Bank zmieniającego się świata

Akcjonariat

 

Struktura akcjonariatu Banku wg stanu na 6 kwietnia 2021 r. z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ):

 

Nazwa podmiotu

          Liczba                    akcji

% udział
w kapitale zakładowym

Liczba głosów na WZ

% udział w ogólnej liczbie głosów na WZ

BNP PARIBAS łącznie:

130 850 464

88,70%

130 850 464

88,70%

BNP Paribas bezpośrednio

95 360 238

64,64%

95 360 238

64,64%

BNP Paribas Fortis SA/NV bezpośrednio

35 490 226

24,06%

35 490 226

24,06%

Pozostali

16 668 318

11,30%

16 668 318

11,30%

Razem 

147 518 782

100,00%

147 518 782

100,00%