Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Informacje dla mediów

Wzrost zysku netto Grupy BGŻ o 158,8% w pierwszym półroczu 2011 roku

Zysk netto Grupy BGŻ w pierwszym półroczu 2011 roku wyniósł 60,3 mln zł i był o 158,8 proc. wyższy niż w pierwszym półroczu 2010 roku. Głównymi czynnikami wzrostu była poprawa wyniku z tytułu odsetek oraz spadek odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek. ...

czytaj więcej

Wyniki Banku BGŻ po I kwartale 2011 r.

Zysk netto Banku BGŻ S.A. („Bank”, „Bank BGŻ”) na poziomie skonsolidowanym wyniósł w I kw. 2011 r. 33,8 mln zł (wzrost o 250% w porównaniu z I kw. 2010 r.) – wynika z niebadanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. ...

czytaj więcej

ZWZ Banku BGŻ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ zatwierdziło dziś sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności banku i Grupy Kapitałowej w 2009 roku. Akcjonariusze udzielili absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej i Zarządu banku. ...

czytaj więcej

Agro Ekspres – w I kw. 2010 r. najlepsza sprzedaż w historii

Agro Ekspres - oferowany przez Bank BGŻ kredyt w rachunku bieżącym dla rolników będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi gruntów rolnych - osiągnął po I kw. 2010 r. rekordowe wyniki sprzedażowe. ...

czytaj więcej

Wyniki Banku BGŻ za 2009 rok

W całym 2009 roku Bank BGŻ osiągnął zysk netto na poziomie 108 mln zł, a zysk brutto wyniósł 127 mln zł - wynika z audytowanych danych. - Cały 2009 rok był wyjątkowo trudny dla sektora finansowego. Choć w drugiej połowie roku obserwowaliśmy na rynku zdecydowaną poprawę, głównie dzięki wzrostowi przychodów z tytułu odsetek i prowizji, nasz końcowy wynik jest niższy od przyjętych założeń - ...

czytaj więcej

Udany rok dla spółki BGŻ Leasing

Udany rok dla spółki BGŻ Leasing W ramach świadczenia usług leasingowych, BGŻ Leasing oddał w 2009 r. w leasing środki trwałe o wartości 276,9 mln zł, co oznacza wzrost o 68 proc w  porównaniu z 2008 rokiem. ...

czytaj więcej

Dobry rok dla faktoringu w Banku BGŻ

    W ramach świadczenia usług faktoringowych, Bank BGŻ wykupił w 2009 roku 75 tys. 491 faktur o łącznej wartości 1 mld 770,4 mln zł., utrzymując dodatnią dynamikę obrotów faktoringowych.    – Faktoring wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. ...

czytaj więcej

Wyniki Banku BGŻ po III kwartałach 2009 roku

   Zysk netto Banku BGŻ osiągnięty w okresie od stycznia do września 2009 roku wyniósł 61,5 mln zł, a zysk brutto 76,4 mln zł – wynika z nieaudytowanych danych.    - Po trudnym dla całego sektora finansowego pierwszym półroczu, w III kwartale obserwujemy wyraźną poprawę wyników. ...

czytaj więcej

Dalszy wzrost obrotów faktoringowych w Banku BGŻ

    W ramach usługi faktoringu Bank BGŻ wykupił przez trzy kwartały 2009 roku 57 tys. faktur o łącznej wartości 1.268 mln PLN. Porównując z analogicznym okresem roku poprzedniego, w którym łączna wartość dyskonta wyniosła 1.170 mln PLN, Bank osiągnął dynamikę na poziomie 108 proc.    – Wraz ze wzrostem znaczenia produktu w ofercie Banku oraz w celu odpowiedzi na rosnące wymagania...

czytaj więcej