Bank zmieniającego się świata
Menu

Kontakt dla mediów

Informacje dla mediów

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za I półrocze 2015 r.

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas opublikowała dziś wyniki finansowe za I półrocze 2015 r. To pierwszy raport okresowy Grupy publikowany po połączeniu Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska (BNPP Polska), które miało miejsce 30 kwietnia 2015 r. ...

czytaj więcej

Wyniki finansowe Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska za I kw. 2015 r.

Bank BGŻ oraz BNP Paribas Bank Polska, dwa banki należące do międzynarodowej grupy BNP Paribas, których połączenie zostało zakończone 30 kwietnia 2015 r., opublikowały dziś wyniki finansowe za I kw. 2015 r. Pierwszy kwartał bieżącego roku był ostatnim, za który oba banki opublikowały wyniki finansowe w formie  oddzielnych raportów okresowych. ...

czytaj więcej
Wyniki finansowe Banku BGŻ w 2014 r.

Wyniki finansowe Banku BGŻ w 2014 r.

W 2014 roku przychody Banku BGŻ wzrosły o 5% do poziomu 1 521 mln zł. Kolejny rok z rzędu dynamiczny wzrost zanotował segment agrobiznesu. ...

czytaj więcej

Wyniki Banku BGŻ po trzech kwartałach 2014 r.

Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku BGŻ po trzech kwartałach 2014 r. wyniósł 177,3 mln zł, co oznacza wzrost o 32% w stosunku do porównywalnego okresu 2013 roku. Poprawa wyniku była efektem znacząco lepszych rezultatów z podstawowej działalności operacyjnej Banku tj.: wyniku z tytułu odsetek oraz opłat i prowizji. ...

czytaj więcej

Grupa Banku BGŻ: 108,5 mln zł zysku netto w pierwszym półroczu

W pierwszym półroczu 2014r. zysk netto Grupy Banku BGŻ wzrósł o 31,5% i wyniósł 108,5 mln zł. Poprawa wyniku netto była głównie efektem znacząco lepszych wyników z podstawowej działalności operacyjnej Banku, odsetek oraz opłat i prowizji, przy słabszych wynikach z działalności handlowej i inwestycyjnej. ...

czytaj więcej

Wzrost zysku netto Grupy BGŻ w 2013 r.

W 2013 roku Grupa Banku BGŻ wypracowała zysk netto w wysokości 160,1 mln zł, co oznacza wzrost o 23% w porównaniu z 2012 rokiem. Na poprawę wyniku wpływ miały przede wszystkim niższe ogólne koszty administracyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości kredytów.– Miniony 2013 rok był bardzo intensywny dla Banku BGŻ. ...

czytaj więcej

Wyniki Banku BGŻ po III kwartałach 2013 r.

Zysk netto Grupy Banku BGŻ po trzech kwartałach 2013 r. wyniósł 134,3 mln zł. Jest to o 56,6 mln zł (tj. o 73%) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na poprawę wyniku wpływ miały przede wszystkim niższe odpisy na rezerwy oraz ogólne koszty administracyjne.– Po słabszym początku roku, spowodowanym cięciami stóp procentowych NBP oraz spowolnieniem gospodarczym, zauważamy...

czytaj więcej

Bank BGŻ - poprawa wyniku po pierwszym półroczu 2013 roku

Zysk netto Grupy Banku BGŻ za pierwsze półrocze 2013 r. wzrósł o 109 proc. r/r i wyniósł 82,5 mln zł. Poprawie wyniku finansowego sprzyjały niższe odpisy na rezerwy oraz redukcja kosztów. Bank odnotował dalsze postępy we wzroście wolumenów biznesowych i bazy klientów. ...

czytaj więcej

Wyniki Banku BGŻ po I kwartale 2013 roku

W pierwszym kwartale 2013 roku zysk netto Grupy Banku BGŻ wyniósł 29,5 mln zł wobec 40,5 mln zł rok wcześniej. Najistotniejszy wpływ na wynik miały głębsze niż oczekiwano obniżki stóp procentowych NBP, które przełożyły się na niższe marże odsetkowe na depozytach. Bank BGŻ osiągnął dobre wyniki w zakresie wzrostu liczby klientów oraz wolumenów biznesowych. ...

czytaj więcej