Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio rozszerza swoje grono i kontynuuje działalność wpierającą środowisko rolników i przetwórców ekologicznych w Polsce

Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio, powołana pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kontynuuje działalność wytyczając kierunki swoich dalszych działań oraz przyjmując nowych Koalicjantów: Bank BNP Paribas, jednostkę certyfikującą Bioexpert i Polskie Wydawnictwo Rolnicze.

Celem działania Koalicji, zainicjowanej przez Carrefour Polska, Polską Izbę Żywności Ekologicznej, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz stowarzyszenie Ekołan, jest podejmowanie inicjatyw prowadzących do budowy rynku żywności bio i wdrożenie rozwiązań wspierających rozwój tego rynku w Polsce oraz podniesienie poziomu wiedzy konsumentów.

Rozszerzenie Koalicji o nowych członków wnosi nowe kompetencje pomocne w realizacji przejętych przez Koalicję kierunków działań. Bank BNP Paribas, lider w zakresie finansowania branży agro, poprzez udział w Koalicji zamierza równie aktywnie wspierać w tym aspekcie rolników bio. Bioexpert, jednostka certyfikująca, która współpracuje również z MRiRW, opiniując legislację w zakresie rolnictwa ekologicznego, będzie reprezentować głos środowiska rolników. Natomiast Polskie Wydawnictwo Rolnicze – koncern mediowy mający w swoim portfolio zarówno tytuły rolnicze, np. Top Agrar, jak również retailowe, np. Wiadomości Handlowe - swoją obecnością w Koalicji pragnie wzmocnić komunikacji kierowaną do rolników o treści dotyczące produkcji i edukacji ekologicznej.

Edukacja ekologiczna jest bowiem jednym z istotnych elementów, który sprzyja rozwojowi rynku żywności ekologicznej w Polsce, a dotyczy wszystkich uczestników rynku, zarówno rolników jak i samych konsumentów. W tym obszarze poszczególni Koalicjanci przeprowadzili wiele cennych inicjatyw. W zakresie edukacji konsumenckiej dużą rolę odegrały kampanie: PIŻE pod hasłem „Eko jemy - nie marnujemy” oraz działania medialne, które dwukrotnie w zeszłym roku przeprowadził Carrefour. Informacje o walorach odżywczych produktów bio, przygotowane przez sieć wspólnie z SGGW pojawiły się w spotach telewizyjnych, w mediach społecznościowych oraz w gazetkach promocyjnych dla klientów. Jednocześnie uruchomione zostały już dwa sklepy specjalistyczne pod szyldem Carrefour BIO, w których 90% oferty stanowią artykuły certyfikowane, w 60% pochodzące od polskich dostawców. Rozbudowana oferta około 2,5 tys. produktów bio we wszystkich formatach Carrefour ma na celu demokratyzację żywności ekologicznej wśród polskich konsumentów, czyniąc z niej sposób odżywania dostępny cenowo dla wszystkich.

Istotnym elementem edukacji konsumenckiej są też programy grantowe, które prowadzi m.in. PIŻE ze środków europejskich oraz SGGW dzięki finansowaniu przez Fundację Carrefour, kierując je do kobiet w ciąży i matek małych dzieci na tzw. ścianie wschodniej. Najnowszym programem grantowym, realizowanym jako koalicyjne zobowiązanie Carrefour do udzielania pomocy polskim rolnikom bio, jest projekt rozwoju hodowli ekologicznej wołowiny, który prowadzi ze wsparciem Fundacji Carrefour stowarzyszenie Dolina Strugu wśród 15 hodowców z południowo-wschodniej Polski.

SGGW kontynuuje również swoją działalność akademicką realizując projekty badawcze dla sektora publicznego i biznesu. Natomiast stowarzyszenie Ekołan prowadzi działalność polegającą na zdobywaniu doświadczeń na międzynarodowych imprezach, np. targach BioFach w Norymberdze i dzieleniu się nią z rolnikami ekologicznymi podczas szkoleń i tzw. wyjazdów studyjnych w Polsce. W zeszłym roku stowarzyszenie zorganizowało również dożynki ekologiczne w Przysieku pod Toruniem, które odwiedził m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wśród innych ciekawych inicjatyw realizowanych przez Koalicję w tym roku znalazły się Kongres pod patronatem IFOAM, który PIŻE zorganizuje równolegle do targów BIO EXPO 2020 w październiku br. oraz konkurs na pracę magisterską o tematyce ekologicznej dla studentów różnych uczelni, sponsorowany przez Bank BNP Paribas. Równocześnie Koalicja wyraziła gotowość do przeprowadzenia wspólnego projektu pod szyldem Koalicji, rozszerzając dotychczasową działalność realizowaną pomiędzy poszczególnymi Koalicjantami.

Nadal nierozwiązanym problem rolnictwa ekologicznego w Polsce pozostaje spadek liczby gospodarstw i powierzchni upraw, mimo relatywnie dużego tempa sprzedaży żywności bio nawet w okresie pandemii koronawirusa. Zdaniem Koalicji powodem takiego stanu rzeczy są wciąż utrzymujące się bariery legislacyjne. Dlatego Koalicja przyjęła zobowiązanie do włączenia się w proces opiniowania nowych rozporządzeń regulujących funkcjonowanie rolnictwa ekologicznego w Polsce oraz do pomocy w uproszeniu procedur obowiązujących rolników bio przy kontrolach jednostek certyfikujących i przy składaniu wniosków o dofinasowanie.

Szczególną perspektywę dla działań Koalicji wyznaczyła unijna strategia „From farm to fork”. Komisja Europejska przyjęła ją 20 maja 2020 r., by budować zdrowy i w pełni zrównoważony system żywności. Wśród celów do zrealizowania do 2030 r. znalazły się m.in. ograniczenie stosowania pestycydów i antybiotyków o 50 proc., zmniejszenie zużycia nawozów o 20 proc., a także przeznaczenie 25 proc. gruntów rolnych pod rolnictwo ekologiczne.

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość