Bank zmieniającego się świata

BNP Paribas dołącza do Net-Zero Banking Alliance pod egidą UNEP

 • Realizując swoje zobowiązania do walki ze zmianami klimatu, BNP Paribas dołączył do grupy Net-Zero Banking Alliance (NZBA), utworzonej dzisiaj przez Inicjatywę Finansową Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP FI).
 • Ten alians bankowy stanowi decydujący krok w mobilizacji sektora finansowego na rzecz klimatu. Jest częścią inicjatywy Glasgow Financial Alliance for Net Zero, poprzedzającej szczyt COP26, której przewodniczy Mark Carney.

Dążenie do pozytywnego wpływu środowiskowego to jeden z celów BNP Paribas, a zrównoważone finansowanie ma stanowić główną siłę napędową kolejnego planu strategicznego Grupy. Grupa jest zdania, że do osiągnięcia celów określonych w porozumieniu paryskim niezbędna jest mobilizacja całego systemu finansowego.

Od czasu podpisania porozumienia paryskiego w 2015 roku Grupa dołączyła do:

 • UNEP Collective Commitment to Climate Action w 2019 r., tj. do grupy banków podejmujących konkretne działania w celu dostosowania swoich portfeli kredytowych do celów porozumienia paryskiego,
 • Financial Services Task Force, zorganizowanej w lutym 2021 roku przez Sustainable Markets Initiative (SMI) pod auspicjami Jego Królewskiej Wysokości Księcia Walii, która skupia największe amerykańskie, brytyjskie i europejskie banki dążące do przyspieszenia transformacji swojego modelu finansowego, aby w jak najkrótszym czasie przejść na gospodarkę zdekarbonizowaną. Banki te finansują istotną część ogółu działalności gospodarczej, w efekcie czego poprzez swoje decyzje kredytowe i inwestycyjne mogą stymulować i wspierać transformację przedsiębiorstw.

NZBA działa przy UNEP Collective Commitment to Climate Action i została utworzona w partnerstwie z Financial Services Task Force, w związku z czym naturalnie BNP Paribas dołączył do tego aliansu.

Członkowie NZBA zobowiązują się do:

 • dostosowania poziomu emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych w związku z działalnością kredytową i inwestycyjną prowadzoną na własny rachunek do ścieżki niezbędnej do uzyskania neutralności klimatycznej w 2050 roku (wzrost temperatury ograniczony do 1,5° C);
 • działania w oparciu o wiarygodne scenariusze transformacji publikowane przez uznane instytucje (IPCC, IEA);
 • koncentracji na sektorach emitujących największe ilości gazów cieplarnianych i odgrywania kluczowej roli w transformacji w kierunku gospodarki neutralnej pod względem emisji CO2;
 • określenia celów pośrednich nie później niż do 2030 roku;
 • publikowania informacji o postępach i planach działania w cyklu rocznym.

Przystąpienie BNP Paribas do NZBA jest zgodne ze zobowiązaniem podjętym po szczycie COP21 w 2015 roku do dostosowania portfela kredytowego do celów określonych w porozumieniu paryskim.

 • W okresie od 2015 do 2020 roku Grupa podjęła szczególne wysiłki, aby ograniczyć wsparcie dla działalności gospodarczej o największej szkodliwości dla klimatu. W 2017 roku zaprzestała świadczenia wszelkich nowych usług finansowych na rzecz firm specjalizujących się w węglowodorach ze złóż niekonwencjonalnych (m.in. gaz łupkowy). W 2020 roku Grupa zaostrzyła swoją politykę w zakresie węgla, rezygnując w trybie natychmiastowym z finansowania spółek realizujących nowe projekty węglowe i wymagając od pozostałych klientów przedstawienia harmonogramu odejścia od węgla energetycznego do 2030 roku w przypadku krajów UE i OECD oraz do 2040 roku w przypadku reszty świata, w odniesieniu do całego łańcucha wartości (kopalnie węgla, elektrownie węglowe, infrastruktura węglowa). W wyniku realizacji tej polityki BNP Paribas zakończy współpracę z ok. połową firm wytwarzających energię elektryczną, które w 2020 roku były klientami banku.
 • Od grudnia 2018 roku Grupa pracuje nad dostosowaniem portfela kredytowego do celów porozumienia paryskiego. We wrześniu 2020 roku BNP Paribas i cztery inne banki europejskie opublikowały pierwszy raport na temat stosowania metodologii PACTA do pomiaru dostosowania portfeli kredytowych w pięciu wysokoemisyjnych sektorach (wydobycie paliw kopalnych, wytwarzanie energii, transport, stal i cement), które według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) odpowiadają globalnie za ok. 75% bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych. O ile sektory te reprezentują niewielką część kredytów bankowych (np. sektor ropy naftowej i gazu ziemnego stanowi zaledwie 1,9% portfela kredytowego BNP Paribas), ich transformacja stanowi zasadnicze wyzwanie na drodze do obniżenia emisji gazów cieplarnianych. W odniesieniu do energetyki, która ma priorytetowe znaczenie dla dostosowania portfela kredytowego, niedługo opublikowana zostanie pierwsza mapa drogowa PACTA;
 • Te postępy są przedstawione w raporcie TCFD (Task Force on Climate related Financial Disclosures), który BNP Paribas publikuje co roku;
 • BNP Paribas ponadto przyspiesza finansowanie wszelkiej działalności, która sprzyja dekarbonizacji gospodarki, poprzez określanie ambitnych – i regularnie przekraczanych – celów w zakresie finansowania energii ze źródeł odnawialnych (od 2015 roku) oraz aktywne inwestowanie w zielone technologie. BNP Paribas jest również jednym z wiodących banków, jeżeli chodzi o emisje zielonych obligacji i obligacji zrównoważonego rozwoju na rynku globalnym.

„Podpisanie wspólnego zobowiązania do dążenia do zerowej emisyjności netto, wraz z celami pośrednimi, to decydujący krok w mobilizacji sektora finansowego na rzecz ochrony klimatu. Jest to mocny sygnał dla wszystkich interesariuszy, metodologiczna podstawa działania oraz źródło zmian w kulturze organizacyjnej w procesie transformacji środowiskowej banków i ich klientów. Od czasu szczytu COP21 w grudniu 2015 roku BNP Paribas zobowiązał się do stopniowego dopasowywania swojego portfela kredytowego do celów wynikających z porozumienia paryskiego. Rozpoczęliśmy od wychodzenia z sektorów powodujących największe zanieczyszczenia, jak gaz łupkowy czy węgiel, i wyznaczyliśmy sobie bardzo ambitne cele w zakresie wspierania zielonych technologii. Jesteśmy gotowi podjąć szersze wyzwanie w postaci systematycznego promowania i wspierania transformacji wszystkich naszych klientów we wszystkich sektorach i w projektach, które już są realizowane. Aby tego dokonać, dogłębnie zmieniamy nasze procesy, produkty, usługi, kryteria decyzyjne i umiejętności”.

Jean-Laurent Bonnafé, Prezes Zarządu BNP Paribas

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość