Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Zysk netto Grupy BGŻ BNP Paribas po 3 kwartałach 2018 r. wyniósł 319,5 mln zł, a w samym III kw. 130,9 mln zł

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wypracowała 319,5 mln zł zysku netto, czyli o 38,6% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W samym III kw. zysk wyniósł 130,9 mln zł, czyli o 26,9% więcej niż II kw.

Zysk netto w III kw. kolejny raz wyraźnie przekroczył 100 mln zł, co jest potwierdzeniem kontynuacji trendu, jaki zasygnalizowaliśmy na półmetku 2018 r. Pozyskujemy nowych klientów we wszystkich segmentach działalności i obserwujemy pozytywne tendencje w sprzedaży kredytów. Cieszy nas wzrost liczby użytkowników aplikacji GOmobile, którą cały czas wzbogacamy o nowe funkcjonalności. W ramach transformacji technologicznej wspólnie z firmą Autenti zaproponowaliśmy podpis elektroniczny, co pozwoliło usprawnić procesy kredytowe. Ponadto, kontynuowaliśmy digitalizację oddziałów Banku i do końca września otworzyliśmy 6 placówek w nowym formacie, w tym flagowy oddział w dawnym Sezamie w Warszawie. Weszliśmy na ścieżkę wzrostu, a kolejnym znaczącym krokiem zwiększającym skalę działalności Banku jest integracja z podstawową działalnością Raiffeisen Bank Polska, która umocni naszą pozycję w ekstraklasie polskich banków – komentuje Przemek Gdański, prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

31 października br. nastąpiło formalne zakończenie procesu przejęcia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL) rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Banku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Połączenie wzmocni pozycję Banku na rynku, w szczególności w obszarach MŚP, bankowości korporacyjnej i faktoringu, jak również bankowości prywatnej.

Wynik z działalności bankowej w III kw. wzrósł w porównaniu do II kw. br. o 5,7% do 727,7 mln zł, a w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wyniósł 2,07 mld zł i był o 1,2% wyższy od wyniku osiągniętego po III kw. 2017 r. pomimo dekonsolidacji faktoringu w 2017 r. W III kw. 2018 r. w porównaniu do II kw. br. wynik odsetkowy wzrósł o 2,4%, co było efektem wzrostów wolumenów kredytowych oraz poprawy marży na depozytach, odnotowany wynik z prowizji był stabilny. W ujęciu narastającym, w pierwszych trzech kwartałach br. wynik z tytułu odsetek wyniósł 1,45 mld zł i utrzymał się na zbliżonym poziomie rdr, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 3,5% do 384,7 mln zł.

Koszty funkcjonowania Grupy (łącznie z amortyzacją) w porównaniu do trzech kwartałów 2017 r. nieznacznie wzrosły o 0,7% do 1,26 mld zł. Istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost zysku netto po trzech kwartałach 2018 r., w porównaniu do trzech kwartałów 2017 r. było niższe o 17,4% saldo odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe, które wyniosło 219,1 mln zł.

Zannualizowany koszt ryzyka kredytowego po trzech kwartałach 2018 r. wyniósł 0,55% w porównaniu do 0,63% odnotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku, na co przede wszystkim wpływ miał niski poziom odpisów kredytowych w I półroczu 2018 r.

Wartość kredytów netto wg stanu na koniec września 2018 r. wyniosła 54,2 mld zł i wzrosła o 2,4 % od początku roku i o 1,82% kdk. Z kolei zobowiązania wobec klientów na koniec III kw. 2018 r. wynosiły 53,06 mld zł i zmniejszyły się o 1,76% w porównaniu do końca czerwca 2018 r. i o 5,8% w porównaniu do końca grudnia 2017 r. Obniżenie poziomu depozytów jest efektem podjętych działań optymalizacji źródeł finansowania w związku z przejęciem podstawowej działalności RBPL. W skutek tych działań suma bilansowa Grupy, według stanu na koniec września 2018 r., wyniosła 71,82 mld zł, co oznacza spadek o 1,3% w porównaniu do końca 2017 r.

Poziom kapitałów własnych razem wg stanu na 30 września 2018 r. wynosił 7,34 mld zł i uwzględniał emisję akcji o wartości 800 mln zł. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec września 2018 r. wyniósł 15,22%, a współczynnik kapitału Tier I 12,32%. Zaraportowany poziom współczynników kapitałowych kształtował się powyżej wymogów regulacyjnych.

Połączenie z podstawową działalnością Raiffeisen Bank Polska otwiera nowy rozdział w historii Banku. Ten krok nie byłby możliwy bez wsparcia i zaufania, jakim obdarzyła nas Grupa BNP Paribas. Po połączeniu powstał Bank z sumą bilansową powyżej 100 mld zł, co plasuje nas wśród wiodących banków w Polsce – mówi Przemek Gdański, prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Banku na koniec września 2018 r. wynosiło 7 523 etatów i było o 184 etaty niższe niż na koniec września 2017 r. Na koniec III kw. 2018 r. Bank BGŻ BNP Paribas obsługiwał 2,9 mln klientów. Sieć oddziałów Banku obejmowała 471 placówki w całym kraju oraz 103 punkty obsługi klienta.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)

Rachunek zysków i strat

III kwartał 2018

III kwartał 2017

zmiana

rdr

trzy kwartały 2018

trzy kwartały 2017

zmiana

 rdr

Wynik z tytułu odsetek

507 589

503 783

0,8%

1 453 079

1 452 073

0,1%

Wynik z tytułu opłat i prowizji

132 015

119 525

10,4%

384 672

371 564

3,5%

Ogólne koszty administracyjne

-361 404

-346 838

4,2%

-1 134 701

-1 119 990

1,3%

Wynik na działalności operacyjnej

222 952

218 367

2,1%

592 493

530 046

11,8%

Zysk netto

130 898

109 790

19,2%

319 499

230 569

38,6%

 przypadający na jedną akcję w zł

1,35

1,30

3,8%

3,61

2,74

31,8%

 

Bilans

30.09.2018

31.12.2017

zmiana

Aktywa razem

71 823 883

72 749 259

-1,3%

Zobowiązania wobec klientów

53 063 346

56 328 897

-5,8%

Zobowiązania razem

64 479 930

66 189 796

-2,6%

Kapitał własny razem

7 343 953

6 559 463

12,0%

Adekwatność kapitałowa

30.09.2018

31.12.2017

zmiana pb

Łączny współczynnik kapitałowy

15,22%

13,75%

147

Współczynnik kapitału Tier1

12,32%

10,81%

151

 

W grudniu 2017 r. Bank dokonał sprzedaży 100% udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. za łączną cenę w wysokości 10,4 mln zł na rzecz BNP Paribas S.A. Po zamknięciu transakcji Bank oraz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. kontynuują dotychczasową współpracę, wspierając klientów Banku szeroką gamą wysokiej jakości usług faktoringowych. Sprzedaż i będąca jej konsekwencją dekonsolidacja (czyli nieuwzględnianie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w rachunku wyników i bilansie, wg stanu na 30 września 2018 r. danych tej spółki) wpływa na porównywalność wyników z III kw. 2017 r. i okresem styczeń-wrzesień 2017 r. 

 

 

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość