Bank zmieniającego się świata

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska: solidny zysk w II kw. pomimo pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej i rosnących kosztów regulacyjnych sektora bankowego

W II kw. 2022 r. Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie 258 mln zł (+95% r/r, -7% kw/kw), a w całym pierwszym półroczu 535 mln zł (+81% r/r). Przychody banku po 6 miesiącach wzrosły o 32% r/r, a koszty o 31% r/r, na co istotny wpływ miały wyższe obciążenia regulacyjne – jednorazowa opłata na stworzenie systemu IPS i składki na BFG – oraz rosnąca presja inflacyjna. Bank utrzymuje dobrą jakość portfela kredytowego, co przekłada się
na stabilne koszty ryzyka.

- Mimo niestabilnej sytuacji rynkowej w II kw. 2022 r. zanotowaliśmy dalszy wzrost wyniku odsetkowego, bardzo dobry wynik prowizyjny oraz wzrost wyniku FX na transakcjach z klientami. Realizowaliśmy założenia nowej strategii GObeyond koncentrując się na rozwoju zielonego finansowania i wsparciu naszych Klientów w transformacji energetycznej, dalszej digitalizacji usług oraz działaniach wzmacniających ich bezpieczeństwo. Jesteśmy zadowoleni z wyników za pierwsze półrocze 2022 r., jednak niepewność dotycząca sytuacji geopolitycznej, spodziewane pogorszenie sytuacji makroekonomicznej oraz wdrażane regulacje w sektorze bankowym powodują, że trudno być optymistą w perspektywie kolejnych kwartałów. Należy wskazać przede wszystkim na koszty wakacji kredytowych, które zostały udostępnione kredytobiorcom niezależnie od ich sytuacji materialnej czy rzeczywistych problemów ze spłatą zobowiązań. Mimo wszystko, w tych niełatwych warunkach rynkowych, wciąż zapewniamy finansowanie polskiej gospodarce, a jakość portfela kredytowego pozostaje dobra – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska. – W kolejnych kwartałach zdolność do wspierania gospodarki i Klientów, dalszy rozwój zielonej transformacji i inwestycji w technologię będą jednak stanowić wyzwanie dla banków osłabionych kosztami wynikającymi z nowych regulacji – dodaje.

Główne informacje biznesowe za II kw. 2022 r.:

 • Wartość portfela kredytów brutto Klientów indywidualnych: 40,2 mld zł (+12,1% r/r)
 • Wartość portfela kredytów brutto Klientów instytucjonalnych: 54,7 mld zł (+15,7% r/r)
 • Sprzedaż kredytów hipotecznych: 1,2 mld zł (-30% r/r)
 • Sprzedaż kredytów gotówkowych: 0,95 mld zł (-2% r/r)
 • Sprzedaż kont osobistych: 85,6 tys. (+10% r/r)
 • Liczba użytkowników kanałów zdalnych: 1,6 mln (+12% r/r)
  • w tym aplikacji mobilnej GOmobile: 1,0 mln (+31% r/r) 

Kluczowe informacje finansowe na koniec II kw. 2022 r.:

 • Suma bilansowa: 142 mld zł (+14,8% r/r)
 • Kredyty Klientów brutto: 95 mld zł (+14,2 r/r)
 • Depozyty Klientów: 109 mld zł (+13,6% r/r)
 • Wynik z działalności bankowej w II kw.: 1567 mln zł (36,2% r/r)
  • Wynik odsetkowy: 1 149 mln zł (+51,5% r/r)
  • Wynik prowizyjny: 295 mln zł (+18,0% r/r)
  • Wynik na działalności handlowej: 119 mln zł (-31,6% r/r)
 • Ogólne koszty administracyjne, łącznie z amortyzacją w II kw.: 851 mln zł (+48,1% r/r)
 • Koszty ryzyka kredytowego narastająco: 37 pb. wobec 33 rok wcześniej
 • Rentowność: ROE 9,6% (+4,7 pp. r/r), C/I 53,6% (-0,3 pp. r/r)
 • Stabilna pozycja płynnościowa – wskaźnik kredyty (netto)/depozyty: 84,3% (+1,0 pp. r/r)
 • Bezpieczna pozycja kapitałowa – współczynnik kapitału Tier 1: 10,98%

Wzrosty w kluczowych obszarach biznesu

W II kw. 2022 r. Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie
258 mln zł (+95% r/r, -7% kw/kw), a w całym pierwszym półroczu 535 mln zł (+81% r/r).

Wynik z działalności bankowej wyniósł 1 567 mln zł (+36,2 r/r, +6,7% kw/kw). W wyniku odsetkowym (1 149 mln zł, +51,5% r/r, +14,6% kw/kw) widoczny jest wpływ cyklu podwyżek stóp procentowych oraz wzrostu wolumenów biznesowych przy jednoczesnym wzroście kosztu depozytów. Utrzymanie wysokiego wyniku prowizyjnego, który wyniósł 295 mln zł (+18,0% r/r, -1,9% kw/kw), to efekt wysokiej aktywności Klientów, utrzymania solidnej sprzedaży produktów i usług bankowych oraz rewizji taryfy prowizji i opłat. Wynik z działalności handlowej wyniósł 119 mln zł (-31,6% r/r, -21,3% kw/kw), z czego wynik
na transakcjach z Klientami wzrósł do 196 mln zł, tj. o 40,7% r/r i 9,7% kw/kw. Spadek pozostałej części jest efektem pogorszenia wyniku na transakcjach FX swap oraz wycen akcji i udziałów w spółkach infrastrukturalnych.

Grupa zanotowała kolejny kwartał wzrostu portfela kredytowego (+14,2% r/r, +2,6% kw/kw). W przypadku salda kredytów Klientów indywidualnych (+12,1% r/r, +1,8% kw/kw) był to osiemnasty wzrostowy kwartał z rzędu. Głównym motorem były złotowe kredyty hipoteczne (+18,9% r/r, +2,6% kw/kw). Czerwiec przyniósł jednak pierwsze oznaki zahamowania sprzedaży hipotek, co jest efektem wysokiej inflacji, wzrostu stóp procentowych, niepewności związanej z sytuacją gospodarczą oraz decyzji Banku o skupieniu się
na potrzebach obecnych Klientów, budowaniu długotrwałych relacji i wspieraniu sprzedaży „zielonej hipoteki”. W portfelu Klientów instytucjonalnych bank również odnotował wzrost (+15,7% r/r, +3,2% kw/kw) osiągnięty w głównej mierze dzięki wynikom w segmencie przedsiębiorstw (+22,5% r/r, +4,6% kw/kw).

W II kw. bank realizował strategię wzmacniania stabilności bazy depozytowej i w efekcie odnotował znaczący kwartalny przyrost depozytów Klientów indywidualnych (+9,4% r/r, +6,4% kw/kw) oraz lekki kwartalny spadek depozytów Klientów instytucjonalnych (+17,1% r/r i -1,5% kw/kw). Łączna wartość depozytów wzrosła (+13,6% r/r, +1,8 kw/kw).

Rosnąca presja na koszty

Koszty działalności Grupy w II kw. wyniosły 851 mln zł (+48,1% r/r, +9,8% kw/kw). Na ich poziom znaczący wpływ miało utworzenie IPS – Systemu Ochrony Instytucjonalnej (188 mln zł), dodatkowo widoczna jest także presja związana ze wzrostem inflacji oraz powrotem do pełnej skali działalności i współpracy relacyjnej z Klientami i pracownikami. Wskaźnik C/I wyniósł w II kw. 2022 r. 53,6% (-0,3 pp. r/r).
Po wyłączeniu kosztów regulacyjnych (IPS i BFG) wskaźnik C/I wyniósł 42,4%, a koszty w II kw. wzrosły o 18,2% r/r i 6,4% kw/kw.

Jakość portfela kredytowego pozostaje na stabilnym poziomie. Wskaźnik NPL dla obu portfeli kredytowych łącznie (wycenianego wg wartości godziwej oraz wg zamortyzowanego kosztu) wyniósł na koniec II kw. 3,3% i osiągnął poziom najniższy w historii banku.

Udział frankowych kredytów mieszkaniowych w całym portfelu kredytowym banku spadł z 5,3% w II kw. ubiegłego roku do 4,6% obecnie. Koszty rezerw na ryzyko prawne tego portfela obciążyły wynik banku
w II kw. kwotą 140 mln zł. Saldo rezerw na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 1 486 mln zł, co stanowiło 33,8% pokrycia portfela kredytów hipotecznych CHF.

Grupa utrzymuje pozycję kapitałową i płynnościową powyżej minimów wymaganych przez regulatora. Współczynnik Tier 1 wyniósł na koniec I półrocza 10,98%, a łączny współczynnik kapitałowy – 15,21%. Relacja kredytów do depozytów wyniosła 84,3%, a wskaźnik LCR – 142%.

Szerokie wsparcie dla gospodarki, koncentracja na zrównoważonym rozwoju

W II kw. Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wciąż zwiększała swoje zaangażowanie
w zrównoważone finansowanie, którego łączna wartość osiągnęła na koniec czerwca 5,1 mld zł. W ramach kredytu powiązanego ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability Linked Loan – SLL) bank m.in. udzielił 21,5 mln euro finansowania Velvet Care, pełniąc przy tej transakcji również rolę agenta finansowania oraz koordynatora SLL. Rolnikom bank zaoferował kredyt „Pewność każdego dnia” z bonusem dla ekologicznych gospodarstw.

Zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju znalazło uznanie w oczach ekspertów. Bank otrzymał m.in. nagrodę Pulsu Biznesu „Etyczna Firma 2021”, Złoty Listek CSR oraz Zielony Listek POLITYKI oraz
po raz czwarty z rzędu znalazł się na podium Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

Digitalizacja usług i wzrost liczby Klientów

Liczba Klientów banku, którzy korzystają z kanałów zdalnych w II kw. przekroczyła 1,6 mln (+12% r/r,
+4% kw/kw), a liczba użytkowników aplikacji GOmobile 1 mln (+31% r/r, +10% kw/kw). Rośnie również liczba transakcji BLIK (+60% r/r, +22% kw/kw) oraz tokenów w cyfrowych portfelach (+63% r/r, +8% kw/kw).

Na koniec czerwca 2022 r. BNP Paribas Bank Polska obsługiwał ponad 4,2 mln Klientów. Miał 418 Centrów Klienta. 85 z nich posiadało certyfikat „Obiekt bez barier”.

Kontynuacja pomocy dla Ukrainy

Dzięki Fundacji BNP Paribas do organizacji pozarządowych trafiły środki na wsparcie ich działań na rzecz uchodźców z Ukrainy. Bank kontynuował również pomoc pracownikom pochodzącym z Ukrainy oraz koleżankom i kolegom z należącego do Grupy BNP Paribas Ukrsibbanku i ich rodzinom. Wprowadził też szereg udogodnień  w zakresie produktów i usług dla Klientów z Ukrainy.

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł) 

Rachunek zysków i strat

I poł. 2022

I poł. 2021

zmiana r/r

II kw. 2022

II kw. 2021

zmiana r/r

I kw. 2022

Wynik z tytułu odsetek

2 152 370

1 491 728

44,3%

1 149 426

758 598

51,5%

1 002 944

Wynik z tytułu opłat i prowizji

595 623

497 130

19,8%

294 939

249 844

18,0%

300 684

Wynik z działalności bankowej

3 034 528

2 301 336

31,9%

1 566 729

1 150 008

36,2%

1 467 799

Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja

(1 625 990)

(1 239 697)

31,2%

(851 148)

(574 524)

48,1%

(774 842)

Odpisy netto
z tytułu utraty wartości

(164 727)

(131 014)

25,7%

(85 599)

(70 946)

20,7%

(79 128)

Wynik
na działalności operacyjnej

1 021 074

671 648

52,0%

490 279

317 419

54,5%

530 795

Zysk netto

535 409

295 943

80,9%

257 668

131 957

95,3%

277 741

          przypadający na jedną akcję w zł

3,63

2,01

80,9%

1,75

0,89

95,3%

1,88

 

Bilans

30.06.2022

31.03.2022

31.12.2021

30.06.2021

Aktywa razem

142 319 932

138 009 142

131 777 481

124 022 771

Kredyty łącznie (brutto)

94 924 794

92 488 080

89 386 369

83 134 820

Zobowiązania wobec Klientów

109 413 772

107 533 667

101 092 941

95 971 665

Kapitał własny razem

11 189 139

11 246 066

11 361 631

12 158 148

Adekwatność kapitałowa

30.06.2022

31.03.2022

31.12.2021

30.06.2021

Łączny współczynnik kapitałowy

15,21%

15,74%

16,91%

18,08%

Współczynnik kapitału
Tier 1

10,98%

11,37%

12,33%

13,28%

 

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość