Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

BNP Paribas kontynuuje dostosowanie swojego portfela kredytowego do finansowania gospodarki neutralnej klimatycznie do 2050 r.

W ciągu ostatnich kilku lat BNP Paribas wdrożył polityki mające na celu zaprzestanie finansowania źródeł energii odpowiadających za najwięcej zanieczyszczeń (np. sektor węglowy, gazu łupkowego) i stał się światowym liderem w finansowaniu transformacji ekologicznej, oferującym pełne wsparcie zaangażowanym w nią Klientom.

Grupa stopniowo ogranicza emisje gazów cieplarnianych wytwarzanych w związku z działalnością finansową, dostosowując je do poziomów wymaganych do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. Już od kilku lat BNP Paribas publikuje dane dotyczące dostosowania portfela kredytowego dla sektora energetycznego i prowadzi prace metodologiczne w odniesieniu do innych sektorów. Transformacja dotyczy przecież ostatecznie całej światowej gospodarki, choć sektor energetyczny jest traktowany priorytetowo.

Wiosną tego roku Grupa dołączyła do Net-Zero Banking Alliance (NZBA) utworzonej przez Inicjatywę Finansową Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP Finance Initiative)[1] razem z 42 innymi międzynarodowymi bankami. Podjęła również wstępne tymczasowe zobowiązanie do zmniejszenia ekspozycji kredytowej wobec sektora poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego o 10% do 2025 r. Tym samym BNP Paribas wybiera bardziej ambitną ścieżkę niż przewidziana w Scenariuszu Zrównoważonego Rozwoju Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), który jest zgodny z celami porozumienia paryskiego.

Zobowiązanie to, opierające się obecnie na ekspozycjach kredytowych banku, będzie stopniowo uzupełniane o inne narzędzia pomiaru i zarządzania, takie jak emisje CO2 oraz o inne kryteria. Jednocześnie BNP Paribas będzie nadal wspierał swoich Klientów w transformacji, pracując przy tym nad dostosowaniem portfela kredytowego dotyczącego głównych sektorów emitujących gazy cieplarniane.

Wiodący europejski bank korporacyjny zaangażowany w dogłębną transformację, aby dostosować swoją działalność do celów porozumienia paryskiego.

BNP Paribas jest zarówno wiodącym europejskim bankiem korporacyjnym, jak i ważnym bankiem dla Klientów detalicznych w wielu krajach. BNP Paribas jest obecny w 68 krajach na 5 kontynentach i cieszy się ugruntowana pozycją szczególnie we Francji, Niemczech, Beneluksie, Włoszech, Hiszpanii, Polsce i Wielkiej Brytanii. Bank odgrywa zatem ważną rolę w obsłudze gospodarki europejskiej, a w kontekście obecnego kryzysu zdrowotnego zdecydowanie przyczynia się do jej ochrony.

Celem banków jest wspieranie projektów klientów, które mają uzasadnienie gospodarcze i społeczne. Jednocześnie kryzys klimatyczny, który jest już uwzględniany na dużą skalę przez państwa, obywateli i przedsiębiorstwa, przyniesie w nadchodzących latach głębokie zmiany. Z tego względu BNP Paribas postanowił stopniowo realokować swoje zasoby, aby zachęcić Klientów do przyspieszenia transformacji ekologicznej, wspierać ich w tym procesie i przyczyniać się do powstania nowych niskoemisyjnych technologii.

Pod koniec 2015 r. Grupa zobowiązała się do stopniowego dostosowywania portfela kredytowego do celów porozumienia paryskiego. Jest to proces dogłębnej transformacji. Bankowy portfel kredytowy i związane z nim emisje gazów cieplarnianych odzwierciedlają de facto działalność klientów. Aby przyspieszyć transformację ekologiczną i przekierować przepływy finansowe na działalność niskoemisyjną nie ograniczając jednocześnie gospodarki, banki muszą więc rozwinąć dialog z Klientami, jak również narzędzia pomiarowe, procesy i kryteria decyzyjne, bazy danych i struktury informatyczne, a także umiejętności swoich pracowników.

W latach 2015–2020 Grupa skupiła się przede wszystkim na wycofaniu z finansowania najbardziej szkodliwych dla środowiska paliw kopalnych (przedsiębiorstw specjalizujących się w wydobyciu węgla i węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych) oraz przyspieszeniu finansowania technologii niskoemisyjnych.

Od czasu podpisania porozumienia paryskiego w 2015 r. BNP Paribas w szczególności:

 • Nie świadczy już żadnych nowych usług finansowych na rzecz przedsiębiorstw specjalizujących się w dziedzinie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych (gazu łupkowego, ropy naftowej z łupków, ropy z piasków bitumicznych, oraz ropy i gazu ze złóż w Arktyce). W latach 2016–2020 ekspozycja kredytowa BNP Paribas wobec podmiotów prowadzących taką działalność zmniejszyła się z 4 mld euro do zera. Należy zauważyć, że od czasu podjęcia tej decyzji przez BNP Paribas (w 2017 r.) sytuacja gospodarcza spółek specjalizujących się w wydobyciu gazu łupkowego znacznie się pogorszyła. Pokazuje to, że decyzja BNP Paribas, podjęta ze względów środowiskowych, ma również znaczenie z punktu widzenia zarządzania ryzykiem kredytowym;
 • Zrealizował politykę wykluczenia całego łańcucha wartości węgla, w ramach której pierwsze decyzje zostały podjęte już w 2011 r. W 2017 r. BNP Paribas zaprzestał nowego finansowania projektów elektrowni węglowych. W latach 2019–2020 Grupa wdrożyła politykę, w ramach której zażądała od wszystkich Klientów produkujących energię elektryczną lub zajmujących się przemysłem wydobywczym dostarczenia planu odejścia od węgla do 2030 r. (do 2040 r. w krajach spoza OECD i UE). Wdrożenie tej polityki sprawiło, że już do teraz Grupa rozwiązała relacje z połową swoich Klientów w tym sektorze. Do końca2021 r. przeprowadzona zostanie analiza pozostałych Klientów i relacje zostaną utrzymane wyłącznie Klientami spełniający wspomniane kryteria. Ewolucja portfela kredytowego BNP Paribas w sektorze wytwarzania energii elektrycznej już teraz odbywa się w tempie wykraczającym poza scenariusz ograniczenia wzrostu średnich globalnych temperatur do 2°C;
 • Aktywnie wspiera swoich Klientów w przyspieszaniu transformacji energetycznej, oferując im szeroki wachlarz produktów i usług:
 • Wg agencji Bloomberga, w 2020 r.Grupa zajmowała drugie miejsce na świecie na rynku emisji zielonych obligacji, z kwotą 10,8 mld euro pozyskaną dla swoich Klientów jako współprowadzący księgę popytu (np. dla spółki Volvo Cars, która pozyskała 500 mln euro na sfinansowanie produkcji pojazdów elektrycznych, a której cel sprzedażowy na 2025 r. wynosi 50% pojazdów elektrycznych i 50% pojazdów hybrydowych);
 • BNP Paribas jest bardzo aktywny na szybko rozwijającym się rynku kredytów związanych ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability Linked Loans – SLL, czyli kredytów, których oprocentowanie zmienia się na korzyść Klientów, gdy realizują oni określone cele środowiskowe lub społeczne) oraz na rynku zielonych kredytów na inwestycje i cele proekologiczne i proklimatyczne. Na koniec 2020 r. bank przyznał finansowanie w wysokości 5 mld euro wyłącznie na podstawie kryteriów środowiskowych. Ostatnio BNP Paribas uczestniczył w finansowaniu linii kredytowej w wysokości 1 mld euro dla Hapag-Lloyd, dużego niemieckiego armatora, na zakup frachtowców pozwalający zmniejszyć emisję CO2 o około 15–25%;
 • Wyspecjalizowane spółki zależne Grupy, takie jak Arval (zarządzanie flotą pojazdów) i BNP Paribas Leasing Solutions również dokonały gruntownego przekształcenia ofert, aby wspierać transformację ekologiczną swoich Klientów, dużych kontrahentów korporacyjnych i MŚP.
 • Znacznie zwiększył finansowanie energii odnawialnej: na koniec 2020 r. finansowanie tego sektora wyniosło 17,8 mld euro, czyli prawie 2,5 razy więcej niż na koniec 2015 r. (7,2 mld euro). W 2020 r. Grupa pomogła sfinansować farmę wiatrową Fécamp we Francji, projekt o mocy 500 MW, który zapewni zieloną energię elektryczną dla ponad 700 tys. osób;
 • Przeznaczył 250 mln euro na inwestycje w startupy, które zapewniają istotne innowacje w dziedzinie energii i transformacji ekologicznej. Dokonano już inwestycji w 10 startupów i trzy fundusze. Wśród startupów, które otrzymały wsparcie, znajduje się Sierra Energy, spółka umożliwiająca przekształcenie wszystkich rodzajów odpadów w energię bez spalania;
 • W ramach swojej działalności związanej z zarządzaniem środkami, podjął kroki w kierunku dostosowania się do celów porozumienia paryskiego podobne do podejmowanych w odniesieniu do działalności kredytowej. Np. BNP Paribas Asset Management stał się jednym z najbardziej docenianych globalnych inwestorów za głosowanie nad uchwałami na rzecz klimatu na walnych zgromadzeniach spółek, w których jest akcjonariuszem.

Od 2015 r. BNP Paribas stopniowo pozyskuje zasoby niezbędne do dostosowania całego portfela kredytowego do celów porozumienia paryskiego. Ważny krok w tym procesie podjęto w grudniu 2018 r.

W grudniu 2018 r. podczas COP24 w Katowicach, BNP Paribas podpisał umowę z czterema innymi bankami europejskimi w celu wdrożenia wspólnej metodologii dostosowania portfeli kredytowych do celów porozumienia paryskiego.

Metodologia PACTA (Paris Agreement Capital Transition Assessment) dla Banków została już przetestowana przez 17 wiodących międzynarodowych banków, zaś wiele innych ogłosiło w ostatnich miesiącach, że pracują nad jej wdrożeniem. Metodologia zapewnia bankom narzędzie typu open source do stosowania w odniesieniu do własnych portfeli kredytowych. Umożliwia ona pomiar dostosowania portfela kredytowego dla każdego sektora gospodarczego do wybranego scenariusza klimatycznego.

Metodologia ta obejmuje obecnie sektory gospodarki odpowiedzialne za 75% emisji gazów cieplarnianych mierzonych przez IEA (energia elektryczna, paliwa kopalne, transport, cement, stal). BNP Paribas wdraża ją obecnie w ramach Planu Działania ESG, programu realizowanego pod kierunkiem Generalnej Dyrekcji, obejmującego większość linii biznesowych i funkcji. Jego celem jest wprowadzenie i uwzględnianie odnośników oraz celów środowiskowych i społecznych we wszystkich decyzjach Banku.

W kwietniu 2021 r. BNP Paribas przystąpił do inicjatywy Narodów Zjednoczonych Net-Zero Banking Alliance wspólnie z 42 innymi bankami. Jest ona częścią bezprecedensowego ruchu łączącego 130 instytucji finansowych. Przystępując do niej, banki te zobowiązały się do podjęcia konkretnych działań:

 • Dostosowania poziomu emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych w związku z działalnością kredytową i inwestycyjną prowadzoną na własny rachunek do ścieżki niezbędnej do uzyskania neutralności klimatycznej w 2050 r. (wzrost temperatury ograniczony do 1,5°C);
 • Działania w oparciu o wiarygodne scenariusze transformacji publikowane przez uznane instytucje (IPCC, IEA);
 • Koncentracji na sektorach emitujących największe ilości gazów cieplarnianych i odgrywania kluczowej roli w transformacji w kierunku gospodarki neutralnej pod względem emisji CO2;
 • Określenia celów pośrednich nie później niż do 2030 r.;
 • Publikowania informacji o postępach i planach działania w cyklu rocznym.

Obecnie BNP Paribas wdraża tymczasowe zobowiązanie do ograniczenia wsparcia dla sektora wydobycia ropy naftowej i przygotowuje się do podjęcia dalszych kroków.

BNP Paribas, ósmy pod względem wielkości bank na świecie, podjął zobowiązania dotyczące węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych i węgla, które stawiają go na najwyższym poziomie wśród międzynarodowych banków. Obecnie jest pierwszym z 15 wiodących światowych podmiotów sektora bankowego, który podjął mierzalne zobowiązanie w odniesieniu do sektora poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego.

Na koniec 2020 r. sektor ropy naftowej i gazu odpowiadał jedynie za 2% portfela kredytowego BNP Paribas, czyli 35,1 mld euro z łącznej kwoty portfela w wysokości 1,783 bln euro.

Kwota ta nie odnosi się do kredytów udzielonych w 2020 roku, lecz do wartości kredytów udzielanych sektorowi przez wiele lat. Należy zauważyć, że w 2016 r. finansowanie dla sektora ropy naftowej i gazu miało wartość 32,9 mld euro i stanowiło 2,3% całkowitego finansowania udzielonego przez Grupę. W związku z tym poziom ekspozycji kredytowej wobec tego sektora był zasadniczo stabilny w tym okresie, mimo że w 2020 r. wymagane było wyjątkowe wsparcie ze strony banków w czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Ponadto BNP Paribas, podobnie jak inne banki, wspierał przemysł naftowy i gazowy, przyznając linie płynnościowe w czasie kryzysu COVID-19, ale w mniejszym stopniu w porównaniu ze wsparciem dla całej gospodarki. Od końca 2019 r. do końca 2020 r. niespłacone kredyty w tym sektorze wzrosły o 4,1%, czyli o 1,4 mld euro w porównaniu ze wzrostem o 6,5%, czyli o 109 mld euro, we wszystkich sektorach łącznie.

Na rynku obligacji korporacyjnych w sektorze ropy naftowej i gazu pośrednictwo Grupy pozostało stosunkowo ograniczone w 2020 r., a jej udział w rynku wyniósł 3,7% (ósme miejsce wśród organizatorów na świecie).

BNP Paribas kontynuuje analizy sektorowe. Faza ta rozpoczyna się od sektora energetycznego, newralgicznego jeśli chodzi o zmianę klimatu.

Sektor produkcji ropy naftowej i gazu obejmuje zarówno wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, w przypadku których transformacja nie zawsze jest możliwa, jak i grupy, które dokonują znaczących zmian w kierunku dywersyfikacji swojej działalności energetycznej, inwestują intensywnie w energię odnawialną i przyczyniają się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

W związku z tym, jako bank, który chce przyspieszyć transformację ekologiczną bez destabilizacji gospodarki lub działalności podstawowej, BNP Paribas musi wspierać sektor energetyczny w procesie transformacji poprzez:

 • Zmniejszenie ekspozycji kredytowej Grupy na działalność w zakresie poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu na całym świecie;
 • Przekierowanie finansowania z sektora ropy naftowej i gazu na podmioty dokonujące inwestycji, zwłaszcza w obszarze energii odnawialnej, w celu zmiany modelu biznesowego i zwiększenia oferty energii niskoemisyjnej. Przekierowanie to jest konieczne dla naszej planety, ale Grupa BNP Paribas jest przekonana, że jedynie przedsiębiorstwa naftowe i gazowe, które dokonają głębokiej transformacji, będą w stanie osiągnąć zrównoważony rozwój w perspektywie średnioterminowej, zaś banki jako pożyczkodawcy mają interes w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju swoich klientów.
 • Zwiększenie środków przeznaczonych na finansowanie energii niskoemisyjnej oraz, w szerszym ujęciu, ułatwienie dostępu do rynków finansowych producentom energii niskoemisyjnej i odnawialnej.

W ramach prac związanych z zarządzaniem portfelem, BNP Paribas przygotowuje się docelowo do podjęcia zobowiązań uwzględniających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez poszczególne spółki naftowo-gazowe w ramach ich działalności oraz do dopracowania kryteriów kwalifikujących do uzyskania finansowania.

W pierwszej kolejności Grupa podjęła decyzję o:

 • Podjęciu wstępnego zobowiązania do zmniejszenia ekspozycji kredytowej na działalność w zakresie poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu o 10% do 2025 r., obliczonej zgodnie z metodą PACTA, zapewniając przejrzystość i porównywalność oraz uwzględniając wszystkie obszary działalności biznesowej Klientów w kontekście transformacji energetycznej. Zobowiązanie to sprawia, że BNP Paribas wyprzedza Scenariusz Zrównoważonego Rozwoju Międzynarodowej Agencji Energetycznej, opisujący drogę, którą musi podążać branża, aby osiągnąć zgodność z porozumieniem paryskim. Będzie ono corocznie monitorowane;
 • Wzmocnieniu dialogu z Klientami w celu zidentyfikowania najlepszych praktyk, lepszego zrozumienia ścieżek transformacji ich przedsiębiorstw i ułatwienia wdrożenia metody dostosowawczej uwzględniającej cele poszczególnych przedsiębiorstw w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych;
 • Pracy nad masową mobilizacją swoich zasobów w celu przyspieszenia rozwoju niskoemisyjnych źródeł energii.

 

[1] https://media.bnpparibas.pl/pr/661828/bnp-paribas-dolacza-do-net-zero-banking-alliance-pod-egida-unep

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość