Bank zmieniającego się świata

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała 591 mln zł zysku netto w I kw. 2024 r.

W I kw. 2024 Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska zaraportowała wynik z działalności bankowej na poziomie 1 944 mln zł (+6,5% kw/kw, +12,5% r/r) i solidny zysk netto: 591 mln zł (+21% r/r). Dobre rezultaty były w głównej mierze efektem poprawy powtarzalnego wyniku odsetkowego oraz solidnego wyniku prowizyjnego. Koszty działania pozostawały pod wpływem presji inflacyjnej i dalszych inwestycji w rozwój technologiczny. Dodatkowo koszty operacyjne pierwszego kwartału podwyższyła sezonowa opłata na BFG. Jakość portfela kredytowego pozostaje bardzo dobra, co przełożyło się na poziom kosztów ryzyka który był niższy od średniej rynkowej przy braku pozytywnych zdarzeń jednorazowych. W I kw. 2024 r. ryzyko prawne związane z kredytami CHF nie miało istotnego wpływu na wyniki Grupy.

- W stabilnym środowisku wciąż wysokich stóp procentowych poprawiliśmy wynik z działalności bankowej, odnotowaliśmy dalszy znaczący wzrost sprzedaży produktów inwestycyjnych i stopniowo wracamy do wyższych poziomów akwizycji w pozostałych produktach bankowości detalicznej. W obszarze korporacyjnym zanotowaliśmy wzrost na poziomie zgodnym z dynamiką rynku. Liczę, że w najbliższym czasie wykorzystamy moment powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostu i możliwości, które pojawiają się wraz z odblokowaniem środków z KPO. Tym bardziej, że poprawa koniunktury powinna przełożyć się na wyższy popyt przedsiębiorstw na finansowanie. W I kw. wzmocniliśmy naszą pozycję jako spółka giełdowa - transakcja sprzedaży 6% akcji banku przez spółkę-matkę w ramach procesu zwiększania tzw. free floatu przełożyła się na dalsze zwiększenie płynności akcji notowanych na GPW. Krokiem milowym potwierdzającym dojrzałość naszego modelu biznesowego jest pierwsza w historii BNP Paribas Bank Polska wypłata dywidendy. To dla nas powód do dumy. Wchodząc do ligi banków płacących dywidendy swoim akcjonariuszom zakładamy, że będzie to trwały element naszego sposobu działania mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska.

Główne informacje biznesowe za I kw. 2024 r.:

 • Wartość portfela kredytów brutto Klientów indywidualnych: 33,8 mld zł (-7,4% r/r)
 • Wartość portfela kredytów brutto Klientów instytucjonalnych: 55,0 mld zł (+1,4% r/r)
 • Sprzedaż produktów inwestycyjnych: 3,0 mld zł (+55,4% r/r)
 • Sprzedaż kredytów gotówkowych: 924,4 mln zł (+31,9% r/r)
 • Sprzedaż kont osobistych: 47,7 tys. (-23,5% r/r)
 • Liczba użytkowników kanałów zdalnych: 1,7 mln (+0,9% r/r)
  • w tym aplikacji mobilnej GOmobile: 1,2 mln (+7,2% r/r)

Kluczowe informacje finansowe na koniec I kw. 2024 r.:

 • Suma bilansowa: 159 mld zł (+8,2% r/r)
 • Kredyty Klientów brutto: 89 mld zł (-2,2% r/r)
 • Depozyty Klientów: 124 mld zł (+6,8% r/r)
 • Wynik z działalności bankowej w I kw. 2024 r.: 1 944 mln zł (+12,5% r/r)
  • Wynik odsetkowy: 1 402 mln zł (+16,9% r/r)
  • Wynik prowizyjny: 335 mln zł (+3,1% r/r)
  • Wynik na działalności handlowej: 213 mln zł (-9,1% r/r)
 • Ogólne koszty administracyjne, łącznie z amortyzacją w I kw. 2024 r.: 921 mln zł (+17,3% r/r)
 • Koszty ryzyka kredytowego kwartalnie: -44 pb. wobec +11 rok wcześniej
 • Rentowność: ROE 18,0% (+1,0 pp. r/r), C/I 47,4% (+2,0 pp. r/r)
 • Rentowność: ROE bez wpływu wakacji kredytowych: 18,1%, C/I bez kosztów BFG i wpływu wakacji kredytowych: 40,4% (+1,1 pp. r/r)
 • Stabilna i bezpieczna pozycja płynnościowa – wskaźnik kredyty (netto) / depozyty: 69,3% (‑6,2 r/r)
 • Pozycja kapitałowa powyżej minimów regulacyjnych – współczynnik kapitału Tier 1: 12,77%

Dobre wyniki finansowe, marginalny wpływ rezerw frankowych

Zysk netto Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska wyniósł w I kw. 2024 r. 591 mln zł (+21,0% r/r). W porównaniu z IV kw. 2023 r. (strata w wysokości 381 mln zł) kluczowym elementem jest znacząco niższy wpływ ryzyka prawnego związanego z portfelem kredytów hipotecznych w CHF. W IV kw. 2023 r. bank utworzył na ten cel rezerwy w wysokości 1 017 mln zł, w I kw. 2024 r. w wysokości 21 mln zł. Nie oznacza to definitywnego ograniczenia wpływu tego ryzyka na wyniki w przyszłości. Bank kontynuował zawieranie ugód z Klientami. Ich liczba na koniec I kw. wyniosła 4 032.

Grupa odnotowała wynik z działalności bankowej na poziomie 1 944 mln zł (+6,5% kw/kw, +12,5% r/r). Wynik odsetkowy wyniósł 1 402 mln zł (-1,4% kw/kw, +16,9% r/r), dzięki utrzymaniu wysokiej marży odsetkowej oraz pozytywnemu wpływowi zarządzania nadpłynnością. Grupa wypracowała bardzo dobry wynik prowizyjny: 335 mln zł (+15,1% kw/kw, +3,1% r/r) w dużej mierze dzięki prowizjom w obszarze kart, za zarządzanie aktywami i operacje brokerskie oraz ubezpieczenia. W ujęciu kwartalnym wzrósł również wynik z działalności handlowej, który wyniósł 213 mln zł (+9,9% kw/kw, -9,1% r/r).

W I kw. widoczny był wpływ inflacji i kontynuacji inwestycji w technologię na wzrost bazy kosztowej. Sezonowy wzrost kosztów do poziomu 921 mln zł (+11,8% kw/kw +17,3% r/r) wynikał z obciążenia opłatami regulacyjnymi. Bez kosztów BFG byłby on niższy niż w poprzednim kw. Wskaźnik C/I na koniec I kw. 2024 r. wyniósł 47,4% (+2 pp. r/r).

Wolumeny biznesowe – znaczący wzrost w produktach inwestycyjnych

Wartość kredytów brutto wynosiła na koniec I kw. 2024 r. 88 829 mln zł (-0,03% kw/kw, -2,2% r/r). Wartość kredytów instytucjonalnych wzrosła (+1,0% kw/kw, +1,4% r/r) pomimo utrzymującego się niskiego popytu na kredyt. Wartość kredytów Klientów indywidualnych odnotowała spadek (-1,7% kw/kw, -7,4% r/r). Było to efektem spadku wartości kredytów mieszkaniowych w CHF (-8,7% kw/kw, -68,4% r/r) wynikającego z wpływu ryzyka prawnego ujętego jako pomniejszenie wartości bilansowej brutto oraz spadku wartości złotowych kredytów mieszkaniowych (-2,5% kw/kw, -6,8% r/r).

W I kw. 2024 r. bank odnotował wzrost wartości depozytów Klientów indywidualnych (+1,6% kw/kw, +6,7% r/r) i kwartalny spadek wartości depozytów przedsiębiorstw przy wzroście w ujęciu rocznym (-4,1% kw/kw, +6,9% r/r). Znacząco zwiększył się łączny wolumen produktów inwestycyjnych, który na koniec I kw. 2024 r. wyniósł 15 906 mln zł (+8,9% kw/kw, +49,1% r/r).

Koszt ryzyka zgodny z oczekiwaniami, bezpieczna pozycja kapitałowa

Normalizacja kosztu ryzyka kredytowego na poziomie poniżej średniej rynkowej potwierdza bardzo dobrą jakość i odporność portfela. Na koszt nie wpłynęły istotnie żadne pozytywne zdarzenia jednorazowe. Koszt ryzyka kredytowego wyniósł 44 p.b. w I kw. 2024 r.

Udział Fazy 3 w portfelu kredytowym wycenianym wg zamortyzowanego kosztu wyniósł 3,0% na koniec I kw. 2024 r. i pozostaje na niskim poziomie.

Pozycja kapitałowa Grupy uległa poprawie i pozostaje bezpieczna. Współczynniki kapitałowe utrzymują się powyżej wymogów regulacyjnych. W marcu 2024 r. Bank zawarł transakcję sekurytyzacji z IFC, co przełożyło się na wzrost skonsolidowanego współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) o 0,17 p.p. według stanu na koniec marca 2024 r. Tier 1 na koniec omawianego okresu wyniósł 12,77%.

Wspieranie zrównoważonego rozwoju i dalsza cyfryzacja

Bank BNP Paribas pozostaje skupiony na wspieraniu transformacji energetycznej swoich Klientów. Wartość zrównoważonego finansowania na koniec I kw. 2024 r. sięgnęła 9,4 mld zł. W ramach programu Europejskiego Banku Inwestycyjnego bank sfinansował warte 1,3 mld zł inwestycje w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną Klientów. W styczniu podpisał z R.Power umowę wartą blisko 113,9 mln zł na zabezpieczenie finansowania w formule project finance dla budowy portfela projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 32,7 MWp.

Jakość obsługi oraz oferta Banku dla firm została doceniona przez Global Finance i The Digital Banker. Bank został uznany za najlepszy bank dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w konkursie Best SME Bank Awards 2024 oraz najlepszy dla średnich przedsiębiorstw w Europie Środkowej w Global SME Banking Innovation Awards 2024.

Klienci banku coraz chętniej korzystają z kanałów zdalnych (1 662 tys. użytkowników, +1,8% kw/kw, +0,9% r/r), w szczególności z aplikacji GOmobile (1 205 tys. użytkowników, +2,9% kw/kw, +7,2% r/r). Dynamicznie, szczególnie w ujęciu rocznym, rośnie cyfrowa transakcyjność. Kwartalna liczba transakcji BLIK sięgnęła 13 262 tys. (+2,6% kw/kw, +43,8 r/r), a dokonywanych za pomocą GOmobile: 24 323 tys. (+2,4% kw/kw, +26,9% r/r).

Na koniec I kw. 2024 r. bank obsługiwał blisko 4,2 mln Klientów. Spośród 368 Centrów Klienta, 183 to placówki bezgotówkowe. Certyfikat OK Senior potwierdza, że wszystkie Centra Klienta są przyjazne seniorom. Aż 133 z nich to „Obiekty bez barier”, czyli dostosowane do potrzeb osób borykających się z ograniczoną sprawnością ruchową.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)

Rachunek zysków i strat

I kw. 2024

I kw. 2023

zmiana r/r

IV kw. 2023

Wynik z tytułu odsetek

1 401 976

1 199 600

16,9%

1 421 390

Wynik z tytułu opłat i prowizji

335 085

325 080

3,1%

291 101

Wynik z działalności bankowej

1 944 156

1 728 869

12,5%

1 825 718

Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja

(921 077)

(785 124)

17,3%

(823 793)

Odpisy netto z
tytułu oczekiwanych strat kredytowych

(96 365)

24 950

-

 (74 349)

Wynik
na działalności operacyjnej

905 714

734 307

23,3%

(89 250)

Zysk netto

590 588

487 985

21,0%

(380 565)

          przypadający na jedną akcję w zł

4,00

3,31

21,0%

(2,58)

 

Bilans

31.03.2024

31.12.2023

31.03.2023

Aktywa razem

158 840 119

161 025 747

146 786 242

Kredyty łącznie (brutto)

88 828 555

88 857 046

90 800 309

Zobowiązania wobec Klientów

124 837 420

127 174 831

116 912 395

Kapitał własny razem

13 486 385

12 861 275

11 986 235

Adekwatność kapitałowa

31.03.2024

31.12.2023

31.03.2023

Łączny współczynnik kapitałowy

16,84%

16,67%

15,87%

Współczynnik kapitału
Tier 1

12,77%

12,51%

11,65%

 

 

 

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość