Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska zanotowała 115 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Dobry początek roku, choć z pierwszymi efektami wpływu pandemii COVID-19.

- Ten rok rozpoczęliśmy w pełni skoncentrowani na rozwoju biznesu, zwiększaliśmy sprzedaż kredytów zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla klientów indywidualnych. Osiągnęliśmy również poziom przychodów, który potwierdził naszą pełną zdolność do generowania dynamicznego wzrostu. Wybuch pandemii w drugiej połowie marca sprawił, że część naszych założeń musieliśmy przedefiniować. W szybkim tempie przystosowaliśmy naszą organizację do nowych okoliczności, zmieniając model pracy i koncentrując się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom oraz klientom. Wdrożone w ramach cyfrowej transformacji rozwiązania pozwoliły nam sprawnie przekierować ruch klientów do kanałów zdalnych. Obserwujemy, że liczba transakcji mobilnych zwiększyła się o ponad jedną trzecią, wyraźnie rosła też liczba użytkowników naszej aplikacji GOmobile – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska. – Jednocześnie jako Bank aktywnie wspieramy naszych klientów. Dajemy możliwość odłożenia spłaty rat kredytowych i odsetek, a przedsiębiorcy mogą za naszym pośrednictwem korzystać z mechanizmów wsparcia stworzonych przez instytucje państwowe – dodaje Przemek Gdański.

Główne informacje biznesowe:

 • Wartości portfela kredytów klientów indywidualnych: wzrost o 13,7% r/r (+4,3% k/k)
 • Wartości portfela kredytów klientów instytucjonalnych: wzrost o 0,9% r/r bez uwzględnienia faktoringu (+4,2 k/k)
 • Sprzedaż kredytów hipotecznych: 1,4 mld zł, wzrost o 52,6% r/r (+6,8% k/k)
 • Sprzedaż kont osobistych: 69,4 tys., wzrost o 8,2% r/r (-1,1% k/k), sprzedaż kont online +72,2%r/r
 • Liczba użytkowników korzystających z kanałów zdalnych wyniosła 1,2 mln, z aplikacji mobilnej GOmobile korzysta 492,6 tys. (+49,0% r/r, +15,7% k/k)

Kluczowe informacje finansowe:

 • Suma bilansowa: 112,0 mld zł, +2,9% r/r (+1,9% k/k)
 • Wartość udzielonych kredytów: 80,5 mld zł, +3,5% r/r (+4,3 % k/k)
 • Depozyty klientów: 86,9 mld zł, +1,2% r/r (+0,9% kw/kw)
 • Wynik z działalności bankowej: 1.198,0 mln zł, +4,6% r/r (+8,4% k/k)
  • Wynik odsetkowy: 810,5 mln zł, wzrost o 5,2% r/r (+0,6% k/k)
  • Wynik prowizyjny: 206,8 mln zł, wzrost o 0,4% r/r (-0,3% k/k)
  • Wynik na działalności handlowej: 187,2 mln zł, wzrost o 11,4% r/r (+3,6% k/k)
 • Ogólne koszty administracyjne w 2019 roku, łącznie z amortyzacją: 739,1 mln zł, -0,6% r/r (-1,7% k/k)
 • Koszty ryzyka 103 pb w odniesieniu do średniej wartości portfela kredytów, w tym uwzględnienie spodziewanego pogorszenia się sytuacji gospodarczej związanego z epidemią COVID19: (negatywny wpływ +36 pb).
 • Rentowność: ROE 4,1% (-2,0 pp r/r), C/I 61,7% (-3,2 pp r/r)
 • Stabilna pozycja płynnościowa – wskaźnik L/D: 88,3% (+1,6 pp r/r)
 • Bezpieczna pozycja kapitałowa - współczynnik kapitału Tier 1: 12,44% (+12 pb r/r)

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska w I kw. 2020 r. zanotowała zysk netto na poziomie 115 mln zł (-28,8% r/r, -5,1% k/k). Spadek ten wynika głównie z obciążenia wyniku pierwszymi efektami wpływu pandemii Covid-19. Bank zadecydował o utworzeniu dodatkowych rezerw w wysokości 70 mln zł, uwzględniających m.in. osłabienie złotego i pierwsze oczekiwania Banku co do wpływu pandemii na kondycję finansową klientów kredytowych. Po wyłączeniu odpisów związanych z wpływem epidemii Covid-19 koszty ryzyka Grupy w I kw. 2020 wyniosłyby 67 pb. Negatywny wpływ na wyniki miało również pogorszenie wyceny portfela kredytowego wycenianego do wartości godziwej. Po wyłączeniu powyższych elementów Grupa odnotowałaby wzrost zysku netto.

W I kw. 2020 r. Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska odnotowała wzrost wyniku z działalności bankowej do poziomu 1 198 mln zł, na co wpływ miały wszystkie główne pozycje dochodowe, tj. 810 mln zł wyniku odsetkowego, 207 mln zł wyniku prowizyjnego i 187 mln zł wyniku na działalności handlowej. Na poziom kosztów Banku wpływ miało zaksięgowanie w I kw. pełnej kwoty składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w wysokości 147,6 mln zł. Jednocześnie w I kw. 2020 r. Bank nie ponosił już materialnych kosztów integracji i realizował synergie kosztowe.

Od pierwszych dni po ogłoszeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, BNP Paribas Bank Polska podjął działania zmierzające do zabezpieczenia pracowników i zapewnienia nieprzerwanej obsługi klientów. Około 90% pracowników centrali Banku pracuje zdalnie, jednocześnie 99,4% oddziałów jest dostępna dla klientów z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa. BNP Paribas Bank Polska konsekwentnie edukuje klientów jak w pełni wykorzystać zalety zdalnej bankowości. W marcu w aplikacji GOmobile i platformie GOonline, wdrożono szereg nowych funkcjonalności, liczba transakcji mobilnych przekroczyła 5,2 mln (+32,7% k/k), zaś liczba użytkowników aplikacji mobilnej wyniosła 493 tys. (+15,7% k/k). Bank również przyspieszył oraz poszerzył zakres wykorzystania innowacyjnej platformy Autenti do elektronicznego podpisywania umów. Z tej formy podpisu skorzystano już ponad 50 tys. razy.

W ramach moratorium kredytowego Bank pozytywnie rozpatrzył już 33 tys. wniosków klientów indywidualnych oraz aplikacji przedsiębiorstw (według stanu na 8.05). Dzięki partnerstwu Banku z Polskim Funduszem Rozwoju, firmy mogą za pośrednictwem BNP Paribas skorzystać z mechanizmów wsparcia przewidzianych w Tarczy Finansowej PFR. Do 8 maja za pośrednictwem Banku przedsiębiorcom przyznano subwencje w wysokości 929 mln zł.

Bank BNP Paribas angażuje się również w działania wspierające walkę ze skutkami epidemii COVID19. Dotychczas Bank sfinansował przeprowadzenie 2000 testów na obecność wirusa oraz przekazał placówkom medycznym 20 000 maseczek. Przekazano także 650 komputerów, by umożliwić edukację zdalną dzieciom, które nie miały takich możliwości. Bank wspiera też seniorów oraz medyków dostarczając im bezpłatnie posiłki.

Na koniec I kw. 2020 r. BNP Paribas Bank Polska posiadał 509 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej oraz 59 Punktów Obsługi Klienta. W ramach optymalizacji sieci placówek od momentu połączenia Bank zamknął 186 oddziałów i przeprowadził transformację 170 oddziałów. Bank obsługiwał 3,9 mln klientów.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)

Rachunek zysków i strat

3 miesiące
do 31.03.2020

3 miesiące
do 31.03.2019

zmiana r/r

Wynik z tytułu odsetek

 810 492

 770 442

+5,2%

Wynik z tytułu opłat i prowizji

 206 760

 205 883

+0,4%

Wynik z działalności bankowej

1 197 953

1 144 815

+4,6%

Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja

739 138

743 550

-0,6%

Odpisy netto z tytułu utraty wartości

(198 321)

(93 181)

+112,8%

Wynik na działalności operacyjnej

260 494

308 084

-15,4%

Zysk netto

115 081

161 601

-28,8%

          przypadający na jedną akcję w zł

 0,80

 1,10

-27,3%

 

Bilans

31.03.2020

31.12.2019

Zmiana

Aktywa razem

 112 043 941

  109 954 142

+1,9%

Kredyty łącznie (brutto)

80 467 835

77 181 416

+4,3%

Zobowiązania wobec klientów

 86 927 106

 86 134 984

+0,9%

Kapitał własny razem

 11 282 357

 11 159 383

+1,1%

Adekwatność kapitałowa

31.03.2020

31.12.2019

Zmiana

Łączny współczynnik kapitałowy

14,74% 

15,03%

-29 pb

Współczynnik kapitału Tier 1

12,44%

12,78%

- 34 pb

 

Zapraszamy do obejrzenie wideo z konferencji dla dziennikarzy, które odbyło się 13.05.2020 r. W konferencji poświęconej wynikom Grupy Banku BNP Paribas za I kwartał 2020 r. udział wzięli: Prezes Zarządu odpowiedzialny za Obszar Zarządzania Bankiem, Strategii i Rynków Rolnych Przemysław Gdański, Wiceprezes odpowiedzialny za Obszar Finansów Jean-Charles Aranda, Wiceprezes odpowiedzialny za Obszar Ryzyka Wojciech Kembłowski oraz Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Sektorowych Michał Dybuła. 

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość