Bank zmieniającego się świata

Dobre wyniki finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska w 2023 r. Zysk netto wyniósł 1 mld zł

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska odnotowała wzrost wyniku z działalności bankowej o 36,1% r/r (łącznie 7 283 mln zł) oraz poprawiła pozycję kapitałową. Mimo presji inflacyjnej wzrost kosztów działania był pod kontrolą. Dzięki utrzymaniu wysokiej jakości portfela kredytowego koszty ryzyka były na historycznie niskim poziomie. Wyniki Grupy zostały obciążone istotnym wpływem ryzyka prawnego związanego z kredytami CHF (1 978 mln zł w całym 2023 r.). Pomimo tego w całym 2023 r. Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 1 013 mln zł (+129,3% r/r).

- W 2023 r. konsekwentnie realizowaliśmy naszą strategię biznesową. Szczególnie cieszą mnie wzrosty we wszystkich kategoriach przychodów oraz kluczowych segmentach naszej działalności. Warto odnotować osiągnięcie przez bank historycznego poziomu zysku netto pomimo rekordowych odpisów na portfel kredytów CHF. Kontynuujemy proces transformacji technologicznej i wdrażamy kolejne cyfrowe rozwiązania dla naszych Klientów, co przekłada się na wzrost transakcyjności oraz liczby użytkowników kanałów zdalnych. Nasze wysiłki w obszarze cyfryzacji oraz ESG zostały w 2023 r. docenione międzynarodowo - otrzymaliśmy m.in. Innovation in Digital Banking Award 2023 oraz dwie nagrody Euromoney Awards for Excellence 2023 – za obszar ESG i ofertę dla Klientów korporacyjnych mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska.

Główne informacje biznesowe za IV kw. 2023 r.:

 • Wartość portfela kredytów brutto Klientów indywidualnych: 34,4 mld zł (-8,0% r/r)
 • Wartość portfela kredytów brutto Klientów instytucjonalnych: 54,4 mld zł (+0,3% r/r)
 • Sprzedaż produktów inwestycyjnych: 2,4 mld zł (+37,2% r/r)
 • Sprzedaż kredytów gotówkowych: 798,0 mln zł (+22,4% r/r)
 • Sprzedaż kont osobistych: 40,6 tys. (-35,0% r/r)
 • Liczba użytkowników kanałów zdalnych: 1,6 mln (+0,3% r/r)
  • w tym aplikacji mobilnej GOmobile: 1,2 mln (+7,0%r/r)

Kluczowe informacje finansowe na koniec 2023 r.:

 • Suma bilansowa: 161 mld zł (+7,3% r/r)
 • Kredyty Klientów brutto: 89 mld zł (-3,1% r/r)
 • Depozyty Klientów: 127 mld zł (+6,0% r/r)
 • Wynik z działalności bankowej w 2023 r.: 7283 mln zł (+36,1% r/r)
  • Wynik odsetkowy: 5 225 mln zł (+49,6% r/r)
  • Wynik prowizyjny: 1211 mln zł (+6,5% r/r)
  • Wynik na działalności handlowej: 951 mln zł (+26,0% r/r)
 • Ogólne koszty administracyjne, łącznie z amortyzacją w 2023 r.: 3 096 mln zł (+1,9% r/r)
 • Koszty ryzyka kredytowego kwartalnie: -33 pb. wobec -24 rok wcześniej
 • Rentowność: ROE 8,2% (+4 pp. r/r), C/I 42,5% (-14,3 pp. r/r)
 • Rentowność: ROE bez wpływu wakacji kredytowych: 7,7%, C/I bez kosztów BFG, IPS i wpływu wakacji kredytowych: 41,1% (-1,8 pp. r/r)
 • Stabilna i bezpieczna pozycja płynnościowa – wskaźnik kredyty (netto)/depozyty: 68,1% (‑6,1 r/r)
 • Pozycja kapitałowa powyżej minimów regulacyjnych – współczynnik kapitału Tier 1: 12,51%

 

Dobre wyniki finansowe mimo znaczącego wpływu rezerw na ryzyko portfela CHF

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska zamknęła rok 2023 zyskiem netto na poziomie 1 013 mln zł (+129,3% r/r). W samym IV kw. zanotowała stratę w wysokości 381 mln zł, w efekcie istotnego dotworzenia rezerw na portfel kredytów w CHF (1 017 mln zł w IV kw., 1 978 mln zł łącznie w 2023 r.). Istotny wzrost wpływu ryzyka prawnego związanego z kredytami CHF w całym 2023 r. i szczególnie w IV kw. wynikał przede wszystkim z aktualizacji szacunków prognozowanej liczby pozwów i ugód zawieranych z Klientami. Liczba zawartych ugód wyniosła na koniec roku 3 567.

Wynik z działalności bankowej w 2023 r. wyniósł 7 283 mln zł (+36,1% r/r). Grupa odnotowała wzrost przychodów we wszystkich kluczowych kategoriach. Wypracowała wynik odsetkowy na poziomie 5 225 mln zł (+49,6% r/r), wynik prowizyjny na poziomie 1 211 mln zł (+6,5% r/r) i wynik na działalności handlowej w wysokości 951 mln zł (+26,0% r/r). Pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek miały wciąż wysokie stopy procentowe, a w ujęciu r/r brak było negatywnego wpływu wakacji kredytowych. Głównym czynnikiem wzrostu opłat i prowizji były wyższe prowizje od kredytów i kart. Dobry wynik na działalności handlowej to między innymi efekt wzrostu wyniku na transakcjach z Klientami.

Koszty operacyjne Grupy wyniosły w całym 2023 r. 3 096 mln zł (+1,9% r/r) i 824 mln zł w samym IV kw. (+8,2% kw/kw; + 9,3% r/r). Pozostają pod kontrolą pomimo presji inflacyjnej. W ujęciu rocznym Grupa  zanotowała wzrost kosztów pracowniczych i kosztów administracyjnych. Wskaźnik C/I na koniec 2023 r. spadł do poziomu 42,5% (-14,3 p.p.).

Wolumeny biznesowe

Wartość kredytów brutto w portfelu Grupy wynosiła na koniec 2023 r. 88 857 mln zł i była nieznacznie niższa niż rok wcześniej (-3,1% r/r). Pomimo wciąż niskiego popytu ze strony przedsiębiorstw, wartość kredytów instytucjonalnych wzrosła (+0,3% r/r). Wartość kredytów Klientów indywidualnych spadła (-8,0% r/r), w dużej mierze w związku ze spadkiem salda portfela kredytów mieszkaniowych.

W 2023 r. bank notował dalszy wzrost depozytów we wszystkich segmentach. Łączna wartość depozytów wyniosła na koniec roku 126 714 mln zł (+6.0% r/r), w segmencie Klientów indywidualnych +2,7% r/r,  w segmencie Klientów instytucjonalnych +8,3% r/r.

W IV kw. 2023 r. nastąpił dalszy wzrost wartości środków lokowanych w funduszach inwestycyjnych

Grupy BNP Paribas (+15,9% kw/kw, +108,3% r/r). Łączny wolumen produktów inwestycyjnych na koniec 2023 r. wyniósł 14 613 mln zł (+11,7% kw/kw, +51,0% r/r)

Dobra jakość portfela kredytowego, poprawa pozycji kapitałowej

Niskie koszty ryzyka w 2023 r. potwierdzają bardzo dobrą jakość i odporność portfela. Na poziom kosztu ryzyka istotny wpływ miały również materialne odzyski z portfela Klientów instytucjonalnych zrealizowane w I i II kw. (96 mln zł na dwóch znaczących klientach) oraz rozwiązania rezerw zawiązanych w poprzednich latach w efekcie aktualizacji oczekiwanych parametrów makroekonomicznych.

Udział Fazy 3 w portfelu kredytowym wycenianym wg zamortyzowanego kosztu wyniósł 3,1% na koniec 2023 r. i pozostaje na niskim poziomie.

Pozycja kapitałowa Grupy uległa poprawie zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym i pozostaje bezpieczna. Współczynniki kapitałowe utrzymują się powyżej wymogów regulacyjnych. Tier 1 na koniec roku wyniósł 12,51%.

Skuteczna realizacja strategii GObeyond

Bank zakończył drugi rok realizacji strategii GObeyond, pozostając na ścieżce do osiągnięcia założonych celów w każdym z czterech filarów (UP, POSITIVE, STRONGER, TOGETHER).

W ramach filaru UP bank rozwija nowe rozwiązania wykraczające poza świat bankowości. Najważniejsze osiągnięcia z tego obszaru to uruchomienie innowacyjnej platformy mamGO do sprzedaży z finansowaniem, wynajmu i leasingu aut nowych i używanych, nawiązanie współpracy z Plenti, firmą zajmującą się wynajmem elektroniki użytkowej, czy wdrożenie GOinvest, usługi inwestycyjnej dla Klientów Premium i Wealth Management. W 2023 r. bank zakończył główną fazę transformacji ekosystemu GO Biznes (GOonline Biznes, GOmobile Biznes, GOconnect Biznes) do nowej wersji z nowoczesnym interfacem użytkownika i nowymi modułami.

Filar POSITIVE to działania, które wywierają pozytywny wpływ na otoczenie społeczne, biznesowe i środowisko. W 2023 r. bank po raz drugi z rzędu uzyskał najlepszy rating ESG wśród polskich banków. Ocena agencji Sustainalytics (10,2) oznacza istotną poprawę względem zeszłorocznego wyniku. Bank po raz czwarty znalazł się na czele Rankingu Odpowiedzialnych Firm (w klasyfikacji generalnej oraz branżowej) z maksymalnym możliwym wynikiem punktowym. W aspekcie biznesowym warto wyróżnić kolejne współprace w formule Sustainability-Linked Loan (Grupa Polsat Plus, American Heart of Poland, Iglotex, Śnieżka). Łączna wartość bilansowa zrównoważonego finansowania udzielonego przez bank to 9 599 mln zł (+7,8% kw/kw; +47,7% r/r).

Działania banku w ramach filaru STRONGER, czyli wzmacniające biznes dzięki zmianom technologicznym, zostały docenione na arenie międzynarodowej. Cyfrowe rozwiązania banku okazały się najbardziej innowacyjne w Europie Środkowo Wschodniej według magazynu The Banker. Jury konkursu Digital Banking Award 2023 szczególnie podkreśliło istotność wdrożenia cyfrowej obsługi klienta w oddziale z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Inną ważną innowacją było umożliwienie Klientom z branży e-commerce korzystania z bramki płatniczej Axepta. Efektywna digitalizacja przekłada się na wzrost wykorzystania kanałów zdalnych. Liczba transakcji BLIK w IV kw. 2023 r. wyniosła 12 927 tys. (+14% kw/kw, +45% r/r), liczba tokenów w cyfrowych portfelach 577 tys. (+3% kw/kw, +13% r/r), a liczba użytkowników bankowości mobilnej 1 171 tys. osób (+2% kw/kw, +7% r/r).

W ramach filaru TOGETHER bank osiągnął istotne cele w obszarze różnorodności i satysfakcji pracowników. W następstwie decyzji podjętych w 2023 r., od 1 stycznia 2024 r. udział kobiet w Zarządzie to 37%, a w Radzie Nadzorczej 42%). Bank spełnił wymogi Dyrektywy UE w sprawie poprawy równowagi płci wśród kadry zarządzającej spółek giełdowych i cele zapisane w strategii GObeyond. W ub. roku bank po raz kolejny otrzymał również tytuł Top Employer Polska.

Na koniec 2023 r. bank obsługiwał blisko 4,2 mln Klientów. Miał 371 Centrów Klienta, z których 182 to placówki bez obsługi kasowej. Już 131 Centrów Klienta posiadało certyfikat „Obiekt bez barier” poświadczający, że są dostostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością. W grudniu bank z sukcesem zakończył starania o certyfikację również dla siedziby głównej w Warszawie.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)

Rachunek zysków i strat

12M 2023

12M 2022

zmiana r/r

IV kw. 2023

IV kw. 2022

zmiana r/r

III kw. 2023 r.

Wynik z tytułu odsetek

5 225 427

3 493 005

49,6%

1 421 390

1 216 931

16,8%

1 364 724

Wynik z tytułu opłat i prowizji

1 210 962

1 136 915

6,5%

291 101

261 545

11,3%

286 842

Wynik z działalności bankowej

7 283 798

5 351 946

36,1%

1 825 718

1 719 659

6,2%

1 904 791

Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja

(3 095 535)

(3 038 456)

1,9%

(823 793)

(753 802)

9,3%

(761 456)

Odpisy netto
z tytułu utraty wartości

(34 369)

(275 010)

(87,5%)

 (74 349)

(56 262)

32,1%

 (11 370)

Wynik
na działalności operacyjnej

2 174 808

1 298 480

67,5%

(89 250)

526 332

-

761 117

Zysk netto

1 012 546

441 497

129,3%

(380 565)

252 685

-

445 479

          przypadający na jedną akcję w zł

6,86

2,99

129,3%

(2,58)

1,71

-

3,02

 

Bilans

31.12.2023

30.09.2023

31.12.2022

Aktywa razem

161 025 747

155 097 859

150 108 602

Kredyty łącznie (brutto)

88 857 046

89 598 057

91 683 353

Zobowiązania wobec Klientów

127 174 831

124 223 279

120 021 043

Kapitał własny razem

12 861 275

13 130 934

11 262 221

Adekwatność kapitałowa

31.12.2023

30.09.2023

31.12.2022

Łączny współczynnik kapitałowy

16,67%

16,33%

15,55%

Współczynnik kapitału
Tier 1

12,51%

12,13%

11,28%

 

 

 

Alternatywne formaty

Kontakt dla Mediów

Izabela Tworzydło

Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa

BNP Paribas Bank Polska

napisz wiadomość

Biuro Prasowe

BNP Paribas Bank Polska

Kasprzaka 2

01-211 Warszawa

napisz wiadomość