Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas obniża koszty i poprawia wynik z działalności bankowej

W I półroczu 2017 roku Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas wypracowała 120,8 mln zł zysku netto, tj. o 56,1 mln zł więcej (+86,9%) niż w I półroczu 2016 roku. Wynik z działalności bankowej w omawianym okresie wzrósł o 2,4%, podczas gdy koszty funkcjonowania Grupy spadły o 9,2%.

– Efekty integracji banków zaczynają być widoczne w wynikach Grupy. Wcześniej ponosiliśmy znaczne koszty wynikające z łączenia banków, co wywierało presję na nasze wyniki. Ten okres dobiega końca. Cieszy nas obserwowana poprawa wyników zwłaszcza, że w bieżącym okresie nie odnotowaliśmy znaczących zdarzeń jednorazowych po stronie przychodów. W 2017 roku koncentrujemy się na zwiększaniu rentowność naszej działalności. Na stopniową poprawę wyników w kolejnych kwartałach powinny wpłynąć również efekty prowadzonych działań restrukturyzacyjnych – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Wypracowany wynik odsetkowy w I półroczu wzrósł o 5,8% do 948 mln zł, zaś wynik prowizyjny zwiększył się o 2,9% do 252 mln zł. Ogólne koszty administracyjne były niższe o 9,2%. Grupa odnotowała istotny spadek kosztów pracowniczych, które są o 54,9 mln zł niższe niż w I półroczu ubiegłego roku, co jest m.in. wynikiem zmniejszenia zatrudnienia o 460 etatów do 7 808 etatów na koniec czerwca 2017 roku. W I półroczu 2017 roku koszty integracji były znacząco niższe i wyniosły 21,4 mln zł wobec 105,0 mln zł w I półroczu 2016 roku.

W analizowanym okresie Grupa odnotowała dynamiczny wzrost zysku w ujęciu rok do roku, pomimo że baza z półrocza 2016 roku uwzględnia ponad 40 mln zł dochodów z tytułu rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. Dodatkowo, w 2017 roku, w związku z nowelizacją ustawy o BFG, zmieniona została metodologia naliczania opłaty na fundusz gwarancyjny oraz fundusz przymusowej restrukturyzacji banków, co skutkowało zwiększonym obciążeniem wyniku w I półroczu 2017 roku. Łączne opłaty na rzecz BFG rozpoznane w I półroczu 2017 roku były wyższe o 12,1 mln zł, tj. o 19,7%. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) Grupy obliczony po wyłączeniu kosztów integracji wyniósł w I półroczu 2017 roku 4,4% wobec 3,6% na koniec 2016 roku. Na poprawę rentowności prowadzonej działalności wskazuje również zmiana relacji kosztów do dochodów, która ukształtowała się na poziomie 62,3% wobec 64,6% na koniec 2016 roku (z wyłączeniem kosztów integracji).

Na koniec czerwca 2017 roku kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom wyniosły 58,86 mld zł i wzrosły w porównaniu do końca czerwca 2016 roku o 4,0%, podczas gdy zobowiązania wobec klientów w tym okresie wzrosły o 6,2% do 55,06 mld zł. Udział kredytów i pożyczek z rozpoznaną utratą wartości wyniósł 7,2%, co oznacza poprawę o 0,4%na koniec czerwca 2017 roku. Zannualizowany koszt ryzyka w I półroczu 2017 roku wyniósł 0,64% i był niemal identyczny, jak w I półroczu 2016 roku (0,63%).

Na koniec czerwca 2017 roku łączny współczynnik kapitałowy Grupy wyniósł 14,01%, a skonsolidowany współczynnik kapitału Tier I ukształtował się na poziomie 10,91%. Kapitał własny Grupy osiągnął wartość 6,4 mld zł.

– Analizujemy najkorzystniejsze rozwiązania pozwalające na realizację ambitnych celów biznesowych oraz poprawę wskaźników kapitałowych, w tym również spełnienie warunków wynikających z wprowadzenia wymogów bufora ryzyka systemowego – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Na koniec czerwca Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas obsługiwała 2,7 mln klientów. Sieć oddziałów Banku obejmowała 482 placówki w całym kraju oraz 116 punktów obsługi klienta (dawny Sygma Bank Polska).

W I półroczu 2017 roku w Bankowości Korporacyjnej skupialiśmy się na centralizacji procesów obsługi klienta oraz optymalizacji oferty produktowej, której celem było zwiększenie potencjału sprzedaży i wzmocnienie działań wspierających pozyskiwanie nowych klientów. Natomiast w segmencie Bankowości Detalicznej, kluczowym działaniem było unowocześnienie dotychczasowych rozwiązań w zakresie bieżącej obsługi klientów. Pracujemy nad dalszym rozwojem bankowości mobilnej i internetowej, umożliwiając klientom coraz szerszy dostęp do nowoczesnych technologii i wygodnych usług, a już niebawem przedstawimy nową aplikację mobilną – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas 

Wybrane pozycje rachunku

I poł. 2017

I poł. 2016

zysków i strat (w tys. zł)

Wynik z tytułu odsetek

948 290

895 939

Wynik z tytułu opłat i prowizji

252 039

244 927

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe

(178 023)

(165 815)

Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja

(865 136)

(952 497)

Wynik na działalności operacyjnej

311 679

205 011

Podatek od instytucji finansowych

(103 555)

(82 545)

Zysk netto

120 779

64 638

     

Wybrane pozycje bilansu (w tys. zł) 

30.06.2017

31.12.2016

Aktywa razem

71 975 471

72 304 999

Kredyty i pożyczki brutto

58 858 222

58 077 227

Zobowiązania wobec klientów

55 064 772

55 155 014

Zobowiązania razem

65 594 453

66 158 178

     

Adekwatność kapitałowa

30.06.2017

31.12.2016

Łączny współczynnik kapitałowy

14,01%

14,40%

Współczynnik kapitału Tier1

10,91%

11,06%

 

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

napisz wiadomość