Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska w I kw. 2019 r. wypracowała 161,6 mln zysku netto

Zysk netto Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska w I kw. 2019 r. wyniósł 161,6 mln zł i był wyższy o 89,1% w ujęciu r/r. Zaprezentowane wyniki po raz pierwszy zawierają pełny kwartał nowego połączonego Banku po przejęciu działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska, sfinalizowanej 31 października 2018 r.

Główne informacje finansowe:

 • Suma bilansowa: 109 mld zł, + 51,3% r/r
 • Depozyty klientów: 86 mld zł, + 55,9% r/r, znacząca poprawa sytuacji płynnościowej
 • Wynik z działalności bankowej: 1.145 mln zł, +74,9% r/r
 • Ogólne koszty administracyjne, łącznie z amortyzacją: 744 mln zł, +76,6% r/r między innymi
  w efekcie wzrostu opłaty na BFG r/r oraz ponoszonych kosztów integracji
 • Koszty ryzyka stabilne: 50 pb w odniesieniu do średniej wartości portfela kredytów
 • Poprawa rentowności: ROE 7,7% (z wyłączeniem kosztów integracji)

Główne informacje biznesowe:

 • Zmiana nazwy na BNP Paribas Bank Polska – kwiecień 2019 r.
 • Rozwój oferty pod nową marką oraz ujednolicenie obsługi klientów połączonych banków
 • Znacząca poprawa satysfakcji klientów potwierdzona przez badanie NPS – w I kw. 2019 r. na poziomie 44 pkt, co plasuje Bank w krajowej czołówce pod względem lojalności klientów
 • Sprzedaż kredytów mieszkaniowych w I kw. 2019 r. - wzrost o 216% r/r
 • Sprzedaż kont osobistych w I kw. 2019 r. - wzrost o 38% r/r

Pierwszy kwartał 2019 r. pokazał, że wykonaliśmy kolejny znaczący krok w budowie nowego Banku. Po połączeniu jesteśmy jedną, coraz lepiej zgraną drużyną, która konsekwentnie realizuje ogłoszoną rok temu Strategię Fast Forward. Pracujemy nad tym, by na coraz lepsze wyniki składały się nie tylko efekty połączenia z RBPL, ale także dalszy solidny rozwój naszego biznesu. O Banku myślimy wielowymiarowo, poczynając od wszechstronnej digitalizacji, poprzez upraszczanie i optymalizację procesów, nie zapominając o angażowaniu klientów i nas samych w wartościowe akcje społeczne. Konsekwentnie prowadzimy również działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałania zmianom klimatu, dzięki czemu możemy się przedstawiać jako Zielony Bank, nie tylko ze względu na barwy naszej marki  – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska.

Istotna poprawa wyników finansowych Grupy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest efektem zwiększenia skali działania Banku po połączeniu z Podstawową Działalnością Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL), prowadzonej restrukturyzacji i optymalizacji połączonego Banku, wspieranych konsekwentną realizacją strategii wzrostu organicznego.

W porównaniu do IV kw. 2018 r. zysk netto Grupy w ujęciu znormalizowanym, tj. bez efektów rozliczenia nabycia Podstawowej Działalności RBPL oraz kosztów integracji, wzrósł o 36,1%, na co wpływ miały: wzrost wyniku z działalności bankowej o 19,4%, wzrost kosztów działania o 20,1% (w tym wzrost kosztów BFG wynikających z rozpoznania całej opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w I kw. br.) oraz spadek kosztów ryzyka o 6,5%.

Kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom wzrosły w I kw. 2019 r. o 1,5% wobec stanu na koniec 2018 r., a depozyty klientów spadły w tym okresie o 1,5% zgodnie z realizowanym planem optymalizacji pozycji płynnościowej po przejęciu Podstawowej Działalności RBPL.

Na koniec marca 2019 r. BNP Paribas Bank Polska posiadał 585 oddziałów bankowości detalicznej
i biznesowej oraz 95 Punktów Obsługi Klienta. Zatrudnienie w Grupie  BNP Paribas Bank Polska wyniosło 10,9 tys. etatów. Na koniec I kw. 2019 r. Bank obsługiwał 3,7 mln Klientów.

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)

Rachunek zysków i strat

I kw. 2019

IV kw. 2018

I kw. 2018

zmiana kw/kw

zmiana r/r

Wynik z tytułu odsetek

770 442

653 772

449 912

17,8%

71,2%

Wynik z tytułu opłat i prowizji

205 883

182 718

120 674

12,7%

70,6%

Wynik z działalności bankowej

1 144 815

1 218 551

654 604

-6.1%

74.9%

Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja

-743 550

-790 459

-421 021

-5.9%

76.6%

Odpisy netto z tytułu utraty wartości

-93 181

-338 567

-62 354

-72.5%

49.4%

Wynik na działalności operacyjnej

308 084

89 525

171 229

244,1%

79,9%

Zysk netto

161 601

40 879

85 458

295,3%

89,1%

 przypadający na jedną akcję w zł

1,10

0,31

1,01

254,8%

8,9%

 

Bilans

31.03.2019

31.12.2018

zmiana

Aktywa razem

108 845 223

109 022 519

-0,2%

Kredyty (brutto)

77 726 759

76 595 082

1,5%

Zobowiązania wobec klientów

85 922 946

87 191 708

-1,5%

Kapitał własny razem

10 686 003

10 559 813

1,2%

Adekwatność kapitałowa

31.03.2019

31.12.2018

zmiana pb

Łączny współczynnik kapitałowy

14,57%

14,63%

-6 pb

Współczynnik kapitału Tier 1

12,32%

12,38%

-6 pb

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość