Bank zmieniającego się świata

Stopy procentowe w Polsce: Czy to już koniec podwyżek? Ekonomiści Banku BNP Paribas rewidują w dół prognozę docelowej stopy referencyjnej NBP

Podczas grudniowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie, w tym stopy referencyjnej na poziomie 6.75%. Formalnie Rada nie zakończyła jeszcze cyklu zacieśniania polityki pieniężnej i pozostaje w trybie czuwania (wait-and-see). Jednak w ocenie ekonomistów Banku BNP Paribas komunikacja towarzysząca grudniowej decyzji sugeruje, że RPP może nie powrócić już do podwyższania stóp procentowych.  Eksperci banku mimo widocznego ryzyka, czyli możliwości wznowienia cyklu na najbliższych posiedzeniach (do marca włącznie), obecnie oceniają prawdopodobieństwo takiego scenariusza na mniej niż 50%. W świetle tych wydarzeń, ekonomiści Banku BNP Paribas, rewidują w dół prognozę docelowej stopy referencyjnej NBP i zakładają, że do końca przyszłego roku wynosić ona będzie 6.75% (wcześniej 8%).

Eksperci widzą przestrzeń do obniżek stóp procentowych w Polsce dopiero w 2024 roku, a w perspektywie 24 miesięcy prognozują spadek stopy referencyjnej o 125pb do poziomu 5.50%.

Grudniowe posiedzenie RPP nie przyniosło zaskoczeń i zgodnie z konsensusem rynkowym wysokość stóp procentowych NBP nie uległa zmianie. W związku z tym uwaga rynku skupiona była przede wszystkim na komunikacie opublikowanym po posiedzeniu RPP oraz na konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego. Zarówno treść komunikatu jak i wypowiedzi Prezesa sugerują, że Rada może już nie powrócić do podwyższania stóp procentowych.

Choć RPP formalnie nie zakończyła cyklu zacieśniania polityki pieniężnej i jak można wyczytać w informacji po posiedzeniu „Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej (…)” to eksperci banku uważają, że w ocenie większości członków tego gremium stopy procentowe znajdują się obecnie na optymalnym poziomie, o czym mówił w trakcie swojej konferencji także prezes Glapiński. W opinii ekspertów Departamentu Analiz Ekonomicznych i Sektorowych Banku BNP Paribas  Rada utrzymuje drzwi do dalszych podwyżek stóp procentowych otwarte do momentu publikacji marcowej projekcji inflacyjnej NBP, która jeśli potwierdzi, że inflacja rozpoczyna swój marsz w dół ostatecznie zamknie drogę do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej.

W ocenie ekonomistów taki scenariusz ma dużą szansę materializacji. Szacują, że ze względu na wycofanie części zmian podatkowych wprowadzonych w ramach Tarczy Anty-inflacyjnej dynamika cen konsumpcyjnych przyspieszy na początku przyszłego roku i może nawet przekroczyć 20% r/r, jednak od marca zacznie systematycznie zwalniać. Wpływ na to powinny mieć przede wszystkim czynniki globalne i niższe tempo wzrostu cen towarów, związane ze spadkiem cen surowców, niższym (globalnym) popytem konsumpcyjnym oraz udrożnieniem sieci dostaw. Biorąc pod uwagę, że większość członków Rady preferuje stopniowy powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP (tak by ograniczać negatywny wpływ na aktywność gospodarczą) przewidują, że wskazania marcowej projekcji będą wystarczające, by ostatecznie zakończyć cykl podwyżek.

Zdaniem Ekspertów banku, do skłonienia Rady do ponownego zacieśnienia polityki monetarnej, poza nagłym wzrostem awersji do ryzyka powodującym silną deprecjację złotego, mógłby wzrost ryzyka pozostawania inflacji powyżej pasma odchyleń od celu NBP (2.5% +/-1pp) w średnim terminie. Czynnikiem, który wydaje się być kluczowy w tym kontekście jest dynamika płac w przyszłym roku. W projekcji z listopada analitycy banku centralnego przewidywali, że tempo wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniesie w 2023 roku 11.9%. Biorąc jednak pod uwagę zaplanowaną na przyszły rok blisko 20-procentową podwyżkę minimalnego wynagrodzenia ekonomiści Banku BNP Paribas widzą ryzyko szybszego tempa wzrostu płac w przyszłym roku.

Jeśli dynamika wynagrodzeń zaskoczyłaby w przyszłym roku wyższym odczytem, co mogłoby wydłużyć przewidywany okres powrotu inflacji CPI do celu, mógłby to być istotny argument za wznowieniem cyklu podwyżek. W ocenie ekspertów Banku BNP Paribas projekcja NBP może być jednak nieco zbyt optymistyczna, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu PKB w przyszłym roku (NBP: 0,7% vs Bank BNP Paribas: 0%). Słabsza aktywność gospodarcza mogłaby niwelować wpływ wyższych płac na przewidywaną pod koniec horyzontu marcowej projekcji NBP inflację.

Ekonomiści przypominają, że w ostatniej projekcji z listopada analitycy banku centralnego prognozowali, że przy utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie do końca 2025 roku inflacja znajdzie się w paśmie odchyleń od celu NBP (2.5% +/-1pp) dopiero w drugiej połowie 2025 roku. Choć taka ścieżka w opinii ekspertów banku nie będzie skutkować dalszymi podwyżkami to dość powolne wyhamowywanie inflacji, w najbliższych kwartałach, oznacza niskie prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych w przyszłym roku.

Eksperci banku prognozują, że na koniec przyszłego roku inflacja bazowa będzie oscylować w granicach 8-10%. Jednocześnie, spodziewają się, że koniunktura w gospodarce światowej zacznie się poprawiać w drugiej połowie przyszłego roku. W takim otoczeniu zbyt wczesne poluzowanie warunków monetarno-finansowych mogłoby skończyć się utrwaleniem inflacji na poziomie przekraczającym 2.5%. Przewidują też, że przestrzeń do obniżek stóp procentowych pojawi się dopiero w 2024 roku, kiedy inflacja bazowa wyraźniej zwolni, a dodatkowo na większą restrykcyjność polityki pieniężnej wpływać będzie koniec wprowadzonych w tym roku wakacji kredytowych. Spodziewane jest jednak nieśpieszne luzowanie polityki, a na koniec 2024 roku stopa referencyjna wyniesie 5.50%. Wcześniejszy początek i/lub większa skala obniżek w perspektywie najbliższych 24 miesięcy mogłaby być spowodowane silniejszym spowolnieniem gospodarczym niż obecnie jest spodziewane i/lub mniejszą „lepkością” przyszłorocznej inflacji.

O banku

BNP Paribas Bank Polska S.A. to instytucja finansowa, która obsługując swoich Klientów czerpie z 200 lat doświadczeń. Jest częścią, obecnej w 65 krajach, grupy bankowej BNP Paribas, której historia sięga 1822 roku.

W ciągu kolejnych 200 lat Grupa rozszerzała zakres swojego działania i współkreowała zmiany, które przechodził globalny sektor bankowy. W XX wieku stała się pionierem w obszarze, który dziś nazwalibyśmy sponsoringiem. Od ponad 100 lat angażuje się w rozwój kinematografii w Europie, a od niemal 50 wspiera rozwój tenisa. Jako jedna z pierwszych instytucji finansowych mocno zaangażowała się we wspieranie zielonej transformacji. BNP Paribas jako Bank Zielonych Zmian wspiera Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną i ogranicza negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne.

BNP Paribas Bank Polska S.A. to bank uniwersalny o globalnym zasięgu, który kieruje usługi do Klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej. Od 2011 r. jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

WAŻNA INFORMACJA: Niniejsza publikacja została przygotowana przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. i stanowi publikację handlową w rozumieniu przepisów MiFID II (Dyrektywa 2014/65/EU). Nie stanowi badania inwestycyjnego w rozumieniu MiFID II i w związku z tym nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badan inwestycyjnych.

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako doradztwo inwestycyjne. Nie stanowi również oferty ani propozycji zawarcia jakiejkolwiek transakcji, jak również nie jest formą reklamy ani oferty sprzedaży jakiejkolwiek usługi świadczonej przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.

Przedstawione opinie i komentarze pozostają aktualne wyłącznie w momencie ich wydania. Przy ich opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które są uważane za wiarygodne i dokładne, jednak zastrzegamy, iż mimo to mogą być one niekompletne lub skrócone.

Niniejszy dokument stanowi własność Banku. Kopiowanie i rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w całości lub w części możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Banku.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony.

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20 , 00-549 Warszawa.

 

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość