Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

BNP Paribas dołącza do Net-Zero Banking Alliance pod egidą UNEP

 • Realizując swoje zobowiązania do walki ze zmianami klimatu, BNP Paribas dołączył do grupy Net-Zero Banking Alliance (NZBA), utworzonej dzisiaj przez Inicjatywę Finansową Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP FI).
 • Ten alians bankowy stanowi decydujący krok w mobilizacji sektora finansowego na rzecz klimatu. Jest częścią inicjatywy Glasgow Financial Alliance for Net Zero, poprzedzającej szczyt COP26, której przewodniczy Mark Carney.

Dążenie do pozytywnego wpływu środowiskowego to jeden z celów BNP Paribas, a zrównoważone finansowanie ma stanowić główną siłę napędową kolejnego planu strategicznego Grupy. Grupa jest zdania, że do osiągnięcia celów określonych w porozumieniu paryskim niezbędna jest mobilizacja całego systemu finansowego.

Od czasu podpisania porozumienia paryskiego w 2015 roku Grupa dołączyła do:

 • UNEP Collective Commitment to Climate Action w 2019 r., tj. do grupy banków podejmujących konkretne działania w celu dostosowania swoich portfeli kredytowych do celów porozumienia paryskiego,
 • Financial Services Task Force, zorganizowanej w lutym 2021 roku przez Sustainable Markets Initiative (SMI) pod auspicjami Jego Królewskiej Wysokości Księcia Walii, która skupia największe amerykańskie, brytyjskie i europejskie banki dążące do przyspieszenia transformacji swojego modelu finansowego, aby w jak najkrótszym czasie przejść na gospodarkę zdekarbonizowaną. Banki te finansują istotną część ogółu działalności gospodarczej, w efekcie czego poprzez swoje decyzje kredytowe i inwestycyjne mogą stymulować i wspierać transformację przedsiębiorstw.

NZBA działa przy UNEP Collective Commitment to Climate Action i została utworzona w partnerstwie z Financial Services Task Force, w związku z czym naturalnie BNP Paribas dołączył do tego aliansu.

Członkowie NZBA zobowiązują się do:

 • dostosowania poziomu emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych w związku z działalnością kredytową i inwestycyjną prowadzoną na własny rachunek do ścieżki niezbędnej do uzyskania neutralności klimatycznej w 2050 roku (wzrost temperatury ograniczony do 1,5° C);
 • działania w oparciu o wiarygodne scenariusze transformacji publikowane przez uznane instytucje (IPCC, IEA);
 • koncentracji na sektorach emitujących największe ilości gazów cieplarnianych i odgrywania kluczowej roli w transformacji w kierunku gospodarki neutralnej pod względem emisji CO2;
 • określenia celów pośrednich nie później niż do 2030 roku;
 • publikowania informacji o postępach i planach działania w cyklu rocznym.

Przystąpienie BNP Paribas do NZBA jest zgodne ze zobowiązaniem podjętym po szczycie COP21 w 2015 roku do dostosowania portfela kredytowego do celów określonych w porozumieniu paryskim.

 • W okresie od 2015 do 2020 roku Grupa podjęła szczególne wysiłki, aby ograniczyć wsparcie dla działalności gospodarczej o największej szkodliwości dla klimatu. W 2017 roku zaprzestała świadczenia wszelkich nowych usług finansowych na rzecz firm specjalizujących się w węglowodorach ze złóż niekonwencjonalnych (m.in. gaz łupkowy). W 2020 roku Grupa zaostrzyła swoją politykę w zakresie węgla, rezygnując w trybie natychmiastowym z finansowania spółek realizujących nowe projekty węglowe i wymagając od pozostałych klientów przedstawienia harmonogramu odejścia od węgla energetycznego do 2030 roku w przypadku krajów UE i OECD oraz do 2040 roku w przypadku reszty świata, w odniesieniu do całego łańcucha wartości (kopalnie węgla, elektrownie węglowe, infrastruktura węglowa). W wyniku realizacji tej polityki BNP Paribas zakończy współpracę z ok. połową firm wytwarzających energię elektryczną, które w 2020 roku były klientami banku.
 • Od grudnia 2018 roku Grupa pracuje nad dostosowaniem portfela kredytowego do celów porozumienia paryskiego. We wrześniu 2020 roku BNP Paribas i cztery inne banki europejskie opublikowały pierwszy raport na temat stosowania metodologii PACTA do pomiaru dostosowania portfeli kredytowych w pięciu wysokoemisyjnych sektorach (wydobycie paliw kopalnych, wytwarzanie energii, transport, stal i cement), które według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) odpowiadają globalnie za ok. 75% bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych. O ile sektory te reprezentują niewielką część kredytów bankowych (np. sektor ropy naftowej i gazu ziemnego stanowi zaledwie 1,9% portfela kredytowego BNP Paribas), ich transformacja stanowi zasadnicze wyzwanie na drodze do obniżenia emisji gazów cieplarnianych. W odniesieniu do energetyki, która ma priorytetowe znaczenie dla dostosowania portfela kredytowego, niedługo opublikowana zostanie pierwsza mapa drogowa PACTA;
 • Te postępy są przedstawione w raporcie TCFD (Task Force on Climate related Financial Disclosures), który BNP Paribas publikuje co roku;
 • BNP Paribas ponadto przyspiesza finansowanie wszelkiej działalności, która sprzyja dekarbonizacji gospodarki, poprzez określanie ambitnych – i regularnie przekraczanych – celów w zakresie finansowania energii ze źródeł odnawialnych (od 2015 roku) oraz aktywne inwestowanie w zielone technologie. BNP Paribas jest również jednym z wiodących banków, jeżeli chodzi o emisje zielonych obligacji i obligacji zrównoważonego rozwoju na rynku globalnym.

„Podpisanie wspólnego zobowiązania do dążenia do zerowej emisyjności netto, wraz z celami pośrednimi, to decydujący krok w mobilizacji sektora finansowego na rzecz ochrony klimatu. Jest to mocny sygnał dla wszystkich interesariuszy, metodologiczna podstawa działania oraz źródło zmian w kulturze organizacyjnej w procesie transformacji środowiskowej banków i ich klientów. Od czasu szczytu COP21 w grudniu 2015 roku BNP Paribas zobowiązał się do stopniowego dopasowywania swojego portfela kredytowego do celów wynikających z porozumienia paryskiego. Rozpoczęliśmy od wychodzenia z sektorów powodujących największe zanieczyszczenia, jak gaz łupkowy czy węgiel, i wyznaczyliśmy sobie bardzo ambitne cele w zakresie wspierania zielonych technologii. Jesteśmy gotowi podjąć szersze wyzwanie w postaci systematycznego promowania i wspierania transformacji wszystkich naszych klientów we wszystkich sektorach i w projektach, które już są realizowane. Aby tego dokonać, dogłębnie zmieniamy nasze procesy, produkty, usługi, kryteria decyzyjne i umiejętności”.

Jean-Laurent Bonnafé, Prezes Zarządu BNP Paribas

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość