Bank zmieniającego się świata

Sprawdziliśmy co Polacy wiedzą o SDGs i co robią, kiedy świat nas potrzebuje. Każdy może coś zmienić, a najlepiej zacząć od siebie.

Polacy uważają zmiany klimatyczne za największe wyzwanie współczesnego świata, a od biznesu oczekują większego zaangażowania w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.  Zdrowie i jakość życia (Cel 3)  to – w opinii Polaków – cel Agendy 2030, na który każdy z nas ma największy wpływ. Takie główne wnioski płyną z badania Research Collective, przeprowadzonego na zlecenie CSR Consulting oraz Banku BNP Paribas w ramach partnerstwa w Kampanii 17. Celów. Wyniki nie są zaskoczeniem, ale dobitnie pokazują, że o sposobach na walkę z najważniejszymi problemami świata trzeba mówić więcej i głośniej. Dlatego Bank BNP Paribas kolejny raz przybliża tematykę Celów Zrównoważonego Rozwoju, podkreślając pozytywny wpływ ich realizacji na przyszłość planety i jej mieszkańców.

22 kwietnia, w Międzynarodowy Dzień Ziemi, Bank BNP Paribas startuje z kolejnymi działaniami na rzecz promowania odpowiedzialnych postaw oraz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (w 2015 r. wszystkie państwa członkowskie ONZ przyjęły Agendę 2030 zawierającą 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju - Sustainable Development Goals – SDGs - które są drogowskazem do działań na rzecz naprawy świata). Dla banku ten dzień to także początek ramowego partnerstwa z firmą doradczą CSR Consulting, inicjatorem ogólnopolskiego projektu „Kampania 17 Celów”.

Kampania 17 Celów mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030. Prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji i jest przykładem jak w praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy 2030. Więcej o kampanii na https://kampania17celow.pl/kampania-17-celow/  

- Dzień Ziemi przypada raz w roku, a powinien być obchodzony każdego dnia i przejawiać się w dbaniu o świat, w którym żyjemy, czego przejawem jest m.in. zmiana zachowań na proekologiczne. Jeśli dziś nie zatroszczymy się o naszą planetę, przyszłość następnych pokoleń rysuje się w ciemnych barwach. Podobne, złe odczucia w tej kwestii, mają pytani przez nas polscy konsumenci, którzy jednocześnie nie są świadomi tego, co sami mogą zrobić na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Choć ich odpowiedzi, świadczące chociażby o braku informacji i ogromnym pesymizmie, są wstrząsające, to warto uświadomić sobie najważniejsze problemy oraz wyzwania i zacząć coś zmieniać. Ważna w promowaniu odpowiedzialnych i zrównoważonych postaw jest i będzie rola biznesu – mówi Dariusz Maciołek, dyrektor Zarządzający Pionu Marketingu, Komunikacji, Zaangażowania Społecznego w Banku BNP Paribas.

Z badania zrealizowanego przez Research Collective na początku marca 2021 r. wynika, że Polacy za najważniejsze wyzwania współczesnego świata spontanicznie uznają: zmiany klimatyczne (28 proc. respondentów), konieczność ochrony środowiska (28 proc.), trwającą pandemię (13 proc.), biedę i nierówności społeczne (9 proc.) oraz rasizm i brak tolerancji (9 proc.).

Po zapoznaniu się z Celami Zrównoważonego Rozwoju, badani za najpilniejsze uznali te dotyczące Zdrowia i jakości życia (Cel 3), Wzrostu gospodarczego i godnej pracy (Cel 8) oraz Działania w dziedzinie klimatu (Cel 13). Z deklaracji  wynika również, że największy wpływ jako konsumenci mamy na wskazane Cele 3 i 13, ale pojawiają się również w tym aspekcie dwa dodatkowe cele środowiskowe: Cel 15: Życie na lądzie i Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.

Badani najgorzej oceniają działania rządu i biznesu w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (odpowiednio 40 proc. i 31 proc.), a jednocześnie w każdej z ocenianych kategorii podmiotów, konsumenci często wskazują na brak wiedzy, aby dokonać takiej oceny (między 40 proc. a 52 proc. w różnych badanych grupach podmiotów).

- To pierwsze takie badanie w Polsce pokazujące wiedzę, postawy i oczekiwania polskich konsumentów w odniesieniu do Agendy 2030. Pokazało kilka ciekawych danych, które bardzo pomogą nam w planowaniu dalszych działań, skierowanych – po raz pierwszy w ramach Kampanii 17 Celów – właśnie do konsumentów – mówi Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting i inicjatorka Kampanii 17 Celów. – Dla mnie szczególnie ciekawy jest aspekt oceny zaangażowania poszczególnych podmiotów w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Niska ocena dla dwóch segmentów (rząd i biznes) pokrywa się absolutnie z oceną konsumentów na rynkach światowych i widać, że jest ciągle wiele do zrobienia. Tym bardziej cieszę się ogromnie ze współpracy z Bankiem BNP Paribas, który nie tylko został Partnerem badania, ale dołącza dziś oficjalnie do grona Partnerów Kampanii 17 Celów, aby w szerokim partnerstwie przyspieszyć szukanie i wdrażanie nowych rozwiązań. Bardzo ich potrzebujemy, bo do końca realizacji Agendy 2030 zostało nam już niecałe dziesięć lat. Tylko dziesięć lat. – dodaje Małgorzata Greszta.

Polacy mało wiedzą o Agendzie 2030

Wyniki badania pokazały, że znajomość wśród Polaków pojęć takich jak „Agenda 2030”, „zrównoważony rozwój”, „Cele Zrównoważonego Rozwoju” jest bardzo niska. Co prawda większość badanych osób deklaruje znajomość tych terminów, ale jest to wiedza powierzchowna i zazwyczaj ogranicza się do znajomości samego pojęcia. Najmniej rozpoznawalna jest „Agenda 2030”. W ciągu pięciu lat od przyjęcia „Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030″ faktyczna znajomość pojęć z nią związanych wynosi zaledwie 4-8 proc. (odpowiedź „wiem bardzo dużo, interesuję się tym).

O niskiej świadomości badanych świadczy też to, jak wielu nie jest w stanie ocenić aktywności różnych podmiotów (organizacji naukowych, UE, rządów, biznesu) w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (w zależności od podmiotu od 28 do 40 proc. osób wskazywało na odpowiedź „ani źle ani dobrze”). W tym kontekście nieco zaskakujący okazuje się odsetek osób, które nie potrafią ocenić nawet własnego pracodawcy, pod kątem zaangażowania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dotyczy to blisko połowy czynnych zawodowo osób (aż 43 proc. badanych zaznaczyło odpowiedzi „trudno powiedzieć” oraz „ani źle ani dobrze”). W tym samym czasie wyrażających pozytywne oceny jest prawie dwukrotnie więcej niż tych, mających odmienne zdanie (38 proc. pozytywnych ocen wobec 20 proc. negatywnych).

– Okazuje się, że ludzie nie wiedzą co robią pracodawcy. W Banku BNP Paribas nie tylko głośno mówimy o naszym zaangażowaniu i działaniach, ale też angażujemy w nie pracowników. Ważne jest, by firmy mówiły o swoich działaniach, co zaowocuje m.in. większym zaufaniem do nich – mówi Maria Krawczyńska, dyrektor Biura CSR i Zrównoważonego Rozwoju, Członek Zarządu Fundacji BNP Paribas

Konsumenci nie znają pojęć, ale wiedzą jak być eko

Mimo niskiej znajomości definicji i samych pojęć związanych ze zrównoważonym rozwojem, wyniki badania wskazują, że polscy konsumenci wiedzą jak postępować proekologicznie. Większość segreguje śmieci, oszczędza wodę czy wprowadza w życie hasło zero waste. Widoczna grupa deklaruje dokonywanie racjonalnych zakupów, wybiera opakowania przyjazne środowisku, przedkłada rower nad samochód czy ogranicza spożycie mięsa. Blisko połowa co najmniej raz podjęła działania na rzecz społeczności lokalnej. Podobny odsetek co najmniej raz zaangażował się w walkę o prawa kobiet.

- Część działań na rzecz zrównoważonego rozwoju już na stałe wpisała się w nasze życie i to jest bardzo dobre. Konsumenci są świadomi, że nawet drobne inicjatywy i decyzje mają sens. Jednak musi ich być więcej i powinny przybrać na sile – dodaje Maria Krawczyńska.

Na poziomie deklaracji niemal wszyscy są gotowi do działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Społeczeństwo oczekuje jednak „podpowiedzi”, jak się zaangażować. Najczęściej, konsumenci nie wiedzą, co mogliby osobiście zrobić na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, dlatego najwięcej osób oczekuje „konkretnej wiedzy jakie działania mogą podjąć (36 proc. badanych). Dodatkowe zachęty finansowe wskazuje 28 proc. badanych, a przykład innych 16 proc. Widać pewne różnice demograficzne i geograficzne. Kobiety chcą działać częściej niż mężczyźni, choć nie zawsze wiedzą jak, natomiast mężczyźni są bardziej pragmatyczni i potrzebują zachęt finansowych. Ten podział widoczny jest również wśród mieszkańców największych miast i wsi. Ci pierwsi chcieliby przede wszystkim wiedzieć jakie działania mogliby podjąć, natomiast dla mieszkańców wsi ważniejsze są zachęty finansowe.

- Badanym często brakowało konkretnej wiedzy jakie działania mogą podejmować na rzecz Celów. Społeczeństwo oczekuje podpowiedzi, jak mogłoby się zaangażować. W Banku BNP Paribas chcemy edukować, bo takie działania są potrzebne, wskazują bowiem rzeczy ważne i te, na które mamy realny wpływ. Pokazując, że każdy – zarówno firma, jak osoba prywatna – ma możliwości zmieniać świat na lepsze, nawet jeśli tylko w pewnym zakresie – mówi Magdalena Chojnowska, menedżer ds. Badań Marketingowych w Banku BNP Paribas.

Chcemy, żeby biznes robił więcej

W badaniu zapytano także konsumentów o ich ocenę zaangażowania różnych podmiotów w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Najbardziej aktywnymi podmiotami w oczach konsumentów są organizacje naukowe i badawcze, UE, obywatelskie ruchy na rzecz zmian społecznych oraz organizacje pozarządowe. Na drugim krańcu są rządy krajowe, firmy i korporacje oraz międzynarodowe instytucje finansowe. Sam biznes został oceniony nagorzej (średnia 2,6 punktu). 31 proc. badanych ocenia zaangażowanie biznesu źle i bardzo źle, a 19 proc. dobrze lub bardzo dobrze. Dokładnie połowa nie jest w stanie ocenić tego zaangażowania i wskazuje odpowiedź – trudno powiedzieć. 

- Polacy doceniają UE, a jednocześnie dają pewnego rodzaju ostrzeżenie rządom i władzom, które niewiele robią, choć mogą. Być może jest to kwestia ograniczonego zaufania do rządów, ale nie tylko do nich. Jak wynika z badania, z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju nie są kojarzone też firmy, korporacje oraz międzynarodowe instytucje finansowe – dodaje Magdalena Chojnowska.

Respondenci mają jednak wobec tych ostatnich wysokie wymagania. Blisko 40 proc. Polaków oczekuje od biznesu podejmowania konkretnych działań związanych z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju. 39 proc. wskazuje konkretne projekty na rzecz Celów, a 29 proc. tworzenie produktów i usług w odpowiedzi na wyzwania związane z celami. Kolejne grupy podkreślają edukacyjną role biznesu, w tym wobec pracowników i kampanie zachęcające społeczeństwo do działań na rzecz Celów. To bardzo jasna droga, którą może podążyć biznes.

Świat Cię potrzebuje

Bank BNP Paribas od 2017 roku jest partnerem Agendy 2030, przyjętej przez państwa członkowskie ONZ w 2015 roku. Poprzez realizację Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju  bank wspiera realizację SDGs. W ramach poszczególnych filarów odpowiedzialności zidentyfikował te Cele, w które wnosi najbardziej znaczący wkład. Bank kieruje się przekonaniem, iż niezbędne dla sukcesu Agendy 2030 jest osiągnięcie Celu 17, dlatego aktywnie podejmuje międzysektorową współpracę na rzecz zrównoważonego rozwoju. Efektem tego jest m.in. partnerstwo z Kampanią 17 Celów.

W Dzień Ziemi, bank wystartował z inicjatywą „Świat Cię potrzebuje”, w której pokazuje, że  działania każdego z nas mają ogromny wpływ na stan naszej planety i jej mieszkańców, a także, jak odpowiedzialny wybór zrównoważonych produktów i usług wpływa na realizację Agendy 2030.

Tego dnia także organizatorzy 4. festiwalu BNP Paribas Green Film Festival wraz z gośćmi uruchomią instalację Zegara Klimatycznego – projektu wskazującego czas jaki pozostał do tzw. dnia zero, kiedy temperatura Ziemi ociepli się o 1,5°C w stosunku do ery przedprzemysłowej. Zegar będzie uruchomiony na największym w Polsce wyświetlaczu LED na elewacji krakowskiej Tauon Areny 22 kwietnia punktualnie o 12:00.

Informacje na temat działań banku, wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju znajdują się na stronie: www.razemzmieniamy.pl

Badanie znajomości Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju zostało zrealizowane w dniach 6-7.03.2021 roku przez Research Collective na zlecenie CSR Consulting oraz Banku BNP Paribas w ramach partnerstwa w Kampanii 17. Celów. Próba: ogólnopolska, kwotowo-losowa, reprezentatywna dla osób w wieku 15-75, N=1000, CAWI.

Pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=yoXK4cBU5dk. można posłuchać debaty na temat tego czy polski konsument zna Cele Zrównoważonego Rozwoju.

 

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość