicznym okresie ubiegłego roku).

– Wynik, jaki na poziomie całego Banku wypracowaliśmy po I połowie roku jest zgodny z przyjętym planem, a trzeba pamiętać, że osiągnęliśmy takie rezultaty w trudnym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym – mówi Tomasz Bogus. Koszty z tytułu wprowadzonego od lutego 2016 roku podatku od instytucji finansowych wyniosły za  I półrocze 82,5 mln zł.

W I półroczu 2016 roku wynik z tytułu odsetek wyniósł 895,9 mln zł, co oznacza  wzrost o 305,2 mln zł (+51,7%). Było to efektem wzrostu przychodów z tytułu odsetek o 369 mln zł r/r (+40,9%) przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów odsetkowych o 63,8 mln zł r/r (+20,5%).

Marża odsetkowa netto wzrosła w ujęciu r/r o 0,2 pkt. proc. do poziomu 2,7%. – Poprawa wynika miedzy innymi z większego udziału wysokomarżowych kredytów konsumpcyjnych w sumie aktywów w rezultacie włączenia Sygma Banku do Grupy Kapitałowej – tłumaczy prezes Tomasz Bogus.

Wynik z tytułu opłat i prowizji za 6 miesięcy 2016 r. wyniósł 244,9 mln zł i był wyższy o 62,3 mln zł r/r (+34,1%). Wzrost przychodów z tytułu opłat i prowizji - głównie w następstwie przejęcia bazy klientowskiej BNP Paribas Banku Polska oraz Sygma Banku Polska - został odnotowany w niemal wszystkich kategoriach prowizyjnych.

Wskaźnik Koszty/Dochody (z wyłączeniem kosztów integracji) poprawił się r/r o 1,8 p.p. i ukształtował się na poziomie 64,6%.

– Na nasze wyniki wpływ miała również transakcja przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. Całkowity zysk z tytułu realizacji niniejszej transakcji dla Banku w II kwartale 2016 roku wyniósł 41,8 mln zł – przypomina prezes Bogus.

Od początku roku do końca czerwca wartość netto kredytów i pożyczek udzielonych klientom wzrosła o 2,7% do 53,7 mld zł, zaś depozyty odnotowały w tym okresie wzrost o 11,4% do 51,9 mld zł.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe za I półrocze 2016 roku wyniósł 165,8 mln zł. Zannualizowany koszt ryzyka kredytowego wyniósł w I półroczu 2016 r. 0,63%, osiągając poziom o 0,1 p.b. niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Łączny współczynnik kapitałowy na koniec czerwca 2016 r. wyniósł 14,56% (wobec zalecanego przez KNF poziomu 13,97%).

Sieć oddziałów Banku BGŻ BNP Paribas na 30 czerwca br. liczyła 487 placówek w całym kraju oraz 140 punktów obsługi klienta (dawny Sygma Bank).

Na koniec czerwca br. Bank BGŻ BNP Paribas obsługiwał 2,66 mln klientów.

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas

Wybrane pozycje rachunku   zysków i strat  
(w tys. zł)

I poł. 2016

I poł. 2015

 

Wynik z tytułu odsetek

895 939

590 721

Wynik z tytułu opłat i prowizji

244 927

182 609

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe

(165 815)

(133 896)

Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja

(952 497)


(695 830)

Wynik na działalności operacyjnej

205 011

25 529

Podatek od instytucji finansowych

(82 545)

-

Zysk netto

64 638

17 803

Zysk (strata) na jedną akcję (w zł)

0,77

0,27

     

Wybrane pozycje bilansu
            (w tys. zł)
 

30.06.2016

31.12.2015

Aktywa razem

69 717 354

65 372 338

Zobowiązania wobec klientów

51 852 581

46 527 391

Zobowiązania razem

63 388 104

59 103 984

     

Adekwatność kapitałowa

30.06.2016

31.12.2015 

Łączny współczynnik kapitałowy

14,56%

13,45%

Współczynnik kapitału Tier1

11,63%

11,76%

 

Porównywalność danych została zaburzona poprzez fakt prospektywnego ujęcia wyniku BNPP Banku Polska w wyniku Grupy w I półroczu 2015 roku, tj. począwszy od 30 kwietnia 2015 roku oraz brak konsolidacji wyników Sygma Bank Polska w I półroczu 2015 roku.

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość