Bank zmieniającego się świata

GObeyond. Bank BNP Paribas ogłasza strategię na lata 2022-2025

GObeyond – nowa strategia Banku BNP Paribas – zakłada, że do 2025 roku bank osiągnie ROE na poziomie ok. 12%, a zrównoważone aktywa będą stanowiły 10% portfela. Bank planuje powiększyć bazę aktywnych Klientów detalicznych (indywidualnych i firm mikro) do 4,5 mln. Organiczny wzrost banku, przy zachowaniu odpowiedzialnego podejścia do zarzadzania ryzykiem, zapewni precyzyjny plan działań w postaci 18 inicjatyw rozłożonych między cztery strategiczne filary: UP, POSITIVE, STRONGER i TOGETHER.

Kierunki strategiczne zawarte w nowej strategii GObeyond bazują na solidnych fundamentach oraz zrównoważonym i zdywersyfikowanym modelu biznesowym banku. Wyznaczone kierunki rozwoju są aktualne pomimo niestabilności otoczenia, z jaką obecnie mamy do czynienia.

- Głównym celem strategii GObeyond jest dalszy dynamiczny i organiczny rozwój banku oraz spółek zależnych, dzięki wychodzeniu poza schematy, ciągłej zmianie na lepsze i tworzeniu nowych standardów rynkowych. Naszym Klientom zaoferujemy wygodne, dopasowane produkty i usługi, które wykraczają poza tradycyjnie rozumianą bankowość, wyróżniają się innowacyjnością na tle rynku i przewyższają oczekiwania użytkowników. Chcemy być liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju, bankiem dynamicznie się rozwijającym i efektywnym, z zaangażowanymi pracownikami i zadowolonymi Klientami, dla których jesteśmy zaufanym partnerem w codziennym życiu. To podejście, które jest spójne ze strategią Grupy BNP Paribas oraz odzwierciedla nasze wartości i ambicje – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu Banku BNP Paribas.

Strategia GObeyond opiera się na czterech filarach: UP, POSITIVE, STRONGER i TOGETHER. Każdy filar to idea, w ramach której realizowane będą konkretne działania z precyzyjnie określonymi celami.

FILARY STRATEGII GOBEYOND

UP oznacza konsekwentny organiczny wzrost we wszystkich segmentach rynku. Bank chce go osiągać dostarczając Klientom spersonalizowane produkty i usługi w modelu omnikanałowym, budując długoterminowe relacje z Klientami, zgodnie z ideą pozytywnej „obsesji” na punkcie ich potrzeb.

Klientom indywidualnym bank zaoferuje m.in. finansowanie dopasowane do potrzeb w e-commerce i marketplace’ach oraz produkty i usługi powiązane z celami zrównoważonego rozwoju. Nacisk zostanie położony na rozwiązania otwartej bankowości i w pełni omnikanałowy model sprzedaży i obsługi. (ponad 90% kluczowych procesów dla Klientów indywidualnych ma być dostępnych w kanałach zdalnych, a sprzedaż przez kanały cyfrowe ma przekroczyć 50%).W pełni personalizowane oferty będą dostępne dzięki szerszemu wykorzystywaniu zaawansowanych możliwości analizy danych z użyciem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Bank planuje osiągnięcie 7% udziału w rynku nowej sprzedaży kont, kredytów gotówkowych oraz kredytów hipotecznych.

Mikrofirmom bank zaoferuje sprofilowaną platformę z usługami bankowymi, w tym: elastycznymi opcjami walutowymi, usługami dla e-commerce, terminalami POS i pozabankowymi usługami dodanymi. Klienci otrzymają kompleksową ofertę dzięki synergii działań w ramach Grupy BNP Paribas w Polsce (np. BNP Paribas Leasing, Arval, Cardif). Mikroprzedsiębiorcy otrzymają też innowacyjne modele subskrypcji bankowości transakcyjnej.

W sektorze Food & Agro bank dalej będzie umacniał się na pozycji lidera. Zgodnie z rynkowymi trendami, będzie jeszcze silniej wspierał Klientów dostosowujących swoje działania do trwającej transformacji sektora rolno-spożywczego. Istotnym celem jest wzmocnienie pozycji w segmencie przetwórców żywności oraz dalsza koncentracja na zrównoważonym rolnictwie i przetwórstwie.

Klientom korporacyjnym bank zaoferuje sprawdzone globalnie rozwiązania i wiedzę. Bank zamierza pozostać liderem finansowania i doradztwa w obszarze zrównoważonego rozwoju i transformacji łańcuchów dostaw z wykorzystaniem doświadczenia i ekspertyzy Grupy BNP Paribas w zakresie polityk CSR i funkcjonujących już programów. GOonline Biznes będzie centrum rozwiązań cyfrowych oferowanych przez bank, jego spółki zależne i partnerów biznesowych. Bank zapewni obsługę Klientów z segmentu  polskich korporacji i MŚP z wykorzystaniem automatycznych, zdalnych i cyfrowych rozwiązań, przy jednoczesnym wsparciu ekspansji międzynarodowej naszych Klientów na podstawie doświadczeń z 65 krajów. W segmencie korporacji międzynarodowych bank planuje wzrost liczby aktywnych Klientów o ponad 22% w stosunku do 2021 r., natomiast w segmencie bankowości MŚP i korporacyjnej o ponad 18% względem 2021 roku.

POSITIVE gwarantuje, że wszelkie działania banku mają pozytywny wpływ na otoczenie społeczne, biznesowe i środowisko. Filar ten ma pomóc w umocnieniu pozycji banku jako lidera zrównoważonych finansów (łączna wartość kredytów udzielonych przez bank na projekty wspierające zrównoważony rozwój to już 6,6 mld zł), rozwijającego ofertę dedykowanych produktów i usług dla wszystkich linii biznesowych. Bank skoncentruje się na rozwijaniu oferty z pozytywnym wpływem środowiskowym i społecznym oraz produktów połączonych z oceną i wynikami w zakresie ESG. Dla Klientów korporacyjnych bank planuje stworzenie centrum kompetencyjnego aktywnie wspierającego ich w zrównoważonej transformacji. Jako instytucja inkluzywna, dostępna dla wszystkich i zaangażowana w kwestie społeczne, bank będzie również konsekwentnie prowadził aktywne działania w obszarze wspierania różnorodności, wdrażania strategii równościowych i przeciwdziałania dyskryminacji, szczególnie poprzez realizowane projekty i podejmowane inicjatywy wspierające różnorodne grupy wrażliwe ze względu na wiek, pochodzenie, narodowość, płeć, sprawność fizyczną itd.

STRONGER oznacza wzmacnianie biznesu dzięki zmianom technologicznym. Bank przygotowuje się do transformacji systemu głównego, co ułatwi wykorzystanie chmury i zapewni większą skalowalność. Tworzenie i oferowanie innowacyjnych produktów i usług pozabankowych umożliwi platforma API Marketplace. W usprawnienia technologiczne mające na celu wsparcie rozwoju biznesu i dwukrotne przyspieszenie tempa wdrażania nowych rozwiązań bank planuje zainwestować  łącznie ok. 1,5 mld złotych. Robotyzacja i optymalizacja procesów E2E z wykorzystaniem sztucznej inteligencji pozwoli na wprowadzanie zmian szybciej niż rynek, aby dostarczać wysokiej jakości usługi, zgodne z oczekiwaniami Klientów. Bank wprowadzi również zaawansowaną analizę danych do oferowania Klientom dopasowanych produktów i usług w czasie rzeczywistym (cross-sell, up-sell, retencja). Nadrzędnym celem tych działań jest dalsza poprawa wyników finansowych. Do 2025 r. bank chce wypłacać akcjonariuszom 50% rocznego zysku netto (pod warunkiem zgody regulatora).

TOGETHER , czyli po pierwsze ludzie. Celem filaru jest budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki zwiększaniu zaangażowania pracowników i pełnemu wykorzystaniu ich potencjału. Proces ten ma ułatwić zmiana metod pracy i przyjazne, różnorodne środowisko pracy wspierające rozwój. Bank chce dawać pracownikom przestrzeń do brania odpowiedzialności: testowania, popełniania błędów, wyciągania wniosków i doskonalenia się. Już od połowy ubiegłego roku bank promuje wśród pracowników wartości (Transparentność, Prostota, Odwaga, Współpraca, Empowerment), których stosowanie w codziennej pracy pozwala mu dynamicznie odpowiadać na zmieniające się warunki rynkowe oraz przyczynia się do skutecznego osiągania strategicznych celów. Istotnym aspektem tego podejścia jest budowanie różnorodnych zespołów, otwartych na współpracę, dialog i wymianę pomysłów oraz wdrożenie nowego modelu pracy Agile@Scale. Liczba osób na stałe pracujących w tej formie będzie się utrzymywać powyżej 1 300. Bank opisuje swoje ambicje w tym zakresie trzema hasłami: faster, better i happier. Chodzi o dwa razy szybsze dostarczanie na rynek produktów i usług, ciągłe podnoszenie ich jakości i dbałość o pracowników – ich zaangażowanie, motywację i rozwój.

Strategia została opracowana wewnętrznie i lokalnie, powstając w trakcie 25 warsztatów, w których uczestniczyło ponad 200 pracowników banku i spółek zależnych bezpośrednio odpowiedzialnych za poszczególne obszary. Dzięki oddolnemu procesowi przygotowania i zaangażowaniu szerokiego grona interesariuszy, w pełni uwzględnia specyfikę banku i uwarunkowania rynkowe oraz jest odpowiedzią na konkretnie określone wyzwania biznesowe.

Skuteczną realizację strategii GObeyond zapewnia precyzyjny plan działań w postaci 18 zdefiniowanych inicjatyw. Każda z nich jest przypisana do  określonego filaru i przekładać się będzie bezpośrednio się na zmiany w poszczególnych obszarach działania banku.

Szczegółową prezentację na temat nowej strategii Banku BNP Paribas można znaleźć tutaj. Raport bieżący znajduje się tutaj.

 

*****************

Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które  opierają się na obecnej wiedzy i przewidywaniach Zarządu Banku i obarczone są szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Banku mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w niniejszego dokumentu. Ryzykiem, które na obecnym etapie jest identyfikowane przez Zarząd, ale nie jest uwzględnione w niniejszym dokumencie, są skutki wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie, ale także skutki sankcji wprowadzonych przeciwko Rosji, Białorusi oraz podmiotów i osób z tych krajów, a także skutki decyzji dotyczących zakończenia prowadzenia działalności w Rosji przez szereg podmiotów oraz potencjalnej nacjonalizacji przez Rosję majątków tam pozostawionych. Skala zjawisk dotyczących wojny, jej bezprecedensowość na przestrzeni ostatnich 80 lat, uniemożliwia obecnie przewidzenie skutków ekonomicznych oraz społecznych, zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym. Bank pragnie podkreślić, że nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek twierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w dokumencie, Bank nie może jednak wykluczyć, że aktualizacja będzie konieczne i zostanie przygotowana.

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość