Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w I kwartale 2017 r.

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2017 r. Zysk netto wyniósł 39,6 mln zł, co oznacza wzrost o 27%, czyli 8,3 mln zł, w porównaniu z I kw. 2016 r.

– Po raz pierwszy od połączenia banków prezentowane wyniki są w pełni porównywalne. W ten sposób symbolicznie kończymy okres fuzji, która była głównym czynnikiem wpływającym na wyniki we wcześniejszych okresach. Trzeba jednak pamiętać, że jeszcze ponosimy koszty związane z integracją, a przed nami fuzja operacyjna z Sygma Bankiem, planowana na III kwartał – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

– W 2017 r., po okresie w którym byliśmy w dużej mierze skupieni na integracji, realizujemy działania zmierzające do zwiększenia atrakcyjności i dostępności naszej oferty dla klientów. W I kwartale 2017 r. po stronie biznesowej, w segmencie Bankowości Korporacyjnej, z sukcesem realizowaliśmy strategię wspierania klientów w ich ekspansji zagranicznej oraz rozwoju na lokalnym rynku. Aktywność rynkowa naszych doradców i specjalistów produktowych oraz dynamiczny wzrost w obszarze dochodów z wymiany zagranicznej przełożyły się na wzrost przychodów o 20% w ujęciu rok do roku. Dzięki nowej ofercie kredytu gotówkowego i przeprowadzonej wiosną kampanii odnotowaliśmy także wzrost sprzedaży tych kredytów o blisko 11% rdr do 643 mln zł. W połowie marca jako jeden z trzech banków w Polsce umożliwiliśmy składanie wniosku o rozliczenie PIT przez Urząd Skarbowy za pośrednictwem naszej bankowości elektronicznej i jej nowej funkcjonalności e-Urząd, a przed nami wdrożenie nowej aplikacji mobilnej dla klienta detalicznego – dodaje Tomasz Bogus.

Na koniec marca 2017 r. wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom wyniosła 58,7 mld zł, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 5,3% (2,9 mld zł). Natomiast wolumen depozytów klientów na koniec I kwartału 2017 r. wyniósł 54,0 mld zł i wzrósł w porównaniu do marca 2016 r. o 18,2% (8,3 mld zł).

Skonsolidowany wynik odsetkowy wzrósł w porównaniu z I kw. 2016 r. o 7,2% do 466,8 mln zł, przy stabilizacji marży odsetkowej netto na poziomie 2,6%. Wynik prowizyjny wzrósł o 3,9% rdr do 127,8 mln zł. Koszty administracyjne wraz z amortyzacją spadły o 3,6% rdr do 436,9 mln zł. W porównaniu do I kwartału roku ubiegłego widoczny jest spadek kosztów ogólnoadministracyjnych, w tym głównie kosztów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz kosztów utrzymania nieruchomości, co jest efektem realizowanych synergii, jak również redukcji kosztów pracowniczych wynikających z restrukturyzacji zatrudnienia.

W wyniku zwiększenia przychodów oraz obniżania kosztów znormalizowany wskaźnik kosztów do dochodów (bez kosztów integracji) spadł do 64,2% z poziomu 70,7% odnotowanego rok wcześniej.

Łącznie składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny zaksięgowane przez Bank w ciężar kosztów I kwartału 2017 roku wynoszą 41,4 mln zł wobec 30,6 mln zł w I kwartale ubiegłego roku.

Łączna kwota kosztów integracji poniesionych przez Grupę w I kwartale 2017 roku wyniosła 16,8 mln zł wobec 16,3 mln zł w I kwartale 2016 r., jednak były już one wyraźnie niższe niż w IV kwartale ub.r.

W I kwartale Grupa dokonała odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w wysokości 86 mln zł. Zannualizowany koszt ryzyka kredytowego wyniósł 62 pb i pozostał na poziomie zbliżonym do I kwartału 2016 r.

Wynik Grupy w I kwartale 2017 roku był obciążony podatkiem od instytucji finansowych w wysokości 52,1 mln zł wobec 31,7 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Kapitał własny Grupy na koniec marca 2017 r. wyniósł 6,3 mld zł i był o 1,9% wyższy niż na koniec 2016 r. Łączny współczynnik kapitałowy Grupy wyniósł 14,28%, wobec 14,40% na koniec ubiegłego roku.

Na koniec marca br. Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas obsługiwała 2,6 mln klientów. Sieć oddziałów Banku obejmowała 484 placówki w całym kraju oraz 116 punktów obsługi klienta (dawny Sygma Bank Polska).

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas

 

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat
(w tys. zł)

I kw. 2017

I kw. 2016

Wynik z tytułu odsetek

466 815

435 421

Wynik z tytułu opłat i prowizji

127 825

123 037

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe

(85 999)

(77 282)

Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja

(436 850)

(453 307)

Wynik na działalności operacyjnej

131 530

89 052

Podatek od instytucji finansowych

(52 075)

(31 735)

Zysk netto

39 563

31 265

Zysk (strata) na jedną akcję (w zł)

0,47

0,37

     

Wybrane pozycje bilansu (w tys. zł) 

31.03.2017

31.12.2016

Aktywa razem

71 598 515

72 304 999

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

55 884 822

55 075 871

Zobowiązania razem

65 337 835

66 158 178

Zobowiązania wobec klientów

55 894 690

55 155 014

     

Adekwatność kapitałowa

31.03.2017

31.12.2016 

Łączny współczynnik kapitałowy

14,28%

14,40%

Współczynnik kapitału Tier1

11,08%

11,06%

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość