Bank zmieniającego się świata

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała w III kw. 232 mln zł zysku netto

Pomimo spowolnienia gospodarczego Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska zakończyła kolejny kwartał z rosnącym wynikiem netto w wysokości 232 mln zł. Narastająco, od początku roku zysk netto wzrósł do 566 mln zł (+14,6% r/r). W okresie od lipca do września powrót aktywności klientów indywidualnych i biznesowych (po zamrożeniu gospodarki w II kw.) przełożył się na wzrosty poziomu sprzedaży. Bank koncentrował się na dalszym rozwoju i promowaniu rozwiązań mobilnych i cyfrowych oraz stopniowo adaptował się do otoczenia niskich stóp procentowych.      

Konsekwentnie dążymy do realizacji założonych celów strategicznych, pomimo niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej oraz licznych wyzwań w sektorze bankowym. Przyspieszamy digitalizację, aby ułatwiać klientom korzystanie z naszych usług, a priorytetem niezmiennie jest bezpieczeństwo klientów oraz pracowników – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska. – Powrót aktywności społeczno-ekonomicznej w trzecim kwartale przełożył się na poprawę osiąganych wyników i jesteśmy zadowoleni z poziomu zysku netto wypracowanego w tym kwartale. Obecnie obserwujemy znaczący powrót niepewności - trudno przewidywać jaki będzie dalszy wpływ epidemii na gospodarkę oraz sektor bankowy w kolejnych kwartałach i musimy być przygotowani na różne scenariusze – dodaje Przemek Gdański.

 

Główne informacje biznesowe – III kw. 2020 r.:

 • Wartość portfela kredytów klientów indywidualnych: wzrost o +12,4% r/r (+3,0% k/k)
 • Wartość portfela kredytów klientów instytucjonalnych: spadek o -3,9% r/r (-2,9 k/k)
 • Sprzedaż kredytów hipotecznych: 1 355 mln zł, wzrost o +29,6% r/r (-9,1% k/k)
 • Sprzedaż kont osobistych: 72,4 tys., wzrost o +12,0% r/r (+72,7% k/k)
 • Na koniec września 2020 r. liczba użytkowników korzystających z kanałów zdalnych wyniosła 1,3 mln, z aplikacji mobilnej GOmobile korzystało 599 tys. (+11,8% k/k)

Kluczowe informacje finansowe – III kw. 2020 r.:

 • Suma bilansowa: 121,6 mld zł, +13,0% r/r (+2,4% k/k)
 • Kredyty klientów brutto: 79,5 mld zł, +2,2% r/r (-0,5 % k/k)
 • Depozyty klientów: 94,9 mld zł, +13,8% r/r (+1,2% k/k)
 • Wynik z działalności bankowej: 1 121,7 mln zł, +2,8% r/r (-5,7% k/k)
  • Wynik odsetkowy: 738,9; -7,4% r/r (-3,2% k/k)
  • Wynik prowizyjny: 251,2; +22,2% r/r (+25,4% k/k)
  • Wynik na działalności handlowej: 157,6; -10,3% r/r (-16,9% k/k)
 • Ogólne koszty administracyjne, łącznie z amortyzacją: 570,8 mln zł, -20,3% r/r
 • (bez zmian k/k)
 • Koszty ryzyka 85 pb (49 pb w samym III kw.) w odniesieniu do średniej wartości portfela kredytów, brak istotnych rezerw związanych z COVID-19
 • Rentowność: ROE 6,6% (+0,5 pp r/r), C/I 53,4% (-10,2 pp r/r)
 • Stabilna pozycja płynnościowa – wskaźnik L/D: 79,7% (-9,4 pp r/r)
 • Bezpieczna pozycja kapitałowa – współczynnik kapitału Tier 1: 13,43%

 

W III kw. zysk netto Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska wyniósł 232 mln zł (wobec 115 mln zł rok wcześniej). Łącznie po trzech kwartałach zysk netto Grupy wyniósł 566 mln zł (+14,6% r/r). Wynik z działalności bankowej Grupy w III kw. tego roku osiągnął poziom 1 122 mln zł (wobec 1 091 mln zł rok wcześniej), zaś narastająco, na koniec września 2020 r. przekroczył 3 520 mln zł (w porównaniu do 3 413 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Utrzymanie dochodów podstawowych pomimo negatywnego wpływu obniżek stóp procentowych było możliwe dzięki podjęciu działań dostosowawczych do zmienionego otoczenia rynkowego, obniżeniu kosztów finansowania i dostosowaniu cen depozytów, rewizji poziomu opłat i prowizji oraz rozpoczęciu rewizji marż kredytowych we wszystkich segmentach biznesowych.

Wzrost wartości portfela kredytowego na koniec III kw. wyniósł 2,2% r/r, przy czym wzrost wartości kredytów udzielonych klientom indywidualnym wyniósł 12,4% r/r, wartość portfela kredytów hipotecznych wzrosła o 21,3% r/r (+4,5% k/k). Wartość kredytów udzielonych przedsiębiorstwom zmniejszyła się o 3,9% r/r. Spadek popytu na kredyty dla przedsiębiorstw jest widoczny w całym sektorze, ze względu na płynność dostępną w ramach programów wsparcia przez PFR oraz niepewność występującą na rynku, a także mniejszą skłonność firm do zaciągania nowych zobowiązań. Jednocześnie, na koniec września, wartość depozytów wzrosła o 13,8% r/r (+10,2% k/k), głównie na rachunkach przedsiębiorstw, co jest zgodne z trendami obserwowanymi w całym sektorze bankowym.

W III kw. nastąpiła normalizacja kosztów ryzyka, które wyniosły 95 mln zł (wobec 135 mln zł rok wcześniej i 200 mln zł w II kw. bieżącego roku). Kluczowy dla obniżenia kosztów ryzyka w porównaniu z poprzednim kwartałem był istotnie niższy poziom rezerw związanych z wpływem scenariuszy makroekonomicznych w następstwie pandemii oraz obserwowana dobra jakość portfela kredytowego, mimo recesji gospodarczej. Klienci, których dotyczyły moratoria kredytowe udzielane w pierwszej połowie roku, w zdecydowanej większości powrócili do regularnej spłaty swoich zobowiązań.

Grupa skutecznie kontroluje koszty dzięki realizowanym synergiom osiąganym po przejęciu działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska oraz podjętym dodatkowym inicjatywom oszczędnościowym. Koszty działalności w III kw. wyniosły 571 mln zł, bez zmian w ujęciu kwartalnym wobec 716 mln zł rok wcześniej (z czego 102 mln zł stanowiły wówczas koszty integracji). W efekcie Bank odnotował poprawę wskaźnika C/I się o 10,2 pp r/r, do poziomu 53,4%.

Bank BNP Paribas nieustannie wspiera klientów w trudnym okresie pandemii koronawirusa oraz realizuje działania zapewniające bezpieczeństwo pracowników oraz klientów. Spotkanie za pomocą aplikacji Booksy można umówić we wszystkich oddziałach Banku BNP Paribas. Aplikacja mobilna GOmobile, zyskała nowe funkcjonalności zarówno w wersji dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Na koniec września około 1,3 mln klientów Banku korzystało z kanałów cyfrowych, a 599 tys. z aplikacji GOmobile (+12% k/k). W III kw. Bank obsłużył 6,6 mln transakcji mobilnych (+9% k/k) i 2,3 mln transakcji BLIKiem (+2% k/k).

Bank BNP Paribas dalej rozwija swoją ofertę finansowania inwestycji proekologicznych. We wrześniu zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę na linię gwarancyjną przeznaczoną na wsparcie projektów w zakresie efektywności energetycznej. W III kw. roku Bank sfinansował blisko 3 tys. nowych przydomowych instalacji fotowoltaicznych, za ponad 67 mln zł. Łączna wartość finansowania wszystkich, niemal 18 tys. instalacji tego typu, to 432 mln zł. W jesiennej ofercie kredytów hipotecznych, bank zachęca natomiast klientów do „zielonych inwestycji” z promocyjną marżą w przypadku kredytowania energooszczędnych nieruchomości.

Na koniec września 2020 r. BNP Paribas Bank Polska posiadał 474 oddziały bankowości detalicznej i biznesowej i obsługiwał 3,9 mln klientów.

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)

Rachunek zysków i strat

I-III kw. 2020

I-III kw.2019

zmiana r/r

III kw. 2020

III kw. 2019

zmiana r/r

II kw. 2020

Wynik z tytułu odsetek

2 312 684 

2 363 447 

(2,1%)

 738 911

 798 308

(7,4%)

763 281

Wynik z tytułu opłat i prowizji

 658 295

 612 610

+7,5%

 251 236

 205 523

+22,2%

200 299

Wynik z działalności bankowej

3 520 568

3 413 442

+3,1%

1 121 674

1 090 721

+2,8%

1 189 612

Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja

(1 880 813)

(2 170 377)

(13,3%)

(570 834)

(716 250)

(20,3%)

(570 841)

Odpisy netto
z tytułu utraty wartości

492 966

340 849

+44,6%

(94 733)

(135 315)

(30,0%)

(199 912)

Wynik
na działalności operacyjnej

1 080 313

901 282

+19,9%

416 193

238 982

+74,2%

403 626

Zysk netto

565 629

493 423

+14,6%

231 502

114 762

+101,7%

219 046

          przypadający na jedną akcję w zł

3,84

3,35

+14,6%

1,57

0,78

+101,7%

1,49

 

Bilans

30.09.2020

30.06.2020

31.12.2019

30.09.2019

Aktywa razem

121 574 248

118 707 148

109 954 142

107 555 619

Kredyty łącznie (brutto)

79 511 249

79 943 320

77 181 416

77 785 295

Zobowiązania wobec klientów

 94 880 015

93 742 118

86 134 984

83 348 683

Kapitał własny razem

 11 820 287

11 560 600

11 159 383

11 046 676

Adekwatność kapitałowa

30.09.2020

30.06.2020

31.12.2019

30.09.2019

Łączny współczynnik kapitałowy

15,78%

15,21%

15,03%

15,06%

Współczynnik kapitału
Tier 1

13,43%

12,90%

12,78%

12,78%

 

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość