Bank zmieniającego się świata

Przełomowe partnerstwo Grupy BNP Paribas i Programu Środowiskowego ONZ

W trakcie szczytu One Planet Summit Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Grupa BNP Paribas podpisały przełomowe porozumienie, na mocy którego utworzony zostanie program SFF (Sustainable Finance Facilities). Inicjatywa ma na celu pozyskiwanie kapitału rozwojowego na realizację projektów zrównoważonego rozwoju gospodarczego w krajach rozwijających się.

Program Środowiskowy ONZ i BNP Paribas będą wspólnie identyfikować projekty komercyjne mające realny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Docelowy poziom finansowania w perspektywie do 2025 roku w krajach rozwijających się wyniesie 10 mld USD. 

Celem partnerstwa jest wsparcie drobnych projektów związanych z dostępem do odnawialnych źródeł energii, leśnictwem, dostępem do wody, odpowiedzialnym rolnictwem oraz inną działalnością zrównoważoną. 

SFF to pierwszy tego rodzaju program pod względem warunków współpracy pomiędzy firmami, inwestorami, partnerami z sektora rozwojowego, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, przy wsparciu ze strony agendy rządowej. 

Porozumienie zostało podpisane przez Erika Solheima, dyrektora wykonawczego Programu Środowiskowego ONZ oraz Jean-Laurenta Bonnafe, prezesa Grupy BNP Paribas podczas szczytu One Planet, który odbył się pod patronatem prezydenta Francji Emmanuela Macrona. To przełomowe porozumienie w pełni wpisuje się w zaangażowanie Programu Środowiskowego ONZ i BNP Paribas w tworzenie istotnych i zrównoważonych projektów, które stanowią odpowiedź na środowiskowe i społeczne wyzwania w krajach wschodzących. 

Porozumienie to stanowi rozwinięcie programu Tropical Landscapes Financing Facility realizowanego przez Program Środowiskowy ONZ, BNP Paribas, Światowe Centrum Agroleśnictwa oraz ADM Capital w Indonezji. 

Pozyskując kapitał od zewnętrznych inwestorów globalnych oraz aranżując i udzielając kredytów, program SFF będzie pomagał w skierowaniu kapitału z sektora prywatnego na finansowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego w krajach wschodzących.

Projekty skupiające się na usprawnianiu drobnej produkcji rolnej, elektryfikacji obszarów wiejskich, także ze źródeł odnawialnych oraz rewitalizacji i ochronie terenów zalesionych będą wspierały zaangażowanie państw w politykę klimatyczną i rozwój zrównoważony. Ponadto, będą budować odporność na zmiany klimatu oraz pomagały krajom i społecznościom w osiąganiu przyjętych celów w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, wodnego i energetycznego. Projekty będą uwzględniały istotne role poszczególnych grup, w tym w szczególności kobiet, ludów tubylczych oraz społeczności lokalnych we wszystkich obszarach wzrostu zrównoważonego, a także konieczność zapewnienia im pełnego i efektywnego uczestnictwa. 

Projekty mogą obejmować takie zagadnienia jak rekultywacja terenów niekorzystnie przekształconych przez rolnictwo poprzez rozwój agroleśnictwa, usprawnianie drobnej produkcji rolnej lub inwestycje w energetykę odnawialną na terenach wiejskich, szczególnie w celu zastąpienia węgla. 

BNP Paribas będzie pełnił funkcję doradcy w zakresie rynków kapitałowych na rzecz programu SFF po jego uruchomieniu oraz będzie pozyskiwał kapitał od inwestorów instytucjonalnych.

Jednym z założeń Programu Środowiskowego ONZ jest dopilnowanie, by środowiskowy i społeczny wpływ projektów był korzystny i znaczący i stanowił priorytet w ramach programu SFF. 

Dzięki porozumieniu podpisanemu w trakcie One Planet Summit, BNP Paribas wspiera ONZ w osiąganiu 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i realizowaniu Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030. 

- Jako Bank międzynarodowy zwracamy szczególną uwagę na nasze działania na rzecz lepszej przyszłości. Wykorzystując nasze miejsce w centrum gospodarki, chcemy przyciągnąć wielu innych graczy w celu pozyskania kapitału na projekty z obszaru zmian klimatu oraz w szerszym kontekście zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Naszym zobowiązaniem jest skierowanie tego kapitału do krajów rozwijających się. Mimo że niektóre z tych projektów mogą się wydawać niewielkie, nie możemy zapominać o tym, że razem mogą one istotnie przyczynić się do poprawy środowiska oraz rozwoju społeczeństwa. Porozumienie pozwala rządom, firmom i instytucjom na nowe możliwości w zakresie współpracy na rzecz tworzenia zrównoważonych rozwiązań - powiedział Jean-Laurent Bonnafe, prezes Grupy BNP Paribas.  

- Największy potencjał do działania na rzecz klimatu dotyczy tego, jak gospodarujemy terenami i gruntami. Partnerstwo z BNP Paribas to sygnał dla branży finansowej, że dotychczasowe działania już nie wystarczają. Musimy opracować model zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa w taki sposób, aby rozwiązać kryzys klimatyczny, a nie jeszcze go pogłębiać. Obecnie mniej niż 3 proc. prywatnego i publicznego kapitału przeznaczonego na ratowanie klimatu idzie na cele związane ze zrównoważonym użytkowaniem gruntów – co może stanowić aż 30 proc. działań niezbędnych do rozwiązania problemu. Musimy zwiększyć dziesięciokrotnie udział zrównoważonego użytkowania gruntów w finansowaniu przeznaczonym na ratowanie klimatu - powiedział Erik Solheim, dyrektor wykonawczy Programu Środowiskowego ONZ.

 

Program Środowiskowy ONZ

Program Środowiskowy ONZ jest wiodącym globalnym i prestiżowym programem  w zakresie środowiska. Wyznacza kierunki i promuje partnerstwa na rzecz środowiska, inspirując, informując i umożliwiając krajom i ludziom poprawę jakości życia bez pogarszania jej dla przyszłych pokoleń. Program Środowiskowy ONZ pracuje z rządami, sektorem prywatnym, społeczeństwem obywatelskim oraz innymi jednostkami ONZ i organizacjami międzynarodowymi na całym świecie. 

TLFF

Celem programu TLFF (Tropical Landscapes Finance Facility) jest wykorzystywanie kapitału prywatnego na rzecz dobra publicznego poprzez zwiększanie inwestycji w tereny pozamiejskie, co skutkuje wzrostem „PKB biednych”, w tym zrównoważoną produkcję rolną oraz zwiększoną efektywność drobnej produkcji rolnej przy mniejszym wylesianiu w Indonezji.

Program TLFF został utworzony przez ministra koordynatora ds. ekonomii Republiki Indonezji 26 października 2016 roku w oparciu o partnerstwo Programu Środowiskowego ONZ, BNP Paribas, ADM Capital oraz Światowego Centrum Agroleśnictwa, przy silnym wsparciu ze strony indonezyjskiego rządu w zakresie stworzenia mechanizmu dostępu do kapitału prywatnego tak, aby kraj ten mógł osiągnąć swoje cele w zakresie rozwoju i klimatu. Celem inicjatywy jest zmniejszenie luki finansowej o wartości 20 mld USD w Indonezji w zakresie projektów, które mają istotny środowiskowy i społeczny wpływ oraz które mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia długofalowego dobrobytu gospodarczego.

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość