Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

BNP Paribas zwiększa zaangażowanie w ochronę różnorodności biologicznej

 • Trzy lata po dołączeniu do inicjatywy act4nature, BNP Paribas wzmacnia swoje zaangażowanie w ochronę różnorodności biologicznej.
 • Do 2025 roku Grupa stawia sobie za cel osiągnięcie kwoty 3 mld euro łącznego finansowania związanego z ochroną różnorodności biologicznej na lądzie, włączenie kryteriów związanych z bioróżnorodnością do oceny Klientów korporacyjnych oraz zainwestowanie 250 mln euro w startupy działające na rzecz transformacji ekologicznej.

Skutki degradacji bioróżnorodności oraz tempo wymierania gatunków odczuwalne są na całym świecie. Według szacunków IPBES (Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu działającej pod auspicjami Programu Środowiskowego ONZ) z 2019 roku, wyginięcie grozi około milionowi gatunków zwierząt i roślin. W tym kontekście niezbędne są zdecydowane działania gospodarek i przedsiębiorstw służące ochronie różnorodności biologicznej i zwiększaniu pozytywnego wpływu. 

BNP Paribas uczestniczy w tych wysiłkach angażując się od wielu lat na różnych płaszczyznach. W 2018 roku Grupa dołączyła do act4nature (więcej informacji: http://www.act4nature.com/en/), inicjatywy zrzeszającej przedsiębiorstwa, władze publiczne, naukowców i organizacje działające na rzecz środowiska. Ich celem jest nadanie dynamiki wspólnym międzynarodowym staraniom na rzecz ochrony, promocji i odtwarzania różnorodności biologicznej.

BNP Paribas wzmacnia zobowiązania podjęte w ramach act4nature

W porozumieniu z Komitetem Sterującym act4nature, BNP Paribas, wraz z 16 innymi firmami, podejmuje nowe zobowiązania promowania bioróżnorodności, takie jak:

 • Ocena wszystkich Klientów korporacyjnych w oparciu o kryteria związane z bioróżnorodnością do 2025 roku;
 • Dialog z Klientami, którzy zajmują się handlem towarami i prowadzą działalność w krajach uznanych za wrażliwe, aby wymagać i wzmacniać zaangażowanie w walkę z wylesianiem (ciągły plan działania, raporty roczne z podaniem wolumenów i danych o monitoringu, itd.);
 • Wspieranie Klientów w przechodzeniu na model działania korzystniejszy dla różnorodności biologicznej poprzez konkretne produkty finansowe. BNP Paribas postawił sobie za cel osiągnąć do 2025 roku kwotę 3 mld euro łącznego finansowania związanego z kryteriami dotyczącymi ochrony różnorodności biologicznej na lądzie (kredyty powiązane z pozytywnym wpływem, zielone obligacje, itd.);
 • Zwiększenie inwestycji bezpośrednich w startupy działające na rzecz transformacji ekologicznej do 250 mln euro do 2025 roku;
 • Uruchomienie nowego systemu szkoleń dotyczących wyzwań związanych z transformacją ekologiczną i zrównoważonym finansowaniem dla 193 tys. pracowników Grupy.

Te nowe zobowiązania wymagają zaangażowania we wszystkich obszarach biznesowych Grupy. W tym kontekście, BNP Paribas Asset Management kontynuuje badania na rzecz większej przejrzystości wpływu spółek na różnorodność biologiczną. Wkrótce opublikuje mapę drogową dotyczącą pomiaru śladu „wodnego” i „leśnego” swoich portfeli inwestycyjnych do 2022 roku. Znajdzie ona odzwierciedlenie w strategii odpowiedzialnego inwestowania, polityce zaangażowania oraz politykach sektorowych.

Ponadto w 2021 roku Grupa przeznaczy kolejne 55 mln euro inwestycji bezpośrednich na ochronę i odtwarzanie kapitału naturalnego.

BNP Paribas kształtuje i ocenia swoje działania w oparciu o mapę IPBES

BNP Paribas kształtuje i ocenia swoje działania w oparciu o mapę pięciu zagrożeń dla bioróżnorodności na świecie, opracowaną przez IPBES w 2019 roku. Swoje stanowisko na temat różnorodności biologicznej BNP Paribas opiera m.in. na czterech pierwszych zagrożeniach, planując na ich podstawie swoje działania i badając ich wpływ, np.:

 1. Zmiany w wykorzystaniu gruntów i mórz: BNP Paribas włącza się w walkę z wylesianiem poprzez:
  • Rozwijanie nowych produktów zrównoważonego finansowania (kredyty powiązane z pozytywnym wpływem, zielone obligacje itp.);
  • Swoją politykę finansowania i inwestycji w sektorze produktów rolnych. W przypadku Klientów produkujących lub kupujących wołowinę lub soję z regionu Amazonii i regionu Cerrado w Brazylii, BNP Paribas zapewni produkty i usługi finansowe tylko tym przedsiębiorstwom, które przyjmą strategię „zero wylesiania” do 2025 roku.
 2. Bezpośrednia eksploatacja niektórych organizmów: BNP Paribas wspiera działania służące minimalizacji konsumpcji zasobów naturalnych i dzikiej przyrody, m.in. przez:
  • Finansowanie, poprzez fundusz, innowacyjnych projektów mających na celu ochronę raf koralowych;
  • Wykluczenie finansowania projektów z zakresu poszukiwań i wydobycia ropy i gazu w arktycznej strefie przybrzeżnej oraz rezerwacie Arctic National Wildlife Refuge.

W 2019 roku Grupa opublikowała stanowisko w sprawie ochrony oceanów, zawierające m.in. cel przeznaczenia 1 mld euro finansowania na transformację ekologiczną statków do 2025 roku.

 1. Zmiany Klimatu: od 2011 roku BNP Paribas wdraża restrykcyjne polityki dotyczące finansowania i inwestycji w sektorach stanowiących największe zagrożenie dla klimatu.
  • Odejście od finansowania węgla do 2030 r. w krajach UE i OECD oraz do 2040 r. w pozostałych krajach świata;
  • Wdrożona w 2017 roku polityka dotycząca ropy naftowej i gazu ze złóż niekonwencjonalnych wykluczająca spółki, których działalność skupia się na sektorze piasków roponośnych oraz ropy naftowej i gazu z łupków.

Dołączenie w 2021 roku do Net-Zero Banking Alliance to kolejny krok podjęty przez Grupę, który przybliża ją do celu takiego dostosowania działalności, aby do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną.

 1. Zanieczyszczenia: w ostatnich latach BNP Parias walczy z dwoma głównymi źródłami zanieczyszczenia wybrzeży: tworzywami sztucznymi i niedopałkami papierosów. W 2017 roku Grupa zaprzestała finansowania i inwestycji w branży tytoniowej.

- Degradacja różnorodności biologicznej ma różnorodne konsekwencje środowiskowe, gospodarcze i społeczne. Wszystkie podmioty aktywne w naszych społeczeństwach muszą włączać się w ochronę ekosystemów i zasobów. Działanie musi być wspólne, prowadzone na międzynarodową skalę i zakorzenione w zachowaniach. Dlatego w BNP Paribas wychodzimy z inicjatywą ogłaszając konkretne akcje skierowane do naszych Klientów, pracowników i partnerów. Postanowiliśmy także potwierdzić zobowiązania Grupy wydając stanowisko dotyczące różnorodności biologicznej. W tym kontekście koalicje takie jak act4nature czy też przyszłe raportowanie TNFD (Taskforce for Natural Related Financial Disclosures) to kluczowe inicjatywy, które prowadzą do uwzględniania w większym stopniu wyzwań związanych z bioróżnorodnością – mówi Laurent Bonnafé, prezes BNP Paribas i przewodniczący stowarzyszenia Entreprises pour l’Environement (Przedsiębiorstwa dla Środowiska).

Również fundacja Grupy – BNP Paribas Foundation wspiera badania naukowe w dziedzinie różnorodności biologicznej poprzez program Climate & Biodiversity Initiative, którego celem jest zwiększanie wiedzy na temat zmian klimatu i ich wpływu na środowisko.

Działania na rzecz bioróżnorodności w Polsce

Bank BNP Paribas, idąc w ślad za zaangażowaniem globalnej Grupy BNP Paribas, wspiera lokalne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności. Bank, zgodnie z Politykami CSR Grupy BNP Paribas, wyróżnił dziewięć sektorów szczególnie wrażliwych ze względu na ryzyka środowiskowe, społeczne lub związane z ładem korporacyjnym. Klienci w nich działający muszą spełniać określone, restrykcyjne wymogi, także w zakresie poszanowania środowiska naturalnego i bioróżnorodności.

Bank BNP Paribas angażuje się także w liczne inicjatywy. W ramach partnerstwa, UNEP/GRID-Warszawa wspiera bank merytorycznie w ramach kampanii edukacyjnych oraz wdrażania eko-usprawnień w organizacji. Bank BNP Paribas jest także członkiem organizowanego przez UNEP/GRID-Warszawa Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju „Razem dla środowiska”. Partnerstwo jest odpowiedzią na potrzebę tworzenia w Polsce możliwie najlepszych warunków dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a w szczególności tych, które odnoszą się do kwestii środowiskowych. W ramach Partnerstwa aktywnie wspiera także kampanię „Zielona Wstążka #dlaPlanety” powiązaną rokrocznie z obchodami Światowego Dnia Środowiska. Bank po raz drugi dołączył do programu eksperckiego Climate Leadership – inicjatywy, która skupia liderów działań na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Bank współpracuje także z UN Global Compact Network Poland. W ramach partnerstwa dołączył do programu „Climate Positive” (do 2020 r. program nosił nazwę „SDG 11 – Zrównoważone miasta”). Bank został także partnerem tytularnym BNP Paribas Green Film Festiwal – międzynarodowego festiwalu filmów ekologicznych, który gromadzi najlepsze produkcje z całego świata. Ideą wydarzenia jest edukacja i promowanie proekologicznych postaw poprzez film oraz dyskusje, panele i inne wydarzenia towarzyszące, o których wartość merytoryczną zadbał UN Global Compact Network Poland.

W „Pasiekach pod gwiazdami” Banku BNP Paribas mieszka pół miliona pszczół, wspierających zrównoważony ekosystem miejski. W 2020 r. dzięki zaangażowaniu Klientów banku posadzono 60 tys. drzew.

Więcej informacji o zaangażowaniu Banku BNP Paribas na rzecz środowiska naturalnego i ochrony bioróżnorodności znajduje się na stronie: https://www.bnpparibas.pl/bankzielonychzmian/

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość