Bank zmieniającego się świata

Rośnie skala działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska. Saldo kredytów brutto w 2021 r. przyrosło o 13,1% r/r. Wartość zrównoważonego finansowania osiągnęła rekordowy poziom 3,9 mld zł.

Mimo panującej wciąż na rynku niepewności, Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska w 2021 r. kontynuowała wzrost skali działalności, jednocześnie dokonując dalszej transformacji cyfrowej kluczowych obszarów działalności. Wypracowany w 2021 r. wynik z działalności bankowej osiągnął historycznie najwyższy poziom 4,8 mld zł. Zysk netto Grupy wyniósł 176 mln zł. Znaczący wpływ na poziom wyniku netto miało utworzenie rezerw na poczet roszczeń związanych z kredytami frankowymi. Bez uwzględniania rezerw frankowych wyniósłby on ponad 1,2 mld zł.

- W 2021 roku nadal dynamicznie rozwijaliśmy działalność biznesową w obszarze detalicznym i powróciliśmy do wzrostów w bankowości korporacyjnej. Sprzedaż kont osobistych, kredytów hipotecznych oraz saldo kredytów dla firm osiągnęły historyczne poziomy, powyżej notowanych przed pandemią. Pomimo dużej zmienności i niepewności w otoczeniu makroekonomicznym, realizowany wzrost organiczny, dalsza poprawa rentowności i utrzymanie pod kontrolą kosztów funkcjonowania pozwalają nam osiągać bardzo dobre wyniki finansowe na działalności biznesowej. Koncentracja na digitalizacji oraz promowaniu i wspieraniu pozytywnych zmian w gospodarce przyniosły wzrost liczby Klientów wykorzystujących kanały cyfrowe i skali transakcji cyfrowych oraz skokowy wzrost wolumenu zrównoważonego finansowania mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska.

 

Główne informacje biznesowe za 2021 r.:

 • Wartość portfela kredytów brutto Klientów indywidualnych: 38,8 mld zł; +14,8% r/r
 • Wartość portfela kredytów brutto Klientów instytucjonalnych: 50,6 mld zł; +11,9% r/r
 • Sprzedaż kredytów hipotecznych: 6,6 mld zł; +18% r/r
 • Sprzedaż kredytów gotówkowych: 3,6 mld zł; +32% r/r
 • Sprzedaż kont osobistych: 322 tys.; +25% r/r
 • Liczba użytkowników kanałów zdalnych: 1,5 mln; +17% r/r
  • w tym aplikacji mobilnej GOmobile: 911 tys.; +36% r/r

Kluczowe informacje finansowe na koniec 2021 r.:

 • Suma bilansowa: 132 mld zł; +10,2% r/r
 • Kredyty Klientów brutto: 89 mld zł; +13,1 r/r
 • Depozyty Klientów: 101 mld zł; +12,1% r/r
 • Wynik z działalności bankowej: 4 809 mln zł; +2,2% r/r
  • Wynik odsetkowy: 3141 mln zł; +2,6% r/r
  • Wynik prowizyjny: 1049 mln zł; +14,5% r/r
  • Wynik na działalności handlowej: 633 mln zł; -15,4% r/r
 • Ogólne koszty administracyjne, łącznie z amortyzacją: 2544 mln zł, +1,5% r/r
 • Koszty ryzyka kredytowego: w ujęciu rocznym 32 pb wobec 78pb rok wcześniej, potwierdzają dobrą jakość portfela kredytowego
 • Rentowność: ROE 1,5% (-4,8 pp r/r), C/I 52,9% (-0,4 pp r/r)
 • Stabilna pozycja płynnościowa – wskaźnik L/D: 85,5% (+1,5 pp r/r)
 • Bezpieczna pozycja kapitałowa – współczynnik kapitału Tier 1: 12,3%
 •  

Rosnąca skala działalności pomimo zmienności rynku

W 2021 r. zysk netto Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska wyniósł 176 mln zł (-274 mln zł w samym IV kw.) i był o 76% niższy niż przed rokiem. To rezultat utworzenia rezerw na poczet roszczeń związanych z kredytami frankowymi (584 mln zł w IV kw. i 1 045 mln zł w ciągu całego roku). Wskaźnik pokrycia rezerwami portfela kredytów frankowych wynosi obecnie 28,5%.

Wynik z działalności bankowej Grupy w 2021 r. osiągnął poziom 4 809 mln zł (+2,2% r/r), z czego 1 292 mln zostało wypracowane w IV kw. roku (+6,3% k/k). Z tytułu odsetek Grupa wypracowała wynik na poziomie 3 141 mln zł, o 2,6% wyższy niż przed rokiem (864 mln w IV kw.; +10,1% k/k) m.in. dzięki zwiększeniu skali działalności kredytowej oraz wyższym marżom kredytowym i depozytowym w IV kw. 2021 r. Znaczący wpływ na dobry rezultat miał także wysoki wynik prowizyjny, który wyniósł 1 049 mln zł, czyli o 14,5% więcej niż rok wcześniej. To efekt m.in. działań dostosowawczych podjętych w 2020 r. oraz pozytywnych trendów sprzedażowych. W IV kw. 2021 roku wynik prowizyjny sięgnął 301 mln zł (+20,2% k/k).

Grupa odnotowała dwucyfrowy wzrost wartości portfela kredytowego zarówno w segmencie Klientów indywidualnych (+14,8% r/r, +3% k/k), jak i przedsiębiorstw (+11,9% r/r, +3% k/k). Sprzedaż kredytów hipotecznych była najwyższa w historii banku i wzrosła o 18,4% w skali roku. Saldo kredytów dla firm osiągnęło na koniec 2021 r. wartość powyżej poziomu notowanego przed rozpoczęciem pandemii.

Łączna wartość depozytów wzrosła o 12,1% r/r (2,1% k/k). Depozyty na rachunkach przedsiębiorstw wzrosły o 21% r/r (1,4% k/k), a depozyty Klientów indywidualnych o 2,7% r/r (2,9% k/k).

Spadek kosztów ryzyka, koszty pod kontrolą

Jakość portfela kredytowego pozostaje na bardzo dobrym poziomie. Wskaźnik NPL dla obu portfeli kredytowych łącznie (wycenianego wg wartości godziwej oraz wg zamortyzowanego kosztu) wyniósł 3,8% na koniec IV kw. 2021 r. Odpisy netto z tytułu utraty wartości spadły w 2021 r. o 55,7%.

W 2021 r. Grupa odnotowała wzrost łącznych kosztów o 1,5% r/r głównie z uwagi na podwyższone pozostałe koszty administracyjne. To rezultat m.in. wyższych kosztów prawnych dotyczących portfela kredytów frankowych. Pozytywny wpływ na koszty miały m.in. niższe składki na BFG oraz dalsza optymalizacja zatrudnienia, która pozwoliła na redukcję kosztów wynagrodzeń pomimo odczuwalnej na rynku pracy presji płacowej.

Wskaźnik C/I wyniósł 52,9%,  i obniżył się o 0,4 p. proc. względem ub. roku.

Grupa utrzymuje bezpieczną pozycję kapitałową i płynnościową. Współczynnik Tier 1 wyniósł na koniec 2021 r. 12,3%, a relacja kredytów do depozytów wyniosła 85,5%.

Aktywność na rynku kapitałowym i wsparcie rozwoju gospodarki

Wolumen produktów inwestycyjnych wzrósł o 13,4% w ujęciu rocznym. Spadek w IV kw. (-8,4% k/k) był efektem ujemnych stóp zwrotu funduszy dłużnych wynikających ze spadku cen obligacji. Wartość aktywów w zarządzaniu BNP Paribas TFI na koniec grudnia 2021 r. wynosiła 4,6 mld zł (+16,1% r/r).

W 2021 r. bank był jednym z najaktywniejszych doradców na rynku kapitałowym w Polsce, jeśli chodzi o transakcje fuzji i przejęć. Wspierał m.in. takich Klientów jak Synthos czy Cyfrowy Polsat.

Lider zielonego finansowania

W 2021 r. BNP Paribas Bank Polska intensyfikował swoje działania na rzecz pozytywnych zmian, w myśl idei zawartych w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Bank udzielił 3,9 mld zł zrównoważonego finansowania (w tym głównie zielonego finansowania, którego dynamika wyniosła +284% r/r), co pozycjonuje go jako lidera zrównoważonych finansów w sektorze.

W 2021 r. bank sfinansował ponad 16 tys. instalacji fotowoltaicznych dla prosumentów (+61% r/r). W grudniu bank podpisał umowę z EBOR, w ramach której otrzymał kredyt w wysokości 450 mln złotych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w energooszczędne rozwiązania i wysokowydajne technologie w nieruchomościach mieszkaniowych na terenie całego kraju.

Zgodnie ze strategią, opartą o idee zrównoważonego rozwoju, w 2021 r. bank zwiększał również swoje zaangażowanie w finansowanie dużych inwestycji związanych z OZE (finansowanie udzielone na rzecz m.in. Eques Fotovoltaica 2 FIZ, Qair Polska, Aberdeen Standard Investments).

Osiągnięcia banku w zakresie odpowiedzialnej bankowości zostały docenione już po raz kolejny. W XV edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, BNP Paribas Bank Polska, trzeci rok z rzędu, zajął 1. miejsce nie tylko w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy, ale również w klasyfikacji generalnej. 

Klienci chętnie korzystają z efektów digitalizacji

Bank kontynuuje rozwój usług cyfrowych, co przekłada się na stały wzrost udziału Klientów cyfrowych w liczbie Klientów ogółem (+8 p. proc. w porównaniu z przedpandemicznym 2019 r.). Liczba użytkowników aplikacji GOmobile wzrosła w ujęciu rocznym o 36%, liczba transakcji BLIK w IV kw. była wyższa o 68% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, a liczba tokenów w cyfrowych portfelach – o 55%.

Grupa w dalszym ciągu pracuje nad optymalizacją procesów wewnętrznych i poprawą efektywności z wykorzystaniem m.in. sztucznej inteligencji, otwartej bankowości, w coraz większym stopniu wykorzystując metodykę agile.

Na koniec grudnia 2021 r. BNP Paribas Bank Polska obsługiwał ponad 4,1 mln Klientów. Miał 427 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej z czego w 152 placówkach obsługa gotówkowa była realizowana wyłącznie w urządzeniach samoobsługowych, 77 oddziałów posiadało certyfikat „Obiekt bez barier”.

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)

Rachunek zysków i strat

I-IV kw. 2021

I-IV kw.2020

zmiana r/r

IV kw. 2021

IV kw. 2020

zmiana r/r

III kw. 2021

Wynik z tytułu odsetek

3 140 942

3 060 070

2,6%

864 231

747 386

15,6%

784 983

Wynik z tytułu opłat i prowizji

1 048 986

916 095

14,5%

301 257

257 800

16,9%

250 599

Wynik z działalności bankowej

4 809 257

4 704 694

2,2%

1 292 294

1 184 126

9,1%

1 215 627

Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja

(2 543 529)

(2 505 563)

1,5%

(705 153)

(624 750)

12,9%

(598 679)

Odpisy netto
z tytułu utraty wartości

(266 185)

(601 499)

(55,7%)

(74 239)

(108 533)

(31,6%)

(60 932)

Wynik
na działalności operacyjnej

954 239

1 429 476

(32,2%)

(71 473)

349 163

-

354 064

Zysk netto

176 298

733 095

(76,0%)

(273 504)

167 466

-

153 859

          przypadający na jedną akcję w zł

1,20

4,97

(76,0%)

-

1,14

-

1,04

 

Bilans

31.12.2021

30.09.2021

31.12.2020

30.09.2020

Aktywa razem

131 777 481

127 616 365

119 577 288

121 574 248

Kredyty łącznie (brutto)

89 386 369

86 779 357

78 999 754

79 511 249

Zobowiązania wobec klientów

101 092 941

99 035 855

90 051 004

 94 880 015

Kapitał własny razem

11 361 631

12 188 077

12 030 527

 11 820 287

Adekwatność kapitałowa

31.12.2021

30.09.2021

31.12.2020

30.09.2020

Łączny współczynnik kapitałowy

16,91%

17,57%

18,65%

15,79%

Współczynnik kapitału
Tier 1

12,33%

12,85%

13,55%

13,44%

 

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość