Bank zmieniającego się świata

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała 733 mln zł zysku netto w 2020 r.

W 2020 r. pomimo recesji Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska osiągnęła historyczny poziom zysku netto w wysokości 733 mln zł (+19,3% r/r). W samym czwartym kwartale zysk netto wyniósł 167 mln zł i był wyższy o 38,1% niż rok wcześniej. Mimo ograniczeń spowodowanych pandemią, wynik na działalności bankowej wzrósł o 3,4% i wyniósł 4,7 mld zł. Grupa wykazała się dużą odpornością na wyzwania rynkowe i otoczenie niskich stóp procentowych, a dzięki przyspieszeniu cyfrowej transformacji, sprawnie reagowała na zmieniające się potrzeby Klientów.

 – W 2020 r. udowodniliśmy, że skala naszej działalności oraz model biznesowy, zbudowany w ostatnich latach, pozwalają generować solidne wyniki pomimo trudnej sytuacji gospodarczej. Z powodzeniem przeszliśmy wymagającą próbę, jaką były wyzwania związane z pandemią oraz otoczeniem niskich stóp procentowych. Jestem przekonany, że mamy zasoby i potencjał, aby dalej rozwijać się oraz osiągać satysfakcjonujące wyniki finansowe – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska. – W minionym roku znacząco przyspieszyliśmy cyfryzację, aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów, zachowaliśmy pełną zdolność operacyjną, przy jednoczesnym przejściu całej organizacji na pracę zdalną. Dziękuję naszym pracownikom, których zaangażowanie i otwartość na zmiany sprawiły, że mogliśmy bez przeszkód wspierać Klientów w tym wymagającym czasie, jednocześnie angażując się we wsparcie gospodarki oraz inicjatywy przeciwdziałające efektom pandemii. Nie szczędziliśmy środków, aby w tym czasie zadbać o maksymalne bezpieczeństwo naszych Klientów i pracowników – dodaje Przemek Gdański.

Główne informacje biznesowe:

 • Wartość portfela kredytów Klientów indywidualnych: wzrost o +12,7% r/r
 • Wartość portfela kredytów Klientów instytucjonalnych: spadek o -4,2% r/r
 • Sprzedaż kredytów hipotecznych: 5 575 mln zł, wzrost o +30,3% r/r
 • Sprzedaż kont osobistych: 257 tys., wzrost o +1,8% r/r
 • Liczba użytkowników kanałów zdalnych wyniosła 1,3 mln, w tym aplikacji mobilnej GOmobile 669 tys., tj. wzrost użytkowników aplikacji o 57,1% r/r (+11,7% k/k)

 Kluczowe informacje finansowe:

 • Suma bilansowa: 119,6 mld zł; +8,8% r/r
 • Kredyty Klientów brutto: 79 mld zł; +2,4% r/r
 • Depozyty Klientów: 90 mld zł; +4,5% r/r
 • Wynik z działalności bankowej: 4 705 mln zł; +3,4% r/r
  • Wynik odsetkowy: 3060 mln zł; -3,4% r/r
  • Wynik prowizyjny: 916 mln zł; +11,7% r/r
  • Wynik na działalności handlowej: 748 mln zł; +9,7% r/r
 • Ogólne koszty administracyjne, łącznie z amortyzacją: 2506 mln zł, -14,3% r/r
 • Koszty ryzyka 78 pb (47 pb, z wyłączeniem rezerw na kredyty bez przesłanek utraty wartości, faza 1 i2, z tytułu szacowanego wpływu pandemii)
 • Rentowność: ROE 6,3% (+0,6 pp r/r), C/I 53,3% (-11,0 pp r/r)
 • Stabilna pozycja płynnościowa – wskaźnik L/D: 84,0% (-1,7 pp r/r)
 • Bezpieczna pozycja kapitałowa – współczynnik kapitału Tier 1: 13,55%

 

Model biznesowy odporny na zawirowania rynkowe

W IV kw. zysk netto Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska wyniósł 167 mln zł i był wyższy o 38,1% r/r.
W całym 2020 r. zysk netto Grupy sięgnął historycznie wysokiego poziomu 733 mln zł (+19,3% r/r). Wynik z działalności bankowej Grupy w IV kw. ubiegłego roku osiągnął poziom 1 184 mln zł (+5,6% r/r), zaś narastająco na koniec 2020 r. wyniósł 4 705 mln zł (+3,4% r/r).

Pomimo serii obniżek stóp procentowych Grupa utrzymała poziom dochodów podstawowych dostosowując ceny produktów i usług do nowych warunków rynkowych. Wynik odsetkowy wyniósł w całym ubiegłym roku 3 060 mln zł i był niższy o 3,4% niż rok wcześniej (+1,1 k/k). We wszystkich segmentach biznesowych Grupa dostosowała ceny depozytów, rozpoczęła równocześnie proces rewizji marż kredytowych oraz przegląd tabeli opłat i prowizji. W rezultacie wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 11,7% r/r (+2,6% k/k) i narastająco po 12 miesiącach roku wyniósł 916 mln zł.

W 2020 r. Grupa odnotowała wzrost wartości portfela kredytowego brutto o 2,4% r/r (-0,6% k/k), dla kredytów udzielonych Klientom indywidualnym o 12,7% r/r (+2,7% k/k). Wartość salda kredytów udzielonych przedsiębiorstwom zmniejszyła się o 4,2% r/r (-3,0% k/k). Mniejszy popyt na kredyty dla firm był widoczny w całym sektorze bankowym i wynikał w głównej mierze z ograniczenia nowych inwestycji oraz wsparcia płynnościowego przedsiębiorstw środkami z PFR.

Łączna wartość depozytów wzrosła o 4,5% r/r (-5,1% k/k). Depozyty na rachunkach przedsiębiorstw wzrosły o 6,1% r/r (-11,5% k/k), zaś depozyty Klientów indywidualnych przyrosły o 2,9%, zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym.

Koszty ryzyka pod kontrolą, realizacja synergii

W IV kw. bank nie odnotował pogorszenia się jakości portfela kredytowego. Klienci korzystający w pierwszej połowie roku z moratoriów kredytowych, w zdecydowanej większości powrócili do regularnej spłaty zobowiązań. W skali całego roku koszty ryzyka wyniosły 601 mln zł (109 mln zł w samym IV kw.), z czego 236 mln zł stanowiły rezerwy na kredyty bez przesłanek utraty wartości (faza 1 i 2 zgodnie z MSSF9) utworzone na szacowany wpływ pandemii COVID-19 na sytuację gospodarczą oraz spodziewane pogorszenie parametrów ryzyka.

W całym 2020 r. bank poniósł 168 mln zł kosztów utworzenia rezerw na postępowania sądowe dotyczące kredytów mieszkaniowych w CHF i osiągnął wskaźnik pokrycia rezerwami dochodzonych roszczeń na poziome 92%.

W 2020 r. Grupa odnotowała spadek łącznych kosztów o 14,3% r/r, co było efektem braku materialnych kosztów integracji, jak również realizacji zakładanych synergii oraz dodatkowo wygenerowanych oszczędności. Koszty w 2020 r. wyniosły 2 506 mln zł (625 mln zł w IV kw.) W ujęciu znormalizowanym, bez uwzględnienia kosztów integracji i zdarzeń jednorazowych, były niższe o 2,3% niż rok wcześniej. W efekcie wskaźnik C/I na koniec grudnia 2020 r. obniżył się do poziomu 53,3%, to jest o 11,0 pp. w skali roku.

Bank odpowiadający na potrzeby Klientów

BNP Paribas Bank Polska zdecydowanie przyspieszył cyfrową transformację, rozwijając ekosystem produktów GO, skierowanych zarówno do Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Na koniec 2020 r. ponad 1,3 mln Klientów banku korzystało z cyfrowych kanałów dostępu do bankowości. Dodatkowo, w IV kw. bank wdrożył platformę GOoptima migrując do niej 200 tys. dotychczasowych Klientów BGŻOptima. Klientom biznesowym bank udostępnił nowoczesną aplikację GOmobile Biznes i platformę GOonline Biznes. W całym ubiegłym roku bank obsłużył prawie 26 mln transakcji mobilnych (+144,3% r/r) i 9,3 mln transakcji BLIKiem (+204,9% r/r).

W okresie pandemii bank utrzymał pełną dostępność oddziałów, dbając o bezpieczeństwo Klientów oraz pracowników, stosując nowoczesne rozwiązania. We współpracy z firmą Autenti bank rozpoczął używanie podpisu elektronicznego wykorzystywanego w wielu procesach, w tym podczas otwierania rachunku bankowego. Bank wdrożył również proces w pełni zdalnego otwarcia rachunku przy użyciu technologii wideo weryfikacji. Na indywidualne wizyty w oddziałach Klienci mogli umawiać się za pośrednictwem aplikacji Booksy.

W ramach działań antykryzysowych oraz wsparcia Klientów bank oferował możliwość odroczenia spłat rat w ramach moratoriów kredytowych – skorzystało z nich ponad 43 tys. kredytobiorców. Dodatkowo Klienci mogli za pośrednictwem banku uzyskać wsparcie w ramach programów tarczy antykryzysowej z funduszy PFR i BGK. Z tej formy pomocy skorzystało blisko 20 tys. przedsiębiorstw na łączną kwotę ponad 5 mld zł. Wspierając polską gospodarkę bank objął również obligacje wyemitowane przez PFR oraz BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Bank zielonych zmian, odpowiedzialny społecznie

BNP Paribas Bank Polska angażuje się na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i rozwija ofertę finansowania inwestycji proekologicznych. Łączna wartość kredytów udzielonych w 2020 r. na finansowanie projektów wspierających zrównoważony rozwój wyniosła 993 mln zł. Na produkcję energii z odnawialnych źródeł bank udzielił kredytów o łącznej wartości 784 mln zł. Do tej pory bank sfinansował ponad 20 tys. instalacji fotowoltaicznych. Łączna wartość kredytów udzielonych dotychczas przez bank na finansowanie projektów wspierających zrównoważony rozwój wyniosła na koniec roku 2,7 mld zł. Bank zachęcał także do „zielonych inwestycji” oferując kredyt z promocyjną marżą na finansowanie energooszczędnych nieruchomości oraz termomodernizację. BNP Paribas, jako Bank Zielonych Zmian, stara się nadal zmniejszać własne oddziaływanie na środowisko: ok. 70% pojazdów wykorzystywanych obecnie przez pracowników sieci sprzedaży to pojazdy hybrydowe, zaś od 2021 r. 100% energii wykorzystywanej przez bank pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych.

BNP Paribas Bank Polska wspiera lokalne organizacje pozarządowe, angażuje pracowników w działania społeczne. Pracownicy banku w ramach wolontariatu społecznego przepracowali w ubiegłym roku łącznie ponad 22 tys. godzin. Bank podejmuje też działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, wspiera inicjatywy takie jak Szlachetna Paczka. Kolejne oddziały banku otrzymują certyfikat „Obiekt bez barier”, zaś podczas wizyt w oddziałach dostępne jest bezpłatne wsparcie tłumacza migowego.

Bank włączał się także aktywnie w przeciwdziałanie skutkom pandemii, poprzez pomoc medykom finansując 2 tys. testów oraz zakup 20 tys. maseczek ochronnych oraz zapewniając regularne dostawy posiłków dla pracowników dwóch szpitali. Bank przekazał też 750 komputerów, aby umożliwić edukację zdalną dzieciom, które nie miały takich możliwości.

Na koniec grudnia 2020 r. BNP Paribas Bank Polska miał 459 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej, i obsługiwał 3,9 mln Klientów detalicznych.

 Jednocześnie z publikacją raportu rocznego za 2020 rok, BNP Paribas Bank Polska opublikował również Raport CSR i Zrównoważonego Rozwoju za rok 2020, prezentujący informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. zgodny z wymogami Ustawy o Rachunkowości implementującej wytyczne Dyrektywy UE 2014/95 w zakresie ujawniania danych niefinansowych. Raport CSR i Zrównoważonego Rozwoju przygotowany został w oparciu o metodologię raportowania GRI Standards oraz odnosi się do wytycznych w zakresie ujawniania informacji na temat klimatu: Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Publikacja prezentuje podejście zarządcze oraz osiągnięte wyniki w zakresie kluczowych aspektów z perspektywy odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju w działalności organizacji.

 

 Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)

Rachunek zysków i strat

I-IV kw. 2020

I-IV kw.2019

zmiana r/r

IV kw. 2020

IV kw. 2019

zmiana r/r

III kw. 2020

Wynik z tytułu odsetek

3 060 070

3 168 759

(3,4%)

747 386

805 312

(7,2%)

 738 911

Wynik z tytułu opłat i prowizji

916 095

819 937

+11,7%

257 800

207 327

+24,3%

 251 236

Wynik z działalności bankowej

4 704 694

4 550 231

+3,4%

1 184 126

1 136 789

+4,2%

1 121 674

Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja

(2 505 563)

(2 922 084)

(14,3%)

(624 750)

(751 707)

(16,9%)

(570 834)

Odpisy netto
z tytułu utraty wartości

601 499

441 890

+36,1

(108 533)

(101 904)

+7,4%

(94 733)

Wynik
na działalności operacyjnej

1 429 476

1 154 144

+23,9%

349 163

252 862

+38,1%

416 193

Zysk netto

733 095

614 694

+19,3%

167 466

121 271

+38,1%

231 502

          przypadający na jedną akcję w zł

4,97

4,17

+19,0%

1,14

0,82

+38,0%

1,57

 

Bilans

31.12.2020

30.09.2020

31.12.2019

30.09.2019

Aktywa razem

119 577 288

121 574 248

109 954 142

107 555 619

Kredyty łącznie (brutto)

78 999 754

79 511 249

77 181 416

77 785 295

Zobowiązania wobec klientów

90 051 004

 94 880 015

86 134 984

83 348 683

Kapitał własny razem

12 030 527

 11 820 287

11 159 383

11 046 676

Adekwatność kapitałowa

31.12.2020

30.09.2020

31.12.2019

30.09.2019

Łączny współczynnik kapitałowy

18,65%

15,79%

15,05%

15,06%

Współczynnik kapitału
Tier 1

13,55%

13,44%

12,80%

12,78%

 

 

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość