Bank zmieniającego się świata

Inicjatywy Banku BNP Paribas ponownie wyróżnione w Raporcie Dobrych Praktyk Forum Odpowiedzialnego Biznesu

25 maja podczas Targów CSR odbyła się premiera 20. jubileuszowej edycji Raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki” przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jest to największy polski przegląd inicjatyw z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. Spośród dziesięciu dobrych praktyk zgłoszonych, zgodnie z obowiązującym limitem, do tegorocznej publikacji przez Bank BNP Paribas wyróżnionych zostało dziewięć.

Wśród docenionych inicjatyw znalazły się: utworzenie w banku Sustainability Community, innowacyjny kredyt powiązany z celami zrównoważonego rozwoju (Sustainability Linked Loan), program Prosty język, działania na rzecz różnorodności, integracji społecznej, dostępności oraz wzmacniania roli kobiet, program stypendialny Klasa, program Wspieram Cały Rok oraz kalkulator gazów cieplarnianych AgroEmisja. Szczegółowe informacje na temat wymienionych działań Banku BNP Paribas można znaleźć w zintegrowanym raporcie rocznym.

– Już po raz 20. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”, który przedstawia wyróżniające się inicjatywy przedsiębiorstw w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju. Analiza tych działań uwidacznia, z jakimi wyzwaniami w tym obszarze mierzy się polski biznes. Pokazuje także, że z roku na rok zwiększa się świadomość przedsiębiorców, o czym świadczy m.in. stale rosnąca liczba podmiotów zgłaszających swoje dobre praktyki. Cieszymy się, że po raz kolejny nasze działania na rzecz pozytywnych zmian w otoczeniu zostały docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Szczególne podziękowania należą się pracownikom Banku BNP Paribas. To ich zaangażowanie gwarantuje zrównoważone działanie całej organizacji i staje się inspiracją dla innych mówi Maria KrawczyńskaDyrektorka Departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów w Banku BNP Paribas, Członkini Zarządu Fundacji BNP Paribas.

20. edycja Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

W jubileuszowym raporcie zaprezentowano 1677 dobrych praktyk zgłoszonych przez niemal 300 organizacji. To wzrost o ok. 25% w stosunku do ubiegłego roku i rekord w historii wydawnictwa. Jeszcze większa dynamika dotyczy sektora MŚP. Praktyki przesłało ponad 80 mikro-, małych i średnich firm – o 40% więcej niż rok wcześniej.

Obszary ISO 26000. Prym wiodą zaangażowanie społeczne, miejsce pracy i środowisko

Działania zaprezentowane w raporcie FOB pogrupowane są tradycyjnie wg normy ISO 26000, która jest podstawą klasyfikacji inicjatyw CSR. Najwięcej praktyk zgłoszonych przez organizacje dotyczyło obszaru Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej (544 dobre praktyki). Najbardziej popularna kategoria w tym obszarze to działania charytatywne i filantropia. Odnotowany został duży wzrost w kategorii zrównoważonych miast, w której reprezentacja dobrych praktyk była najwyższa ze wszystkich wydań raportu. Kolejną kategorią pod kątem liczebności są Praktyki z zakresu pracy – blisko 1/5 zgłoszonych praktyk z tego obszaru dotyczy zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników i ich rodzin. Trzecie miejsce zajęła kategoria Środowisko (395), w której tradycyjnie najliczniejszą grupę stanowiły praktyki dotyczące edukacji ekologicznej, np. w formie sprzątania okolicznych terenów lub parków narodowych, łączącego teorię z praktyką. Mimo ograniczeń nałożonych przez wydawcę w stosunku do ubiegłorocznej edycji odnotowano wzrost liczby dobrych praktyk o 1/4. Analiza zgłoszonych inicjatyw pokazuje m.in. rosnące oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie. Wśród najciekawszych trendów warto zwrócić uwagę na działania, których wdrożenie wynikało ze zobowiązań przyjętych w długofalowych strategiach firm, związanych m.in. z zeroemisyjnością. Lektura raportu pokazuje także, iż jednym z kluczowych wyzwań stojących przed biznesem jest przeciwdziałanie kryzysowi bioróżnorodności.

Cele Zrównoważonego Rozwoju. Zdrowie i edukacja nadal priorytetowe w działaniach CSR

Już po raz szósty w raporcie FOB dobre praktyki skatalogowano pod kątem realizacji poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, najwięcej działań dotyczyło Celu 3. – Dobre zdrowie i jakość życia (519 praktyk) i Celu 4. – Dobra jakość edukacji (410 działań). Najrzadziej ponownie reprezentowane były Cel 14. – Życie pod wodą (20 praktyk) i Cel 2. – Zero głodu (25 praktyk).

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

To najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport stanowi przegląd aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. Zawiera także eksperckie artykuły i komentarze oraz przegląd wybranych publikacji prasowych i kalendarium wydarzeń związanych z CSR.

Raport dostępny jest w wersji PDF na stronie https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2022/05/Raport2021.pdf

Działania CSR z edycji za rok 2021 można także znaleźć w wyszukiwarce dobrych praktyk na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/

Poprzednie edycje raportu dostępne są na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/?type=114.

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość